7. Duchovné znásobovanie

“a to, čo si skrze mnohých svedkov počul odo mňa, predkladaj/zveruj verným ľuďom, ktorí budú schopní učiť aj iných.”

2 Timotejovi 2:2

Čo a prečo

V Skutkoch 17:30 Boh vyjadruje túžbu, aby ľudia ODVŠADIAĽ prichádzali k Nemu. V 2. liste Petra 3:9 sa dozvedáme, že Pán je trpezlivý a nechce, aby niekto zahynul.

K 12. marcu 2012 presiahla svetová populácia hodnotu 7 miliárd a toto číslo aj naďalej stúpa. Ako sa môže stať to, že KAŽDÝ bude počuť evanjelium? Ako sa dá zrealizovať to, že každý, kdekoľvek sa nachádza, bude mať možnosť počuť evanjelium a rásť vo viere? Ako môže dôjsť k tomu, že sa každý študent v tvojom meste dozvie o Ježišovi?

Ježiš nám predstavil stratégiu, ktorú Boh vytvoril so zámerom naplniť Veľké poverenie – duchovné znásobovanie. Činiť učeníkov, ktorí činia ďalších učeníkov (Matúš 28:19-20). Ak sa chceme dožiť dňa, kedy bude mať KAŽDÝ možnosť počuť evanjelium a KAŽDÝ bude mať príležitosť rásť vo viere, musíme svoj život oddať tomu, že si osvojíme Ježišovu metódu zasahovania okolitého sveta.

Lekcia z Božieho slova

Veriaci po celom svete študujú 2. list Timotejovi 2 s cieľom pochopiť princíp duchovného znásobovania. V tomto liste Pavol, skúsený evanjelista a vodca učeníkov, radí mladšiemu veriacemu. Vysvetľuje Timotejovi, ako má pracovať. V druhom verši je náčrt tejto stratégie. Verše 3-7 hovoria o vytrvalosti, sústredení a intenzite, ktorú Timotej potrebuje, aby mohol túto stratégiu zavádzať do praxe.

Prečítaj si 2. list Timotejovi 2:2

“a to, čo si skrze mnohých svedkov počul odo mňa, predkladaj/zveruj verným ľuďom, ktorí budú schopní učiť aj iných.”  (2. list Timotejovi 2:2)

Vlastnými slovami opíš pokyn, ktorý Pavol dáva Timotejovi.

Tento verš sa dotýka mnohých ľudí.Zapíš si každú osobu, či skupiny ľudí, ktorí sú tu zapojení. (Začni Pavlom, ktorý tu odkazuje sám na seba.)

Keďže už máš spísaný zoznam všetkých zapojených osôb, ako by si zosumarizoval koncept duchovného znásobovania?

Pavol dáva Timotejovi pokyn, aby pracoval tak, aby sa počet pracovníkov znásobil. Keď analyzujeme tento verš, vidíme, že existuje niekoľko „generácií“ pracovníkov. To, čo začalo Pavlom, siaha oveľa ďalej ako po Timoteja.

Slovesá použité v 2.verši nám odhaľujú, čo sa za duchovným znásobovaním ukrýva.

“To, čo si počul:”

Posolstvo je dané. Tým je evanjelium - pravda.

“Predkladaj/zveruj:”

O čom vypovedá slovo „zveruj“? 

“ schopný učiť iných:”

Aké požiadavky sú kladené na niekoho, kto má byť “schopný učiť iných?”

Za stratégiou, ktorú Pavol opísal v druhom verši, nasledujú tri metafory, ktoré opisujú úsilie človeka, ktorý sa podieľa na duchovnom znásobovaní.

3 Trp spolu so mnou ako dobrý vojak Krista Ježiša. 4 Nik z vojakov sa nemieša do záležitostí všedného života, ak sa chce páčiť tomu, kto ho najal.5 A kto závodí, nedostane veniec, ak nezávodí podľa pravidiel. 6 Roľník, ktorý sa namáha, má prvý dostať podiel na úrode.  (2 Timotejovi 2:3-6)

Čo si sa naučil z prirovnania s vojakom vo verši 3-4?

Čo si sa naučil z prirovnania s atlétom vo verši 5?

Čo si sa naučil z prirovnania s farmárom vo verši 6?

Nadväznosť na pravdu

Sme vďační, že Pavol zadefinoval stratégiu služby v 2 Timotejovi 2:2. Takisto je požehnaním, že v knihe Skutkov môžeme vidieť, ako túto stratégiu uplatniť v praxi. Pavol si zobral Timoteja pod svoje krídla a viedol ho ako svojho učeníka. Timotej rástol, ako spolu s Pavlom slúžil. Je dosť pravdepodobné, že Timotej cestoval s Pavlom a sprevádzal ho na jeho druhej a tretej misijnej ceste.

Boli si natoľko blízki, že Pavol mu mohol napísať v 2 Timotejovi 3:10-11, “ Ty si však nasledoval moje učenie, spôsob života, plány, vieru, zhovievavosť, lásku, trpezlivosť, 11prenasledovania a utrpenia, ktoré ma stihli v Antiochii, Ikóniu a v Lystre. A aké prenasledovania som podstúpil! Ale Pán ma vyslobodil zo všetkých. ” Z textu jasne vyplýva, že bol medzi nimi hlboký vzťah. Ako čas plynul, Timotej sa dokázal byť verným mužom, schopným vyučovať iných. Pavol ho opisuje ako „svojho spolupracovníka” (Rimanom 16:21).

Timotej dospieval a viedol svojich vlastných učeníkov. Vyučoval ich a oni potom vyučovali ďalších. Cirkev rástla.

Máme záväzok nasledovať tento princíp. Pomocou Božej milosti budeme vyučovať ďalších, aby tí potom mohli vyučovať ďalších. Naším cieľom je šírenie evanjelia od srdca k srdcu, t.j. pripravovať robotníkov k žatve.

Brilantnosť duchovného znásobovania:

Vyššie v texte sme sa zmienili o tom, že KAŽDÝ znamená obrovský počet ľudí. Duchovné znásobovanie je Bohom daná stratégia, pomocou ktorej je možné úlohu - priniesť posolstvo o Kristovi každému človeku - splniť.

Paul and Tim walking

 

 

Čo ťa fascinovalo na posolstve tohto videa?

Krása duchovného znásobovania

Keď sa zamyslíme nad Pavlovým príkladom, ako viedol Timoteja k tomu, aby sa z neho stal „duchovný znásobovateľ“, všimneme si, že táto stratégia stojí na osobnej zaangažovanosti, kedy jeden človek intenzívne investuje do života druhého človeka. Ide o prejav Božej lásky a starostlivosti. Jeden človek je výzvou pre toho druhého a pomáha mu rásť. Niet divu, že Pavol odkazuje na Timoteja ako na vlastného syna. Bol medzi nimi veľmi blízky vzťah.

Okrem toho, že táto stratégia ma intenzívny osobný rozmer, ukrýva moc zasiahnuť KAŽDÉHO. V súčasnosti si všetci uvedomujeme obrovskú priepasť. Toľko ľudí ešte nepočulo evanjelium a toľkí majú len veľmi malú známosť o tom, kto je Ježiš a čo pre nich urobil. Potrebujú to počuť.

Ak chceme túto priepasť preklenúť, ak chceme získať študentov na univerzitách v našom národe, potrebujeme mať efektívnu stratégiu a duchovné znásobovanie je práve tou stratégiou, ku ktorej nás volá Boh. Preto sa musíme stať „duchovnými znásobovateľmi“. Duchovné znásobovanie je stratégia tohto hnutia.

Duchovné znásobovanie môžeme zadefinovať ako získavanie ľudí pre Krista a investovanie do životov verných tým, že budeme získavať, budovať a vysielať ďalších, duchovnú generáciu za generáciou. Znamená to budovať učeníkov, ktorí sa znásobujú.

investovanie času, záväzok a lásku využíva Boh pre to, aby pomohol niekomu rásť.

Človek, ktorý bol vedený ako učeník sa učí, ako viesť k učeníctvu iných.

Nasledujúce video je príkladom toho, ako Boh znásobuje pracovníkov ku svojej žatve medzi súčasnými univerzitnými študentmi.

Čas konať

Výzva duchovného znásobovania

Duchovné znásobovanie je Božia stratégia a Boh ťa vyzýva, aby si sa stal „duchovným znásobovateľom“.

Rozhodnutie je na tebe. Môžeš za týmto cieľom vykročiť, alebo, tak ako mnohí, môžeš ísť za vlastnými cieľmi. Ak vykročíme vo viere a budeme dôverovať Bohu, že z nás urobí „duchovných znásobovateľov“, bude v nás konať. Veľmi rád počúva, keď sa Jeho deti modlia - “Pane, urob zo mňa jedného z verných mužov/žien, ktorý/á dokáže učiť iných.“ Súčasťou tohto hnutia je mnoho študentov, ktorí sa modlili túto modlitbu, ktorí vykročili vo viere a stali sa „duchovnými znásobovateľmi“.

 Rozhodnutie je na tebe:

Ako sa k tebe Boh prihováral počas štúdia lekcie o duchovnom znásobovaní?

Ak by si sa stal „duchovným znásobovateľom“, aký dopad by to malo na tvoju univerzitu?

Výzva:

Zaviazať sa k duchovnému znásobovaniu, to je krok viery. Chcel by si sa modliť nasledujúcu modlitbu, ktorá vyjadruje tento záväzok?

“Pane, chcem byť „duchovným znásobovateľom“. Konaj cezo mňa, aby som mohol ostatným študentom pomôcť v tom, aby zvestovali evanjelium a viedli k iných k učeníctvu. Tak, ako to je napísané v 2 Timotejovi 2:2, žiadam ťa, aby si mi dal schopnosť pracovať s vernými ľuďmi, ktorí budú viesť iných. Otče, vyučuj ma. Buď mojím trénerom. Daj mi srdce, ktoré bije za iných, za tvoje evanjelium a za svet. Prijímam výzvu, chcem sa stať „duchovným znásobovateľom“. “

Podaj to ďalej

Mnohí nevedia o koncepte duchovného znásobovania, pretože ešte neobjavili v 2. liste Timotejovi 2:2 úžasnú stratégiu ktorá je tak osobná ako je aj expanzívna. Možno neveria, že Boh by si ich mohol použiť k tomu, aby vplývali na ľudí vôkol seba takýmto spôsobom.

Porozmýšľaj, ktorí dvaja ľudia by mali počuť posolstvo z 2. listu Timotejovi 2:2. Dohodni si s nimi schôdzku a podeľ sa s nimi o to, čo si sa naučil z Pavlovho odkazu, ktorý zanechal Timotejovi. Daj im najavo, že v nich veríš a že Boh môže skrze nich konať veľké veci.

Možno, že sa napokon k tebe pripoja a tiež sa stanú „duchovnými znásobovateľmi“.

Mediálne kredity. Klikni tu.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.