1. Vízia hnutí

Boh má nezvyčajný plán a ty si jeho súčasťou. Podnecuje tvoje srdce, vedie ťa, aby si napĺňal sen, ktorý pred tebou odhaľuje. Táto lekcia sústreďuje tvoju pozornosť práve na túto víziu a na to, ako počuť Boží hlas. Uchopenie Božej vízie je pri budovaní hnutia kľúčové. Nasledujeme hlas nášho Pastiera. Vedie nás k tomu, aby sme budovali duchovné hnutia.

 

Prejdi na lekciu

2a. Zvestovanie viery – Štyri duchovné zákony 

Sme veľvyslancami, ktorí sú povolaní zastupovať svojho Kráľa. Bolo nám zverené nádherné posolstvo, ktoré vyvyšuje Krista a pozýva ostatných k tomu, aby v Neho vložili svoju dôveru. Každý veriaci človek by chcel vedieť ako na to - ako hovoriť o svojej viere s istotou a efektívne. V tejto lekcii si priblížime príklad evanjelizácie zaznamenaný v knihe Skutkov a následne si osvojíme jeden z evanjelizačných nástrojov – štyri duchovné zákony.

Prejdi na lekciu

2b. Zvestovanie viery – diagram

Existuje mnoho spôsobov zvestovania viery. Niekedy k tomu potrebuješ len pero a papier. V tejto lekcii sa naučíš zvestovať evanjelium pomocou znázornenia jedného diagramu. Postup s vysvetlením jednotlivých krokov je zaznamenaný aj na videu. Pre mnohých veriacich sa táto metóda stala jednou z ich najobľúbenejších metód zvestovania viery.

 

Prejdi na lekciu

3. Evanjelizácia s prejavením porozumenia

Keď hlásame evanjelium, delíme sa s láskou Kristovou. Tieto dva komponenty sa nedajú od seba oddeliť. Chceme mať srdce, ktoré má skutočný záujem o druhého, vediac, že Ježiš bol milujúci a súcitný. Keď prejavíme skutočný záujem o druhého človeka a nepredstieranú túžbu spoznať ho, bude to mať priamy dopad na našu schopnosť priblížiť sa k svojmu publiku. Existuje mnoho skvelých otázok, prostredníctvom ktorých môžeme nadviazať kontakt so svojím okolím. Boh, ktorý nás vyzýva plakať s plačúcimi a radovať sa s radujúcimi, spôsobí, že ak budeme mať toto spojenie so stratenými, naša empatia bude rásť.

Prejdi na lekciu

4. Spoliehanie sa na Ducha Svätého

Boh nám dáva všetko, čo potrebujeme. Vo svojom Duchu nám daroval moc a vedenie nevyhnutné pre kresťanský život. Ježiš nám poslal nielen Ducha, ale takisto nám zanechal pokyny, ako máme byť na Ňom závislí a ako sa máme učiť chodiť v Duchu. Táto lekcia našu pozornosť upriami na Kristove pokyny a poskytne nám praktické tipy, ako žiť v závislosti na Bohu.
 

Prejdi na lekciu

 
 

5a. Ukončenie evanjelizačného rozhovoru– štyri zákony

Zvestovať evanjelium znamená doviesť niekoho do bodu, v ktorom učiní rozhodnutie. Evanjelium je viac ako len informácia. Je to pozvánka. Žiada od poslucháča, aby zareagoval tak, že svoju vieru vloží v Syna Božieho. Ako môžeme niekomu pomôcť dostať sa do bodu, v ktorom sa osobne zamyslí nad pozvánkou k viere? Ako mu môžeme pomôcť identifikovať, kde sa momentálne na svojej duchovnej ceste nachádza? V tejto lekcii sa oboznámime so zručnosťami, ktoré nám pomôžu viesť rozhovor na osobnej úrovni. Naučíme sa, ako zareagovať na rôzne odozvy na evanjelium.

Prejdi na lekciu

5b. Ukončenie evanjelizačného rozhovoru – diagram

Keďže s diagramom si sa už oboznámil, je čas naučiť sa, ako sa dá tento nástroj využiť k tomu, aby si niekomu pomohol dôjsť k dôležitému momentu - momentu rozhodnutia. Posolstvo evanjelia od nás žiada odozvu. Diagram si už nakreslil a teraz nasleduje niekoľko kľúčových otázok, ktoré odhalia, v akom stave je vzťah danej osoby s Bohom. V tejto lekcii nájdeš mnoho múdrych myšlienok zozbieraných mnohými ľuďmi v priebehu dlhého obdobia, tak sa určite nechaj inšpirovať!

Prejdi na lekciu

6. Zvestovanie môjho príbehu

Keď Boh koná v živote človeka, dá mu príbeh. Príbeh je mocný nástroj, prostredníctvom ktorého dokážeme presne vyjadriť kľúčové myšlienky evanjelia. Aj ty máš príbeh. V tejto lekcii sa zameriaš na svoj príbeh a zamyslíš sa nad tým, ako ho podať čo najefektívnejšie.

 

Prejdi na lekciu

 
 

7. Duchovné znásobovanie

Boh zmení svet a to, ako to urobí, je zaznamenané v 2. liste Timotejovi 2:2. V tejto lekcii si preštuduješ túto stať Písma v jej celkovom kontexte. Myšlienka duchovného znásobovania nie je niečo vágne, neurčité. Existujú špecifické činy a postoje, ktoré priamo súvisia s duchovným znásobovaním. Táto lekcia ti pomôže spoznať a aplikovať princípy súvisiace s duchovným znásobovaním.

Prejdi na lekciu

8. Pomoc novým veriacim pri raste – 1

Boh prirovnáva duchovný život k organickému životu. Semená rastú. Potrebujú vodu. Potrebujú starostlivosť. Dochádza k rastu. Je našim privilégiom, že môžeme pomáhať novým veriacim naštartovať tento proces tak, že im pomôžeme urobiť prvé kroky. V tejto lekcii si bližšie rozanalyzujme dôležitosť týchto prvých krokov a prejdeme si lekciu, ktorá je navrhnutá tak, aby pomohla novým veriacim získať dôveru v Krista.

Prejdi na lekciu

9. Pomoc novým veriacim pri raste – 2

Roky skúseností pomohli tým, ktorí činia učeníkov, identifikovať zásadné princípy nevyhnutné pre rast nových veriacich. V tejto lekcii sa s nimi bližšie oboznámime. Tieto princípy využijeme takisto v druhej lekcii, v ktorej sa budeme venovať odpusteniu, ktoré v našom vzťahu s Bohom zohráva nepretržitú úlohu.

Prejdi na lekciu

10. Duchovné hnutia – 1

Boh po celom svete buduje skupiny študentov, ktorí Mu dôverujú, že bude konať veľké veci. V tejto lekcii si priblížime niekoľko duchovných hnutí opísaných v Novej zmluve. Túto analýzu využijeme ako východisko pre zadefinovanie podstaty hnutia. Nájdeš tu aj niekoľko praktických otázok, ktoré ti pomôžu hľadať Pána a zistiť, čo potrebuješ ďalej podniknúť, aby si mohol budovať hnutie tam, kde sa práve nachádzaš.

Prejdi na lekciu

11. Ja a môj tím

Boh pôsobí v komunite. Stvoril nás tak, aby sme boli v Kristovi jedným telom. Spolu napĺňame jeho cieľ. Spolu slúžime Pánovi. Tímová práca je kľúčová. V tejto lekcii si zopakujeme základné prvky tímovej práce a zamyslime sa nad tým, čo by sme mali podniknúť v prípade, že našou nadchádzajúcou úlohou je vytvorenie tímu alebo jeho posilnenie.

 

Prejdi na lekciu

12. Biblické povolanie činiť učeníkov

Činenie učeníkov je kľúčovým faktorom pri budovaní hnutia. Každý budovateľ hnutia by si mal preštudovať evanjelium Matúša 28. Každý člen hnutia neustále zápasí s týmto príkazom, žiadajúc Boha, aby ho zmocnil k realizácii tohto cieľa. Preštudujeme si tento text a naučíme sa, čo to znamená byť učeníkom a ako činiť učeníkov.

 

Prejdi na lekciu

13. Druhé stretnutie – ako na to?

Prvé stretnutie, v rámci ktorého niekto prejavil záujem o konverzáciu na tému Ježiš Kristus, ešte nie je zárukou, že aj druhé stretnutie pôjde rovnako ľahko. Toto môže byť frustrujúce. Očakávame totiž, že tí, ktorí počuli o Ježišovi, budú mať o následné stretnutie záujem. V snahe znova nadviazať kontakt s ľuďmi, ktorí prejavili duchovní záujem, musíme čeliť výzvam. Táto lekcia analyzuje takúto situáciu a ponúka nám praktickú pomoc.
 

Prejdi na lekciu

14. Slovo Božie

Božie slovo je lampou, ktorá nám svieti pod nohy a osvetľuje cestu, po ktorej kráčame. Boh nás prostredníctvom svojho Slova usmerňuje. Hovorí nám, čo by sme mali vedieť, čomu by sme mali veriť a ako by sme sa mali správať. Ak chceme mať prospech z bohatstva, ktoré ukrýva, musíme, ako Kristovi nasledovníci, získať návyk študovať Jeho slovo. V tejto lekcii si priblížime, čo Biblia tvrdí sama o sebe a preštudujeme si state, ktoré prehovoria priamo k nášmu srdcu.

 

Prejdi na lekciu

15. Budovanie nasledujúcej generácie

Duchovné znásobovanie znamená, že existujú učeníci, ktorí vedú svojich vlastných učeníkov. Pracovať s učeníkmi v kontexte blízkych osobných vzťahov je jedna vec, avšak vo chvíli, keď tvoji učeníci vedú svojich vlastných učeníkov, zistíš, že musíš aj ty prijať niektoré nové zodpovednosti. Zrazu už pripravuješ učeníka k tomu, aby sám učil druhých. V tejto lekcii si priblížime tieto nové zodpovednosti a povieme si, ktoré zručnosti sú k tomu potrebné.

Prejdi na lekciu

 

16. Duchovné hnutia 2

Duchovné hnutie charakterizujú jeho aktivity. Zreteľne poukazujú na konanie Božieho ľudu. Hnutie však nie je len súborom akýchsi aktivít. Zdravé hnutie stojí pred Pánom a vytvára také prostredie, ktoré vedie každého k tomu, aby v pokore vyhľadával príležitosti k rastu. Zdravé hnutie je vyjadrením duchovnej závislosti, viery a záväzku voči komunite. V tejto lekcii si preštudujeme tieto základné, hoci menej viditeľné črty zdravého hnutia.

Prejdi na lekciu

17. Vedenie skupinky

Duchovný rast je stále prepojený s komunitou. Boh koná skrze životy iných, aby nás povzbudzoval, stimuloval a podnecoval. Skupinky predstavujú jeden z užitočných spôsobov budovania komunity. Ako vedúci takejto skupinky na seba preberáš nové zodpovednosti a musíš efektívne využívať niekoľko zručností. A práve na tieto zručnosti a zodpovednosti sa zameriame v tejto lekcii.
 

Prejdi na lekciu

18. Moc modlitby

Prostredníctvom milosti sa stávame súčasťou Božej rodiny. Rodiny, ktorá spoločne hľadá Pána a slúži Mu. Naše konanie má ale priame prepojenie na modlitbu. Pred Pána predstupujeme spoločne, spoločne ho chválime, spoločne načúvame Jeho hlasu. Modlitba je zjednocujúcim prvkom, ktorý je kľúčový pre duchovný rast. V tejto lekcii si priblížime, ako sa spoločne modliť- ako jedno hnutie.

Prejdi na lekciu

19. Efektívne učeníctvo

Ak máme činiť učeníkov, musíme vedieť, čo sa od nás očakáva. Aké postupy budú efektívne? Ako môžeme nepretržite inšpirovať iných a zároveň ich viesť k tomu, aby nasledovali Krista? V tejto lekcii si priblížime základné témy učeníctva. Postavíš sa pred výzvu – aké kroky podniknúť, aby sa so mňa stal činiteľ učeníkov?

Prejdi na lekciu