15. Budovanie nasledujúcich generácií

“Nemám väčšej radosti, ako keď počujem, že moje deti žijú v pravde.”

3 Jána 1:4

Čo a prečo

V koncepte duchovného znásobovania majú tí, ktorí budujú hnutie, nielen učeníkov, ale aj generácie učeníkov. Znásobovanie začína vo chvíli, keď človek, ktorý bol tvojím učeníkom, začína činiť ďalších učeníkov. Predstav si, že pracuješ s Chrisom. Chris miluje Pána a uvedomuje si, že všetci veriaci sú povolaní k tomu, aby činili učeníkov. Vo viere Chris požiada Boha, aby mu dal 2-3 študentov, s ktorými by mohol pracovať.

Hneď ako začne Chris pracovať s týmito študentmi, musí na seba prebrať nové zodpovednosti rovnako ako ty. Chris bude musieť popracovať na svojich vodcovských zručnostiach a tvojou novou povinnosťou bude pomôcť mu v tom. Predstav si nachvíľu, že Chris za tebou prichádza a žiada ťa o pomoc. Chce, aby si ho naučil efektívne viesť iných k učeníctvu.

Chris

V kontexte duchovného znásobovania sa chce Chris (tvoj učeník prvej generácie) naučiť, ako pracovať s inými ľuďmi (tvoji učeníci druhej generácie).

Učeníctvo prvej generácie – znamená, že pracujem so svojimi učeníkmi. Učím ich a povzbudzujem v raste. Ja som iniciátorom. Boh mi zveril zodpovednú úlohu - podieľať sa do značnej miery na ich raste.

Učeníci druhej generácie – Pracujem s učeníkmi, ktorí vedú k učeníctvu ďalších. Moji učeníci vedú niekoho ďalšieho, ja ich povzbudzujem/koučujem v ich raste. Plán ale zostavujú a manažujú moji učeníci. Priamo sa podieľajú na rozvoji druhej generácie.

Ak chceme pomôcť Chrisovi rásť a byť efektívnym budovateľom ďalších učeníkov, čo by sme mali robiť? Ako môžeme zefektívniť proces tým, že budeme Chrisa podporovať a koučovať?

Lekcia z Božieho slova

 

Prečítaj si text z listu Títovi 1:4-5

Text. Klikni tu

V 4. verši nám Pavol ozrejmuje svoj vzťah s Títom. Čo sa dozvedáme o ich vzťahu?

 

Na základe iných biblických statí (Galatským 2:1) vieme, že Títus patril medzi Pavlových priateľov, ktorí ho sprevádzali na jeho misijných cestách. (Títa by sme mohli považovať za Pavlovho učeníka prvej generácie.) Išiel s Pavlom do Jeruzalema a takisto do Korintu. Pavol ho opísal nasledovne: “Čo sa týka Títa, on je môj spoločník a spolupracovník medzi vami …” (2 Korintským 8:23)

 

Čo to znamená “spolupracovník”?

 

V Títovi 1:5, Pavol posiela Títa na misiu, ktorá mala veľký význam.

 

Aké poslanie prijal Títus v liste Títovi 1:5?

 

Ak zohľadníme charakter úlohy, ktorou Pavol Títa poveril, akú dôveru musel v neho Pavol mať?

 

Títus prišiel k viere pravdepodobne prostredníctvom Pavla. Cestoval s apoštolom a stal sa jeho spolupracovníkom. Pavol ho potom v plnej autorite vyslal, aby pomohol niekoľkým zborom na Kréte urobiť závažné rozhodnutia týkajúce sa vedenia zborov. Pavol investoval do Títa a on nasledoval Pavlov príklad tak, že takisto investoval do iných. Pavol aj naďalej Títovi pomáhal popri tom, ako Títus pomáhal iným. V mnohých ohľadoch bol práve toto dôvod, prečo mu Pavol napísal list.

 

Čo môžeš aplikovať z Pavlovho a Títovho príkladu v tvojom úsilí činenia učeníkov?

 

V akých aspektoch Títus spĺňa opis “verného muža”, ako ho opisuje 2 Timotejovi 2:2?

Nadväznosť na pravdu

Vo svete športu nájdeme mnoho výnimočných ľudí, ktorí to dotiahnu až na vrchol. Po odchode do dôchodku sa z niektorých z nich stanú tréneri, no je zaujímavé, že mnohí atléti, ktorí ako jednotlivci patrili medzi špičku, nedokážu trénovať iných. Úžasná schopnosť, ktorú mali ako individuálni hráči, ich nepripravila na to, aby dokázali efektívnym spôsobom pomáhať iným v ich rozvoji.

Aké zručnosti by si museli títo výnimoční športovci osvojiť, aby sa kvalifikovali ako dobrí tréneri?

Tak, ako vo svete športu vynikajúci osobný výkon nevedie automaticky k tomu, že sa zo športovca stane tréner svetových kvalít, ani práca jednotlivca pri evanjelizácii a následnej práci nevybuduje v človeku zručnosti, ktoré sú potrebné k budovaniu nasledujúcej generácie tých, ktorí budú činiť učeníkov.

Sústredenie pozornosti na zmenu mentality

V počiatkoch služby sme motivovaní tým, čo robíme. Chceme, aby si nás Boh používal. Chceme viesť iných ku Kristovi. Chceme niekoho viesť v učeníckom procese. Tieto činnosti do nášho života prinášajú hlboké osobné uspokojenie a rast.

Keď však počúvame Pána, ten rozširuje naše obzory a motiváciu. Chce, aby sme sa podieľali na znásobovaní počtu služobníkov. Naša vízia sa rozvíja a rozdúchava v nás vášeň vidieť INÝCH, ako hlásajú evanjelium a činia učeníkov.

V tomto bol apoštol Ján pre nás príkladom. V 3 Jána 1:4 píše: “ Nemám väčšej radosti, ako keď počujem, že moje deti žijú v pravde.”

Čo sa z tohto výroku dozvedáme o Jánovej motivácii?

Ako by si mohol aplikovať vo svoje službe to, čo si si prečítal v tomto verši?

Nevieme presne ako službu alebo typ práce vykonávali “Jánove” deti. Vieme však, že Ján sa veľmi radoval z rozhodnutí, ktoré urobili. Boli to rozhodnutia, ktoré viedli Jána k prehláseniu, že chodia v pravde.

Ak by si si chcel osvojiť Jánovu mentalitu, čo by sa muselo v tvojom živote najskôr zmeniť? 

Keď vedieme učeníkov, prijímame cieľ pomôcť im stať sa úspešnými služobníkmi. Prijímame zodpovednosť pomôcť im pri budovaní ich učeníkov. Vyžaduje sa od nás skutočný záujem o ICH prácu.

Michael sa stretáva s Bobom už niekoľko týždňov. Bob len nedávno uveril a ako taký bol hladný po poznaní a plný energie. Veľmi rýchlo začal napredovať. Naučil sa naspamäť mnoho biblických veršov. Z vlastnej iniciatívy si vyhľadal kresťanskú literatúru a prečítal si knihy, ktoré Michael nikdy predtým neštudoval! Bob začal chodiť do zboru a takisto sa pridal k Michaelovi pri hlásaní evanjelia.

Michael potom Boba vyzval, aby urobil krok viery. Na jednom z internátov bola skupinka troch spolubývajúcich, ktorí boli otvorení pre duchovné otázky. Jeden z nich bol veriaci. Michael požiadal Boba, aby začal viesť štúdium Biblie pre túto skupinu študentov.

Zrazu sa šťastného a energického Boba zmocnil vnútorný nepokoj. Začal klásť mnoho otázok. Vyzeralo to tak, že v mysli si vykonštruoval tie najkatastrofickejšie scenáre. Nemal pocit, že má dostatok vedomostí o Biblii. Mal obavy, že týmto študentom nebude môcť nejako pomôcť. Nemyslel si, že je vhodnou osobou pre túto úlohu. Zdalo sa, že má obavy zo zodpovednosti vyplývajúce z vedenia skupinky a zo starostlivosti o študentov.

Uveď niekoľko dôvodov, ktoré mohli podľa teba vystrašiť Boba v súvislosti s touto novou výzvou.

Ako by mohol Michael Bobovi pomôcť, aby sa stal činiteľom učeníkov?

V akých aspektoch sa Bob mohol cítiť rovnako ako Peter, ktorého Ježiš vyzval, aby opustil loď a začal kráčať po vode?

Ktoré state Písma sú relevantné pre takúto situáciu?

Čas konať

Dobrí činitelia učeníkov majú niekoľko spoločných čŕt. Môžeme sa veľa naučiť od tých, ktorí majú druhú či tretiu generáciu učeníkov. Uvediem niektoré z nich:

Best practices for working with a Second Generation

We often pray, asking God to provide wisdom. The following practices have demonstrated to be profitable for those working with a second generation of disciples.

Increase the time you spend with your disciple who is learning how to lead others.

Working with people raises lots of questions and presents many challenges. Plan on being an active encourager. Take time to listen. Realize that the challenge of working with others will bring new character building opportunities for your disciple. Help your disciple make the most of those opportunities.

Get to know your second generation of disciples.

Just because these new students aren’t “your disciples” doesn’t mean you need to be detached or distant. In fact, it is difficult to pray for people we don’t know. We have the opportunity to be an encouragement and a positive influence in the lives of these students. Therefore, seek occasions when you can be part of their growth. Join them for a party. Go on a retreat together. Experience life together. This will probably encourage your disciple at lot.

Remember that you play a secondary role in the lives of your second generation.

As you work with your second generation make sure that you let your disciple lead. Be a support to his/her work. Guard against the temptation to subtly take over. Remind your disciple that you believe in him/her.

Pray for your disciples.

Ask the Lord to give them wisdom and the boldness necessary for their new step of faith. Ask the Lord to remind them of who they are in Christ and that he can do all things through them. Ask the Lord to bless their work as they raise up the next generation of disciples.

Môj ďalší krok:

Tvoj ďalší krok závisí do veľkej miery od toho, čo sa momentálne odohráva v tvojom živote v súvislosti s vedením iných.

1) Možno si v bode, kedy dôveruješ Pánovi, že ti dá učeníka, ktorý bude mať túžbu napĺňať Veľké poverenie. Ak je to tak, porozmýšľaj nad tým, koho by si mohol osloviť tento týždeň a pozval ho k tomu, aby sa zapojil do budovania duchovného hnutia. Potom to urob.        

2) Možno máš učeníka, ktorý, podobne ako Bob, má strach urobiť ďalší krok. Ako by si ho mohol povzbudiť a vyzvať k tomu, aby urobil krok vo viere? Čo by si mohol tento týždeň urobiť?

3) Možno už máš učeníka, ktorý pracuje s inými. Mohol by si urobiť niečo, čo by ho povzbudilo a dodalo mu silu v jeho úsilí investovať do iných?

Môj ďalší krok je:Mediálne kredity. Klikni tu


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.