12. Biblické povolanie činiť učeníkov

“Ježiš pristúpil a povedal im: Daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi. 19 Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha 20 a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta.”

Matúš 28:18-20

Čo a prečo

 

Boh koná v životoch ľudí. Dáva nám privilégium, aby sme priložili ruku k dielu a spolu s Ním prinášali večnosť do životov ľudí. Ak sa človek rozhodne vložiť svoju dôveru v Krista, naštartuje proces - stane sa Kristovým učeníkom a vydá sa na cestu k zrelosti.

 

Čo znamená byť učeníkom?

 

Učeník je nasledovníkom Krista, ktorý sa snaží Krista spoznávať a poslúchať Jeho prikázania.

 

Keď Ježiš zveril “Veľké poverenie” (Matúš 28:16-20) svojim učeníkom, nemal na mysli len evanjelizáciu. Takisto mal predstavu o tom, že jeho nasledovníci budú pomáhať iným veriacim v ich napredovaní a raste. Výsledkom mali byť generácie kresťanov, ktoré by kráčali za Kristom a chopili sa úlohy zvestovať evanjelium a viesť iných k učeníctvu. Na tomto je závislý rast cirkvi!

 

Porozmýšľaj nad tým. Si výsledkom učeníckeho procesu, ktorý sa zahájil v prvom storočí. Máš možnosť podieľať sa na realizácii Veľkého poverenia tým, že budeš činiť učeníkov vo svojej generácii, ktorá bude následne činiť učeníkov v ďalšej generácii.

 

Zastav sa na chvíľu a poďakuj Bohu za ľudí, ktorých poslal do tvojho života, ktorí ti zvestovali evanjelium a mali na teba v procese učeníctva pozitívny vplyv.

 
 

Lekcia z Božieho slova

Venujme pozornosť Veľkému povereniu. Z tohto príkazu vyplýva, že porozumieť učeníctvu, je úplná nevyhnutnosť.

 

Prečítaj si text z Matúša 28:16-20

Text. Klikni tu

Aké bolo, podľa týchto veršov, vnútorné nastavenie učeníkov a aký to malo vplyv na ich činy? (verše 16-17)

 

Opíš, čo bolo zdrojom Ježišovej autority a aký bol jej rozsah. Čo si myslíš, prečo to Ježiš považoval za potrebné povedať svojím učeníkom? (verš 18)

 

verš 19
Keď v súčasnosti čítame evanjelium Matúša, 28.kapitolu, možno v nás tento text nerezonuje tak ako v prvotných poslucháčoch. Toto prikázanie používa jedno kľúčové sloveso na vyjadrenie hlavnej myšlienky - “čiňte mi učeníkov”. Ostatné slovesá už len opisujú ako máme “činenie učeníkov” realizovať.  

Ako pochopenie centrálnej myšlienky tohto príkazu ovplyvňuje tvoje chápanie Veľkého poverenia?

 

Mohli by sme “ísť” na mnoho miest a “činiť” mnoho vecí a pri tom úplne opomenúť to, čo od nás Ježiš žiada. Žiada od nás, aby sme činili učeníkov.

 

Aké nám dal Ježiš, v spojitosti s týmto poverením, zasľúbenie? Prečo je to dôležité? (verš 20)

 

Kľúčová myšlienka sformovaná v prvej cirkvi

 

V knihe Skutkov sa zoznamujeme s Barnabášom, učeníkom Ježiša Krista, ktorý je pre nás príkladom. V Skutkoch 11:19-26 sa dozvedáme o živote a diele učeníka Barnabáša.

Prečítaj si Skutky 11:21-26

Text. Klikni tu

Keď mnohí prišli ku Kristovi, cirkev v Jeruzaleme vyslala Barnabáša do Antiochie. (v. 22)

 

Prečo, podľa teba, pociťovali potrebu poslať ho do Antiochie?

Ako je opísaný Barnabáš? (v. 24)

Čo urobil Barnabáš, keď prišiel do Antiochie?

Aký by mal byť skutočný učeník podľa toho, čo čítaš o Barnabášovi?

Barnabáš je opísaný ako evanjelista ale rovnako ako ten, kto činí učeníkov. Boh cez neho pôsobil natoľko, že cirkev v Antiochii rástla čo do počtu a duchovne sa prehlbovala. Zaujímavé je, že toto bol prvý zbor, ktorý ako prvý vyslal pracovníkov (Skutky 13:1-3).

Nadväznosť na pravdu

Ak sa osobne stotožníme s pravdami prezentovanými v tejto lekcii, tak to nadobro zmení náš život. Boh chce, aby si činil učeníkov a dal ti všetko potrebné pre to, aby si realizoval toto poverenie. Ak budeme naslúchať hlasu Dobrého pastiera, tak budeme svedkami toho, že Boh bude skrze nás pridávať nových učeníkov. Žiada od nás, aby sme kráčali vo viere a podieľali sa na Jeho pláne spásy tohto sveta. Nasledujúce video nám približuje tieto Božie zámery.

Keď začali učeníci napĺňať toto poverenie, nemali k dispozícii takmer nič. Mali však:

1. Život meniacu skúsenosť s Ježišom Kristom
2. Ochotu poslúchať
3. Moc Ducha Svätého

Ako si na tom ty? Opíš, ako si na tom v spomínaných troch bodoch:

Vo videu je vyjadrený názor, že najväčšia výzva, ktorej v súčasnosti čelíme, je to, že “nie všetci, ktorí veria v Krista, sú aj Jeho poslušnými nasledovníkmi.”

Aké problémy vyplývajú z toho, že Ježišovi nasledovníci nie sú Bohu poslušní?

Tí, ktorí činia učeníkov majú srdce, ktoré je plne odovzdané Pánovi a ktoré miluje iných. Učeníctvo je záležitosťou srdca. Darí sa mu v kontexte lásky a poslušnosti. Ak chceš činiť učeníkov, požiadaj Boha, aby z teba vykresal človeka, ktorý bude milovať a nasledovať Ho v poslušnosti.

Čo sa dotklo tvojho srdca, keď si čítal o Božom povolaní činiť učeníkov?

Priestor pre seba-hodnotenie

Túžime po tom, aby si Boh použil toto štúdium v tvojom živote a pomohol ti porozumieť učeníctvu a Veľkému povereniu. Nasledujúce hodnotenie je vytvorené tak, aby si dokázal posúdiť svoj súčasný vzťah voči učeníctvu a čineniu učeníkov. Prečítaj si výrok a potom sa čo najúprimnejšie ohodnoť.

1 = Vždy to o mne platí
2 = Zvyčajne to o mne platí
3 = Niekedy to o mne platí /niekedy nie
4 = Málokedy to o mne platí
5 = Nikdy to o mne neplatí

Spoznal som Krista. Táto skúsenosť mala dopad na celý môj život, vrátane toho, že mám túžbu činiť učeníkov.
Som ochotný počúvnuť Božie volanie a činiť učeníkov.
Cielene sa snažím žiť v moci Ducha Svätého
Spolu s ostatnými sa chcem učiť, ako sa stať tým, ktorý činí učeníkov.
Verím, že si ma Boh môže použiť k tomu, aby som viedol k učeníctvu iného človeka.
Pravidelne sa modlím, žiadam Boha, aby si ma použil pri napĺňaní Veľkého poverenia.

Zámerom tohto hodnotenia nie je navodiť “dobrý” či “zlý” pocit o sebe samom. Cieľom je získať presnejšiu predstavu o tom, kde sa momentálne nachádzam. Hodnotenie nám napovie, čo robíme dobre a v ktorých oblastiach potrebujeme ešte rásť.

 

Podľa výsledkov hodnotenia, v ktorých oblastiach môžeš oslavovať to, čo Boh v tvojom živote už urobil?

 

Chcel by si v tejto/týchto oblastiach ďalej rásť?

Čas konať

 

Pojem učeník môže mať tak “vnútorný” rozmer (rastieš ako Ježišov nasledovník) ako aj “vonkajší” rozmer (pomáhaš iným rásť v nasledovaní Krista). V knihe Prísloví 27:17 je napísané: “Železo sa brúsi železom a jeden človek brúsi druhého.” Vzťahy, v ktorých sa železo brúsi železom, Boh využíva k nášmu rastu. Predstavme si teraz dva druhy učeníckych vzťahov, ktoré predstavujú Pavol a Timotej.

 

“Pavol” – reprezentuje osobu, ktoré ťa vedie k učeníctvu. Má duchovnú zrelosť, ktorú obdivuješ, múdrosť a poznanie, ktoré ti chce odovzdať. Je to príklad, ktorý stojí za to nasledovať.

“Timotej” – je človek, ktorého k učeníctvu vedieš ty. Je od teba duchovne mladší a ty máš múdrosť a poznanie, ktoré mu môžeš odovzdať. Môžeš byť príkladom hodným, nasledovania.

 

Ak máš vo svojom živote obidva typy takýchto vzťahov, si v prostredí, kde sú vytvorené vynikajúce podmienky k duchovnému rastu. Takéto vzťahy však musíme budovať cielene a musíme v nich vytrvať. Oni nespadnú z neba len tak, bez akéhokoľvek úsilia.

*Poznámka: Viesť iného človeka k učeníctvu neznamená, že najprv musíš byť dokonalý. Ak by si mal čakať, pokiaľ budeš dokonalý, nikdy nikoho k učeníctvu nepovedieš. Spomeň si na definíciu učeníctva na začiatku tejto lekcie. Vráť sa a znovu si ju prečítaj. Môžeš sa s niekým podeliť o svoje skúsenosti a poznatky.

Tri akčné kroky, ktoré môžeš podniknúť:

1) Máš vo svojom živote “Pavla”?

Vieš si spomenúť na človeka, ktorého Boh poslal do tvojho života, človeka ktorý ti pomáha rásť? Ak áno, tak sa s ním stretni a požiadaj ho, aby ti pomohol rásť vo viere. Ak takého vo svojom živote ešte nemáš, modli sa a pros Boha, aby ti poslal “Pavla”, ktorý ti pomôže napredovať.

Môj “Pavol” je:

2) Máš vo svojom živote “Timoteja”?

Požiadaj Boha, aby ťa nasmeroval k niekomu, do koho by si mohol investovať svoj život. Možno si niekoho priviedol k Bohu. Možno si stretol mladšieho veriaceho, ktorého môžeš povzbudiť. Vykroč vo viere, dôverujúc Bohu, že si ťa použije.

Môj/Moji “Timotej/ovia” je/sú:

3) Porozprávaj sa o cvičení, ktoré si práve ukončil so svojím učeníkom alebo priateľom.

Spolu sa rozhodnite, aké ďalšie kroky uskutočníte, aby ste sa stali tými, ktorí vedú ďalších učeníkov.

Mediálne kredity. Klikni tu.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.