10. Duchovné hnutia – 1

“Chválili Boha a tešili sa priazni celého ľudu. A Pán den čo deň pridal k ich spoločenstvu tých, čo povolal na spásu.”

Skutky 2:47

Čo a prečo

Boh koná. Vytvára tím veriacich, ktorí dôverujú Kristovi, že bude konať na pôde ich univerzít. Študenti, takí ako ti, hovorí "áno" Kristovi, ktorý ich povoláva. V poslušnosti kráčajú vo viere, ktoré zasahujúc svojich priateľov a spolužiakov. Boh cez tieto koná a mení ľudské životy na večnosť!

Študenti zasahujú nielen univerzity, na ktorých študujú, ale Boh si používa ich tímy pri zakladaní nových hnutí po celom svete. Čoraz viac študentov zisťuje, že môžu byť súčasťou tohto diela a práve preto je predstava, že vo Východnej Európe a v Rusku bude každá univerzita zasiahnutá evanjeliom Kristovým, čím ďalej tým viac reálnejšia!

Pozrite si video z ruského Volgogradu, kde študenti hovoria o tom, ako Boh koná.

Títo študenti sú svedkami zrodu nového hnutia. To, čo začalo ako poslušnosť Bohu, sa pretransformovalo do hnutia, prostredníctvom ktorého sú menené ľudské životy po celej krajine. O niekoľko rokov sa študenti, ktorí sú členmi tohto začínajúceho hnutia, rozpŕchnu po celej krajine, aby boli svedkami Ježiša Krista. Takto to vyzerá tam, kde fungujú hnutia, kde každý vie o niekom, kto skutočne nasleduje Krista.

Pamätáš si, čo Ježiš zasľúbil svojim učeníkom?

“Teraz však na vás zostúpi Svätý Duch, vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami v Jeruzaleme, v celom Judsku i Samárii, až po kraj zeme...” Skutky 1:8

Lekcia z Božieho slova

Z knihy Skutkov sa dozvedáme, že Boh koná uprostred svojho ľudu. Pavol a Sílas sa napríklad zaviazali, že budú činiť učeníkov vo všetkých národoch. Ich cesta ich zaviedla do Filíp aj do Tesaloník, kde nebol žiaden veriaci. Po piatich týždňoch Boh založil komunitu veriacich v každom z týchto miest. Keď apoštoli odišli, tieto komunity i naďalej prospievali a nakoniec sa z nich stali mestá, z ktorých sa evanjelium rozšírilo do celej Európy.

Prečítaj si Skutky 16:11-15, 40

Text. Klikni tu.

Čo Boh urobil? Ako to urobil?

Čo urobil Pavol a Sílas?

Ako 40. verš dopĺňa celkový obraz toho, čo Boh konal vo Filipách?

V tomto texte vidíme, ako Boh začal pôsobiť vo Filipách. Vieme, že pôsobil v tejto komunite, kde napokon vznikol cirkevný zbor. Keď čítame Pavlov list adresovaný Filipským, nachádzame v ňom neustálu inšpiráciu.

Prečítaj si Skutky 17:1-4

Text. Klikni tu.

Čo Boh vykonal? Ako to urobil?

Čo urobil Pavol a Sílas?

Akým výzvam museli čeliť?

Kvôli vážnemu prenasledovaniu museli Pavol a Sílas v oboch prípadoch okamžite odísť. Kto podľa teba po ich odchode viedol tieto komunity?

V statiach, ktoré si si preštudoval, si si všimol, ako Boh konal prostredníctvom Pavla a Sílasa v súlade s cieľom, o naplnenie ktorého sa spoločne pokúšali. Dozvedáme sa, že získavali stratených pre Krista a viedli ich k učeníctvu, ktoré im malo pomôcť v ich duchovnom prerode v zrelých kresťanov (zbudovať ich). V iných textoch vidíme, ako boli niektorí veriaci vyslaní zvestovať evanjelium a znásobovať komunity. To všetko sa dialo pod záštitou jedného príkazu – Kristovho Veľkého poverenia.

[Pán otvoril jej srdce,

aby zareagovala na Pavlovo posolstvo.]

[Niektorí Židia boli prenasledovaní a pridali sa k Pavlovi a Sílasovi, ako aj veľké množstvo bohabojných Grékov a takisto niekoľko prominentných žien.]

Nadväznosť na pravdu

Pri štúdiu týchto a podobných textov sa nám do popredia dostáva niekoľko základných tém. Boh je činný. Buduje komunitu, ktorá Mu slúži. Pavol a tí, ktorých poslal Boh, Mu slúžili tak, že získavali, budovali a vysielali. Práve tieto témy definujú duchovné hnutie:

Boh koná,

cez tím učeníkov s rovnakým srdcom, aby

získaval, budoval a vysielal,

s cieľom naplniť Veľké poverenie.

Prečítaj si nasledovný text a uveď zoznam súvislostí, ktoré vidíš medzi definíciou hnutia a tým, čo Boh konal v Tesalonikách.

I. list Tesaloničanom 1:2-10

Text. Klikni tu.

Vo videu o študentoch z Volgogradu Vanya opísal svoje prvotné úsilie nasledovne: „Evanjelizovali sme, lebo sme nevedeli, čo iné by sme mali robiť.“ Vanya chcel byť budovateľom hnutia, ale nebol si istý ako na to. Keď sa zamyslíme nad cieľom, potom nám v mysli zarezonujú tri kľúčové oblasti. Môžeme ich zhrnúť nasledovne:

získavaj - priveď ľudí ku Kristovi.

buduj - investuj do veriacich, pomáhaj im dospieť k zrelosti.

vysielaj - znásobuj a zakladaj nové hnutia.

V priebehu jednotlivých lekcií v rámci programu VOLT si sa už s týmito oblasťami mal možnosť oboznámiť. V prvých lekciách si sa zameral na zvládnutie prvého kroku – na „získavanie“. Teraz venujeme pozornosť tomu, ako hlásať evanjelium a pomôcť niekomu dostať sa do bodu, v ktorom je nutné urobiť rozhodnutie.

 Ďalší bod súvisí s osvojením si zručností, ktoré ti pomôžu budovať iných a pomôcť im rásť vo viere. Čoskoro budú nasledovať lekcie, v ktorých sa naučíš, ako efektívne „budovať“ iných.

Prejdi si nižšie znázornený interaktívny diagram a všimni si, ako sú tieto oblasti vzájomne poprepájané v súvislosti s budovaním hnutia.

V jednotlivých oblastiach najprv začíname podnikať len malé kroky. Či už pracuješ v tíme 2-3 učeníkov, alebo si súčasťou väčšieho hnutia, Boh ti pomôže konať v každej jednej zo spomínaných oblastí.

JA a MY

Budovanie hnutia je tímová práca. Náročné ciele si vyžadujú spoluprácu a tímové úsilie. Pri vyhodnocovaní kľúčových aspektov hnutia by sme mali zobrať do úvahy osobné nasadenie ale rovnako tak aj fungovanie tímu. Nižšie uvedená tabuľka ti pomôže vyhodnotiť, nakoľko sú jednotlivé kľúčové oblasti uplatňované aj v praxi.

JA

Nakoľko sa ja podieľam na budovaní hnutia

ZÍSKAVAJ – nadväzovanie vzťahov so stratenými: (Čo robím ja?)

BUDUJ – život premieňajúce učeníctvo: (Čo robím ja?)

VYSIELAJ – znásobovanie vodcov: (Čo robím ja?)

 

MY

Nakoľko sa my podieľame na budovaní hnutia

ZÍSKAVAJ – nadväzovanie vzťahov so stratenými: (Čo robíme my?)

BUDUJ – život premieňajúce učeníctvo: (Čo robíme my?)

VYSIELAJ – znásobovanie vodcov: (Čo robíme my?)

 

Čas konať

Boh ťa dal do školy, ktorú navštevuješ, aby si tam bol svetlom Ježiša Krista. Cez teba a ostatných študentov Boh buduje hnutie. Zamysli sa nad definíciou duchovného hnutia a odpovedz na nižšie uvedené otázky.

Duchovné hnutie je:

Boh koná,

cez tím učeníkov s rovnakým srdcom, aby

získaval, budoval a vysielal,

s cieľom naplniť Veľké poverenie.

Čo chceš rozvíjať v rámci duchovného hnutia?

V čo veríš, že bude Boh konať?

Koho by si chcel prizvať do tejto spolupráce? (priamy spolupracovník, modlitebník, podporovateľ)

Aké kroky viery by mal váš tím v najbližších dvoch týždňoch podniknúť v oblasti získavania, budovania a vysielania?

Mediálne kredity. Klikni tu.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.