"Po tomto som pozeral a uvidel som veľký zástup, ktorý nikto nemohol spočítať; z každého národa, kmeňa, ľudu a jazyka stáli pred trónom a pred Baránkom. Oblečení boli do bieleho rúcha, v rukách mali palmové ratolesti a mohutným hlasom volali: Spása nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a Baránkovi.”

Zjavenie 7:9-10

Čo a prečo

Boh si po celom svete buduje študentské hnutia, ktoré sa delia o významnú víziu. Možno hovoríme inými jazykmi, študujeme rôzne odbory, máme však rovnaké srdce a rovnakú vášeň.

Veríme, že Boh nám umožnil štúdium na tej ktorej univerzite nielen preto, aby sme študovali, ale i preto, aby sme boli svetlom Ježiša Krista. Veríme, že cez Božiu milosť bude vyvýšené meno Ježiš v našich školách a na univerzitách, a preto sa stretávame na spoločných modlitbách a prosíme Boha, aby učinil oveľa viac, ako si dokážeme predstaviť. Toto je volanie nášho srdca. Toto je vášeň, ktorá nás zjednocuje.

“Malá vízia nedokáže rozpáliť srdcia ľudí.” Avšak obrazy zachytené v knihe Zjavenia to dokážu! Poznáme koniec príbehu. Okolo trónu budú zhromaždené zástupy uctievajúce Pána. Túžime po tom, aby naši priatelia a spolužiaci stáli spolu s nami pred týmto trónom. Túžime po tom, aby sa Boh dotýkal ich životov. Vieme, že jeho dobrota má moc premieňať naše komunity a zoceliť rozpadnuté vzťahy. Vieme, že Boh túži priniesť nádej beznádejným. Použije si nás, svoje deti, aby prostredníctvom svojej milosti konal cez nás svoje dielo.

Vízia rozdúchava plameň v srdci, zapaľuje srdcia študentov po celom svete.

Boh mobilizuje študentov, aby napĺňal svoju vôľu. Kladie im na srdce Veľké poverenie, ktoré nás podnecuje k tomu, aby sme získavali učeníkov vo všetkých národoch. (Matúš 28:19) Ak čítaš tieto slová, Boh pravdepodobne koná svoje dielo v tvojom srdci. Objavil si túto víziu a vnímaš jej naliehavosť. Chceš byť súčasťou veľkých vecí, ktoré Boh v tejto generácii koná. Existuje mnoho ďalších študentov ako ty, ktorých si Boh zjednocuje, aby vytvorili tím, ktorý si použije na naplnenie tejto vízie.

Lekcia z Božieho slova

V knihe Skutkov je opísaná ešte jedna skupina ľudí, ktorá realizovala túto víziu. Sú to muži a ženy viery, odhodlaní študovať Slovo a uvádzať ho do praxe.

Prečítaj si Skutky 19:1, 7-10

Text. Klikni tu

Vlastnými slovami opíš, čo sa dialo v Efeze.

Čo ťa zaujalo z tohto stručného opisu Božieho počínania v Efeze?

V texte je stručná zmienka o tom, čo Pavol učil.O čom učil? Čo o tom vieš ty?

Všimni si, že tí, ktorí sa do značnej miery pričinili o konečný výsledok, boli tí, ktorých „Pavol oddelil“ a ktorí následne študovali pod jeho vedením v Tyranovej škole.

Svet sa začal meniť:

V príbehu sú spomenuté dôkazy o tom, že spoločnosť sa, pod vplyvom Božieho konania v tejto malej skupine ľudí, začala pretvárať.

Prečítaj si Skutky 19:24-27.

Text. Klikni tu

Aký dôkaz vieš nájsť v tejto stati o tom, že začalo dochádzať k zmenám v spoločnosti?

“Po dvoch rokoch všetci, čo bývali v Ázii, Židia i Gréci, počuli Pánovo slovo.” Ako by si opísal vplyv, ktorý mala táto skupina učeníkov?

I keď obchodník Demeter bol pobúrený zmenami, ku ktorým v Efeze došlo, jeho reakcia je pre nás indikátorom veľkého úspechu. Prečo? Ako ťažkosti, na ktoré narážal Demeter, vystihujú premenu, po ktorej aj my v súčasnosti túžime?

Musíme si uvedomiť, ako veľmi sa vtedajší pohľad na náboženstvo líšil od toho nášho, aby sme vedeli skutočne oceniť význam tohto príbehu.Dozvedáme sa, že Demeter bol úspešný podnikateľ vo svojom odbore. Čo nám to napovedá o hodnotách, ktorých sa tamojšia spoločnosť pridŕžala?

Ku akým zmenám začne možno dochádzať v našej spoločnosti vo chvíli, keď Boh začne konať?

Skutky 19 nás informujú o tom, že Boh si dokáže použiť i malú hŕstku ľudí, aby ZMENIL SVET. Ježiš povedal: “Amen, amen, hovorím vám, že aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi ” (Ján 14:12). Príbeh zaznačený v Skutkoch 19 je pohľadom na Boha, ktorý koná veľké veci prostredníctvom svojich nasledovníkov. Týchto mužov a ženy, dúfajúcich v Boha, naplnených Duchom, kráčajúcich vo viere .... si Otec použil k tomu, aby naplnil svoju vôľu v Efeze.

Skúmanie srdca:

 

Nakoľko sa chceme stať súčasťou takéhoto duchovného pôsobenia? Chceme, aby to bola naša vášeň?

 

Aká vášeň horí v tvojom srdci? Zaznamenaj si svoje myšlienky
a zamysli sa, nakoľko túžiš (si motivovaný) byť súčasťou toho, čo Boh koná.

 

Nadväznosť na pravdu

Deviata kapitola knihy Skutkov je návodom k tomu, čo môžeme aj dnes, v dobrom aj zlom očakávať, keď budeme nasledovať Pána.

Bola táto stať pre teba výzvou? Z akých dôvodov?

Deviaty verš nás vovádza do reality. Nie každý, ktorý sprvoti prejavil záujem a chcenie poznať Krista, pokračoval na cesta hľadania Boha. To, čo sa udialo v Efeze, sa deje až dodnes. I keď sa niektorí rozhodnú ísť za Bohom, nie každý udrží ten správny kurz. Niektorí vybočia z cesty a začnú dokonca „potupovať učenie“, ktoré ich kedysi fascinovalo.

Ak k takejto situácii dôjde, každý jednotlivec sa bude musieť rozhodnúť, či sa pridá k tým, ktorí sa „zatvrdili“, alebo bude i naďalej nasledovať Krista. Aké musí byť naše presvedčenie, aby sme ostali na správnej ceste a i naďalej mali snahu slúžiť Bohu deň čo deň?

What did you like about this post?

Desiaty verš vykresľuje skupinu ľudí, ktorí sa zaviazali študovať a učiť sa. Tyranova škola sa stala miestom transformácie Božieho ľudu. Boh pracoval v nich a skrze nich. Ľudia v meste a v krajine počuli evanjelium! Skús si predstaviť, čo v skutočnosti znamenajú slová “takže všetci, čo bývali v Ázii, Židia i Gréci, počuli Pánovo slovo.” Nebolo to len zopár ľudí. Neboli to len najbližší príbuzní. Každý bol dotknutí. Boh v nich konal svoje dielo. To je predstavivosť!

Ak by dnes existovalo niečo ako “Tyranova škola”, chcel by si byť jej súčasťou? Prečo áno a prečo nie?

Prečo by si sa chcel podieľať na nesení evanjelia každému na tvojej škole/univerzite, v tvojom meste?

Dúfame, že tréningový program VOLT, ktorý si začal študovať, ti pomôže rásť v Kristovi a podieľať sa na budovaní hnutia.

Čas konať

Jedného dňa budeme mať to privilégium, že sa budeme môcť započúvať do príbehov, ktoré Pavol hovoril zúčastneným dvanástim mužom, o ktorých sa zmieňuje v Skutkoch 19:7. Povedia nám, ako Boh priniesol evanjelium do ich mesta a premieňal jedného človeka za druhým. Povedia nám o tom, ako vykročili vo viere a čelili svojmu strachu. S neskrývaným úsmevom budú hovoriť o tom, ako ich Boh prekvapil, keď konal a žehnal skrze nich iných ľudí.

V súčasnosti majú mnohí veriaci podobnú skúsenosť. Sú prekvapení, keď vidia, ako Boh skrze nich pôsobí. Niektorí z nich sú študentmi v krajine, odkiaľ pochádzaš aj ty. Počas svojho štúdia na univerzite zisťujú, že Boh od nich žiada, aby Ho nasledovali a dáva im moc byť Jeho veľvyslancami.

Títo študenti zistili, že živý Boh je tou najsilnejšou skúsenosťou v živote. Zamenili predchádzajúce sny za vyššiu túžbu, ktorú im dal Boh. Majú novú životnú víziu, ktorá im prináša uspokojenie.

Zamysli sa na chvíľu nad Ježišom a nad obeťou, ktorú kvôli tebe priniesol a porozmýšľaj nad skupinou učeníkov z Efezu. V súlade s tým prehodnoť svoju súčasnú víziu. Čo Boh od teba žiada? Čo máš urobiť?

Chvíľu popremýšľaj a nižšie si zaznamenaj svoju víziu.

Keď Boha počúvame, čítame Jeho slovo a sme Jemu poslušní, On riadi naše kroky. Má pre nás dôležitú misiu. On ťa povolal na univerzitu, kde teraz študuješ a to nielen preto, aby si získal vzdelanie, ale aby si rástol ako Jeho učeník, ktorý bude hlásať slávu Ježiša Krista.

Tréningový program VOLT je vytvorený tak, aby ti pomohol napredovať na ceste, ktorú Boh zjavil vo svojom Slove. V Písme vidíme ako tí, ktorí nasledovali Krista, hovorili o svojej viere. Vyučovali a motivovali ďalších k tomu, aby na prvé miesto dali vzťah s Bohom.

VOLT ti pomôže napĺňať tieto ciele a získať istotu v službe Bohu. Ak si nájdeš čas na toto vzdelávanie, tak sa posunieš v nasledovných oblastiach:

1. budeš rásť ako verný učeník

2. budeš hlásať dobrú zvesť Ježiša Krista

3. budeš činiť učeníkov

4. budeš sa podieľať na budovaní hnutia na svojej škole, ktorého súčasťou budú učeníci s rovnakým srdcom ako máš ty

5. budeš pripravený na celoživotnú službu svojmu Pánovi

Toto sú úctyhodné ciele. Prinášajú Bohu česť. Sú Božím zámerom pre Jeho nasledovníkov. Zaviažeš sa k napĺňaniu týchto cieľov po dobu nasledujúcich troch mesiacov tým, že si preštuduješ prvých desať lekcií študijného programu VOLT? Opýtaj sa Pána, či to od teba očakáva.

Zaznamenaj si záväzok, ktorý si voči Bohu učinil.

Porozprávaj sa, prosím, o svojom záväzku so svojím vedúcim/trénerom alebo iným veriacim na univerzite.

Podaj to ďalej

Musíme spolupracovať ako tím, aby sme naplnili všetky Božie zámery.

Je niekto, koho by si chcel prizvať k štúdiu týchto materiálov? Podeľ sa s ním/s ňou so svojou víziou a ponúkni mu/jej možnosť pripojiť sa.

Pamätaj na to, že Boh koná..... a pripravuje ostatných, aby takisto prijali víziu, ktorú ti Boh dáva.

Mediálne kredity. Klikni tu.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.