2b. Zvestovanie viery – Diagram

Veď ja sa nehanbím za evanjelium, lebo ono je Božou mocou na spásu pre každého veriaceho, najprv Žida, potom Gréka.

- Rimanom 1:16

Čo a prečo

“Budete mojimi svedkami.” (Skutky 1:8) Učeníci nemohli vôbec predvídať, aký dopad bude mať toto jedno zasľúbenie na životy miliónov ľudí. Celé stáročia boli nasledovníci Ježiša Krista zároveň aj Jeho svedkami. Boh si ich používal k tomu, aby menil ráz spoločností.

Študenti po celom svete i dnes dôverujú Bohu, že bude cez nich hovoriť. Prinášajú život premieňajúce posolstvo vzkrieseného Spasiteľa svojim spolužiakom a priateľom. Vždy, keď svedčia o Kristovi, prežívajú uspokojenie, ktoré je odrazom Otcovej radosti. Majú tú česť prinášať život premieňajúce posolstvo svojmu okoliu.

Ak svedčíme o Kristovi, prežívame pocit vnútorného uspokojenia, no zároveň sa v nás vynára mnoho otázok a takisto strach. Mnohí sa domnievajú, že nie sú pripravení efektívne zvestovať evanjelium. Kresťania, ktorým nerobí žiaden problém diskutovať o športe, ekonomike či móde, sa zdráhajú hovoriť o duchovným veciach, lebo z ich pohľadu „to je o niečom inom“. V modernej kultúre narážajú na bariéru, ktorá v nich vyvoláva obavy.

Vieme, aké to je, keď máme príležitosť hovoriť o Kristovi, avšak nevieme, čo máme povedať. Táto lekcia nám v tomto pomôže, pretože sa naučíme, ako efektívne hovoriť o Ježišovi a o Božom dare spasenia, ktorý nám Boh zadarmo ponúka. Boh si ťa chce použiť na šírenie svojho kráľovstva a k tomu, aby si viedol iných k novému životu v Kristovi.

Lekcia z Božieho slova


Prečítaj si Skutky 8:1-5, 26-40.

Text. Klikni tu

V texte nájdeme niekoľko odkazov, ktoré nám približujú Filipa.

♦ 8:1 – V tomto verši sa dozvedáme, že mnohí sa kvôli prenasledovaniu „rozpŕchli“ , no zopár ich ostalo (apoštoli). Ak to prepojíme so štvrtým veršom, dozvieme sa, že Filip patril do skupiny tých, ktorí sa rozpŕchli. Nebol to apoštol. Bol to však človek plný viery a Ducha Svätého, ako to zaznamenáva kniha Skutkov 6:5.

♦ 8:5 –Filip vedel, ako iným hovoriť o Kristovi. Aktívne hlásal Krista.

♦ 8:29 – Boh Filipa viedol k tomu, aby sa podelil so svojou vierou s niekým, kto mal úplne odlišné pozadie. Filip bol pripravený zvestovať evanjelium Etiópčanovi, ktorý patril medzi vtedajšiu elitnú spoločnosť.

Akú úlohu zohral Boh v tom, čo sa práve udialo?

Akú úlohu zohral Filip pri privedení Etiópčana ku Kristovi?

Aké posolstvo hlásal Filip Etiópčanovi? (8:35)

Chceme byť ako Filip. Chceme „otvoriť svoje ústa“ a byť schopní viesť niekoho ku viere v Ježiša Krista. Je mnoho spôsobov ako niekomu pomôcť veriť v Ježiša a jeden z týchto spôsobov si tu priblížime.

Nástroj: Diagram

“Diagram” sa stal jedným z najobľúbenejších spôsobov zvestovania evanjelia. A existuje mnoho dôvodov prečo tomu tak je. Mnohým sa tento spôsob páči kvôli tomu, že je to interaktívny nástroj a jednoduchý na požitie. Všetko, čo k tomu potrebujeme, je pero a papier a sme pripravení. Samozrejme, že za perom a papierom sa ukrýva množstvo práce, ktorú sme investovali do prípravy. Ak niekto diagram pozná veľmi dobre, posolstvo evanjelia plynie z každého pohybu pera úplne prirodzene.

Pozri si prosím grafické vyobrazenie tohto nástroja. Nižšie uvedené video ti ponúka stručný prehľad celej problematiky, umožní ti získať celkový obraz, avšak neobsahuje inštruktáž, ako využiť diagram interaktívnym spôsobom.

Keďže si sa už s diagramom oboznámil, je čas naučiť sa, ako funguje. Začneme tým, že sa sústredíme na posolstvo, ktoré chceme zvestovať. V závere tejto lekcie je tabuľka, ktorá obsahuje pokyny ako postupovať krok za krokom, čo kedy povedať a čo kedy nakresliť. Obsahuje takisto všetky biblické verše, ktoré by sme nemali opomenúť a aj myšlienky, ktoré prepájajú evanjelium v jeden celok. Ak chceš prejsť priamo na túto tabuľku, klikni tu:

Čas začať kresliť:

Najskôr si diagram osvojíš tak, že si na kúsku papiera vytvoríš svoj vlastný nákres. Nasledujúca prezentácia ti pomôže naučiť sa základné ťahy pri tvorbe diagramu. Prezentáciu si prejdi dva, tri krát a popri tom si vytváraj svoj vlastný náčrt, pretože takto si tento nástroj osvojíš veľmi rýchlo. [Verše sú uvedené nie preto, aby si ich opisoval, ale aby si sa ich naučil a vedel, v ktorej časti diagramu ich máš povedať.]

Nadväznosť na pravdu

Učenie sa prostredníctvom simulácie

Väčšina profesií od ľudí vyžaduje, aby rozvíjali svoje zručnosti. Skôr, ako atléti vybehnú na ihrisko, kde majú odohrať dôležitý zápas, musia tvrdo trénovať. Hudobníci, ktorí majú odohrať koncert, musia najskôr vybranú hudobnú skladbu opakovane nacvičovať. Nasledujúce video predstavuje moderný nástroj, ktorý využíva filmový priemysel pri nakrúcaní zložitejších filmových záberov.

Ako “pred-vizualizácia” pomáha hercom, povedzme ako je Keanu Reeves, pripraviť sa na svoju prácu?

Ako zdĺhavá a náročná činnosť súvisiaca s vytvorením “pred-vizualizácie” ovplyvní konečný produkt, ktorý napokon vidíme na filmovom plátne?

“Pred-vizualizácia” filmu Matrix Reloaded ilustruje moc simulácie. Herci a filmový štáb sa najskôr oboznámia s jednotlivými scénami, preberú si ich v mysli a dokonca si ich nacvičia priamo na scéne, a až potom sú pripravení natočiť tej ktorý záber. Simulácia dáva hercom slobodu sústrediť všetku svoju pozornosť na také filmové scény, ktoré sú pre nich obzvlášť náročné. Výhody sú potom badateľné počas nakrúcania každej zo scén, kde sa dobrá príprava zreteľne odrazí na podanom výkone každého zúčastneného.

Simuláciu využitia diagramu si môžeš vyskúšať spolu s inými veriacim. Simulácie ti pomôže predstaviť si, aké to je, keď sa niekomu pokúsiť zvestovať evanjelium.

Tvoj tréningový partner by mal dodržať jednu podmienku. Mal by mať voči posolstvu pozitívny postoj, aby sa vytvorila dobrá atmosféra, pretože cieľom je vyskúšať si používanie nástroja a získať skúsenosť ako s ním pracovať.

Simuláciu realizuj so svojím priateľom.

Prejdite si spolu celú prezentáciu evanjelia - od úvodu až po modlitbu.

Keď skončíte, vypýtaj si od priateľa spätnú väzbu.

Čas konať

S diagramom si sa oboznámil prostredníctvom videa, potom si si urobil vlastný náčrt. Následne si si vyskúšal simuláciu.  Teraz je čas zvestovať evanjelium.

Možno premýšľaš nad tým: “Ako mám v rozhovore prejsť k diagramu?“ Je niekoľko jednoduchých vecí, ktoré môžeš urobiť. Stretni sa s priateľom alebo spolužiakom. Povedz mu, že si sa dozvedel o niečom, čo ti pomohlo poznať Boha osobne a rád by si sa s ním o to podelil. Takisto mu povedz, že by si si rád vypočul jeho názor k danej veci. To je naozaj všetko, čo musíš urobiť. Potom urob krok viery a dôveruj Bohu, že ťa povedie.

Diagram niekomu vysvetli.

Pamätaj, že úspech pri podávaní svedectva znamená prevziať iniciatívu pri zvestovaní Krista v moci Ducha Svätého, ponechajúc výsledok na Boha.

Reflexia nad tým, čo si sa naučil

Keďže už máš skúsenosť so zvestovaním evanjelia, pri ktorej si využil Diagram ako nástroj, je čas zhodnotiť to, čo si sa naučil.
Zamysli sa nad tým, čo ti šlo dobre a čo naopak až také dobré nebolo.

V tejto lekcii sme sa sústredili na získanie novej zručnosti za použitia nového nástroja. I keď sme vďační za mnohé nástroje, ktoré máme k dispozícii vieme, že ľudia sú získavaní pre Krista nie cez metódy a materiály. Reagujú na službu Ducha Svätého, ktorý používa tak Božie slovo ako aj rôzne metódy, aby pritiahol ľudí ku Kristovi.

Ale keď sa zjavila dobrotivosť nášho Spasiteľa, Boha, a jeho láska k ľuďom, 5 zachránil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme urobili my, ale podľa svojho milosrdenstva, kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom.

Titovi 3:4-5

[table id=4 /]

Mediálne kredity. Klikni tu.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.