17. Vedenie skupinky

Čo a prečo

Boh koná v tebe aj cez teba. Bol si svedkom toho ako ľudia, na ktorých ti záleží, urobili dôležité kroky viery. Niektorí z nich sa rozhodli získať pevný duchovný základ. Ako im môžeš pomôcť rásť?

Na budovanie hnutia je potrebná komunita - tím učeníkov, ktorých srdcia bijú pre tú istú vec. Komunita prospieva, keď sa ľudia stretávajú, aby spoločne hľadali pravdu. Boh si ťa použije pri jej budovaní.

Keď nasledujeme Krista, uvedomíme si, že sme súčasťou väčšej komunity. Študenti, s ktorými pracuješ, potrebujú rodinu. Musia mať miesto, kde môžu vytvárať vzťahy. Budú oveľa rýchlejšie rásť v prostredí, kde môžu nájsť nové priateľstvá a vytvárať dôverné putá. Niektorí študenti sú veľmi skeptickí voči náboženským štruktúram a organizovaným snahám.

Majú tendenciu hľadať Boha veľmi individuálne. Takýto prístup ale nie je zdravý a má negatívne dopady. Ježiš z nás učinil jedno telo. Súčasťou Jeho plánu je naša vzájomná závislosť. Volá nás, aby sme Ho spolu uctievali a slúžili Mu. Preto je múdre vytvoriť komunitu študentov, ktorá sa stretáva k spoločnému štúdiu. Skupinky vytvárajú priestor k vzájomnému spoznávaniu sa a prežívaniu toho, ako Boh cez nás koná, keď sme ochotní podeliť si sa o svoj život s inými.

Lekcia z Božieho slova

Kresťanskému životu sa naučíme ale tiež ho “preberáme.” Niektoré aspekty nasledovania Krista je možné pochopiť cez logické vysvetlenie. Iné aspekty je treba odpozorovať. Keď vidíme príklady, ako iní milujú Krista a aplikujú Písmo vo svojom každodennom živote, motivuje nás to a posilňuje.

Prečítaj si text z listu Židom 10:19-25

Text. Klikni tu.

V Židom 10:19-25 sme napomínaní, aby sme sa pristupovali bližšie k Bohu (v. 22). Keď sa približujeme k Bohu, máme vyjadriť svoju vieru (v.22), nádej (v.23) a lásku (v.24). Toto sú tri kľúčové aspekty kresťanského správania.

Autorov výber slov vo verši 22 je veľmi poučný. Povzbudzuje nás k tomu, aby sme sa spolu približovali k Bohu. Verše 19-25 sú adresované “bratom”, nie jednotlivcovi.Prečo je dôležité, že tento príkaz zaznel v množnom čísle?

V celej tento stati autor zdôrazňuje, že máme tieto veci robiť spoločne.

Ako by mohlo spoločné “približovanie sa k Bohu” vyzerať? (v.22)

WAko by mohlo spoločné “pridŕžanie sa nádeje, ktorú vyznávame” vyzerať? (v.23)

Akými praktickými spôsobmi by sme sa mohli vzájomne stimulovať k láske a dobrým skutkom? (v.24)

Text nás povzbudzuje, aby sme spoločne robili tieto tri veci a varuje nás pred tým, aby sme sa neprestali spolu stretávať. Podľa teba, v čom tkvie problém?

Táto stať nás vyzýva, aby sme žili a rástli ako komunita. Skupinky síce nie sú jediným vyjadrením komunity, ale predstavujú veľmi dôležitú formu komunity, ktorá pomáha veriacim rásť.Nadväznosť na pravdu

Úplne na začiatku je nutné sformulovať zámer skupinky.  Pri formovaní malej skupinky je nutné odpovedať na niekoľko dôležitých otázok:

♦ Ako skupinka zapadá do celkového konceptu budovania hnutia?

♦ Podieľa sa skupinka na realizácii plánu, ktorého cieľom je osloviť študentov na univerzite (alebo jej časti)? 

♦ Je tvojím zámerom evanjelizácia? Budovanie nových veriacich?Príprava veriacich do služby iným? 

♦ Je cieľom skupinky príprava budúcich vodcov?

Požiadaj Pána, aby ti ukázal jasne, aký cieľ má tvoja skupinka spĺňať.

Kľúčové prvky

Zámer skupinky ti pomôže zadefinovať obsah stretnutí. Keďže existuje široká škála rôznych zámerov, nemôžeme tu uviesť presný zoznam krokov. Avšak v kontexte budovania hnutia by mnohí vedúci súhlasili s tým, že nasledujúce tipy by ti mohli pomôcť:

- modlitba / uctievanie                      - stanovenie cieľov a zúčtovateľnosť

- zdieľanie sa / čas na vytváranie vzájomných väzieb      - tréning

- štúdium Božieho slova                - vízia

Pozri si nasledujúci link: https://youtu.be/sa_WFQPg-s0


 

Úlohy vedúceho skupinky

 

Vedúci skupinky má niekoľko úloh. Je učiteľom, vedie diskusiu a zapája ostatných do vedenia. Ako vodca máš možno viac skúsenosti so štúdiom Božieho slova ako ostatní členovia skupiny. Pri štúdiu Písma bude potrebné niektoré súvislosti vysvetliť. Ako vedúci diskusie máš za úlohu pomôcť ostatných v samostatnom hľadaní pravdy. Ak na niečo človek príde sám, má to pre neho veľký význam a tak tomu bolo vždy. V skupinke sú ľudia, ktorí pod vedením iného človeka rastú. Zapoj ich, vytvor im priestor, aby prebrali vedenie nad určitými aspektmi skupinky. (Predostri pred členov skupinky víziu, v ktorej sú oni v pozícii vedúcich a čoskoro uvidíš víziu pretavenú do reality, ako sú v pozícii vedúcich nových skupiniek).

 

Skupinová diskusia môže byť ako strhujúci, dobre rozohraný volejbalový zápas. Ako vodca podáš loptu cez dobre položenú otázku. Niekto odpovie a loptu prihrá ďalšiemu členovi skupiny. Každý sa dá do pohybu - vzájomná spolupráca frčí jedna radosť.

 

Keď sa set skončí, vodca rozohrá ďalší a to tak, že položí ďalšiu otázku. Cieľom nie je udržať diskusiu v plnom prúde, ale usmerňovať ju tak, aby mohlo dôjsť k facilitácii učenia a premene života. Napríklad, v kontexte biblických študijných otázok pomôž skupine preskúmať zmysel Písma a aplikovať jeho princípy do života. Keď v skupinke prebieha napríklad diskusia o službe na pôde univerzity, otázky využi k tomu, aby sa každý zapojil a podelil sa s ostatnými o svoje názory.

 

Úspešná a vzrušujúca volejbalová hra si však vyžaduje prípravu a veľa úsilia. To isté platí o efektívnom vedení skupinky. Niektoré otázky môžu byť veľmi prospešné, avšak sú aj také, ktoré vyznievajú detinsky a len veľmi ťažko sa na ne hľadá odpoveď.

 

Kladenie otázok je úplná nevyhnutnosť:

 

Jedným z cieľov skupinky je vytvorenie komunity. Komunita rastie prostredníctvom interakcie. Hospodin si určite použije vzťahová dynamiku skupiny. Vodca pomáha každému členovi zapojiť sa do diskusie, vytvára kontext, v ktorom sa môžu rozvíjať hlbšie vzťahy. Kladenie otázok je vynikajúci spôsob podnecovania interakcie.

 

Veľmi dobrým úvodom do štúdia je položenie otvorenej otázky, ktorá oboznámi prítomných s nastolenou problematikou. Nie je to len “informatívna” otázka. Ide o otázku, ktorá prepojí Písmo s každodenným životom. Povedzme, že študujete list Efežanom 5, kde Pavol vyzýva svojich priateľov, aby “napodobňovali” Boha. Môžeš začať otvorenou otázkou: “Kým si chcel byť, až vyrastieš? Prečo práve ním/ňou?” Pri tejto prvej otázke sa členovia komunity začnú vzájomne spoznávať a zároveň kontext korešponduje s obsahom štúdia v Efežanoch 5.

 

Počas štúdia klaď členom skupinky také otázky ,ktoré ich primäjú k pozornému štúdiu textu a k objavovaniu jeho významu. Ak máš ako vodca klásť efektívne otázky, musíš mať text už naštudovaný a mal by si mu rozumieť.

 

 

Pre interaktívne biblické štúdium môžeš využiť už hotové materiály, ktoré sú ti k dispozícii. Nájdeš ich na stránke “Cru.comm.” Tieto lekcie obsahujú aj otázky, ktoré môžeš počas štúdia v skupinke použiť. Materiál nájdeš na stránke Cru.comm

 

Vedenie nesúrodej skupinky môže predstavovať výzvu.

 

Povedzme, že v skupinke budete diskutovať na tému Ježišovho podobenstva o dvoch mužoch, ktorí si stavali domy, jeden na skale, druhý na piesku. Len nahrubo si priblížme niekoľko členov skupinky:

 

1. Vodca skupinky, ktorý sa veľmi snaží, aby bolo štúdium interaktívne a zaujímavé. S textom sa už dopredu oboznámil a veľmi dobre ho ovláda.

2. Nataša je tichšia, spoločensky uzavretá osoba. Dokonca ani vedúci skupinky o nej toho veľa nevie. Kvôli osobným problémom, ktoré momentálne rieši, nemá počas stretnutia dobrú náladu.

3. Ivan nemá problém s rozprávaním. Rád sa počúva, na všetko má svoj názor a ku všetkému sa chce vyjadriť. Ak vedúci skupiny položí desať otázok, Ivan zodpovie na najmenej osem z nich.

4. Štefana má každý rád. S odstupom času je vedúcemu skupinky jasné, že pre Štefana je veľmi dôležité, aby “bol obľúbený”, a preto má tendenciu s každým súhlasiť. Jeho myšlienky a presvedčenia sú skôr odrazom skupiny, v ktorej sa momentálne nachádza a nie skutočným presvedčením jeho srdca.

5. Elena si “nedáva servítku pred ústa, keď hovorí”. Takmer voči všetkému má kritický postoj. Nič pre ňu nie je dosť dobré. Má zvyk poukazovať na všetko chybné, na čo jej padne zrak.

 

Aká diskusia bude podľa teba prebiehať medzi týmito piatimi ľuďmi?

 

Aké problémy môžeš očakávať?

 

Ako sa môžeš ako vedúci skupinky pripraviť na prácu s takouto zaujímavou skladbou ľudí?

Čas konať

Je čas naplánovať si skupinku. Prejdi si nasledujúce témy, ktoré ti pomôžu zvoliť si, čo urobiť v úvode skupinky a ako ju viesť.

1) Kto by mal byť súčasťou skupinky?

2) Koho by si mal pozvať, aby sa na nej zúčastnil?

3) WPrečo si si zvolil práve týchto ľudí?

S ohľadom na stanovený cieľ, ktorým je budovanie hnutia a s ohľadom na zloženie skupinky, aký je zámer skupinky?

Tento zámer si zapíš. Čím je zámer jasnejší, tým ľahšie dokážeš iných presvedčiť, aby sa stali jeho súčasťou.

Čo budete študovať?

Prezri si materiály ako napríklad Cru.comm. Ktoré state alebo témy sa zhodujú so zámerom skupinky? Prvotné nápady na skupinkové biblické štúdium si zapíš.

Kedy, kde a ako dlho?

1. Ktoré miesto by bolo najvyhovujúcejšie?

2. Kedy by to bolo najvhodnejšie?

3. Ako dlho bude stretnutie trvať?

Budovane vzťahov a komunity.

1. Čo urobíš pre to, aby si vytvoril kontext, v ktorom sa ľudia budú môcť vzájomne spoznať a nadviazať priateľstvá?

2. Existujú nejaké zábavné aktivity, ktoré by ste mohli spolu robiť?

Ak si zodpovieš na tieto otázky, budeš pripravený urobiť krok viery a začať skupinku. Pán ti pomôže, zmocní ťa a ako ty budeš viesť iných, On bude viesť teba.

Veríme, že Boh si používa skupinky ako nástroj na pretváranie ľudských životov.

Keys to Creating a Good Environment

With a little planning you can provide the right sort of atmosphere.

Location:

Meet in an informal and accessible location. Often a great place to meet is in the room of a group member as long as it’s OK with their roommates. Places such as a church may intimidate new group members. Likewise, classrooms may be familiar and accessible, but they hinder communication and warmth.

Time:

Set your meeting time so that all members are able to attend. Choose a time when everyone will be sharp and awake. Make sure no one has an ongoing schedule conflict. Friday afternoons and late nights are better for blowing off steam or sleeping rather than for a small group meeting.

Seating:

Arrange the seating so everyone can easily see one another. Sitting in a circle at the same level will help. Also be aware of the distance separating each member. Try to sit close enough so each person has eye contact and can hear one another easily, but not so close people feel uncomfortable or their personal space is being invaded.

Distractions:

Meet in a location where you can control distractions and interruptions as much as possible. Make a habit of people not taking phone calls during the study. Put a sign on the door to prevent people from knocking.

Refreshments:

Provide refreshments (especially in the first few weeks) to help warm up the group and give people something to do at the beginning of the meeting. People often interact better when there is food. You’ll discover it is worth the investment. With time, different groups members will probably help with this.

Lighting:

Make sure you have good lighting to create a warm feeling. No one should have to look into the sun or toward a bright window. Likewise, avoid dark, catacomb type rooms. You are developing fellowship, not watching a film.

Bibles:

Bibles can be downloaded to phones and tablets. You will do your friends a service helping them with this. Because there might be multiple versions of the Bible available you might want to direct them to the version that most people in the study will use.

Click for MEDIA CREDITS


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.