19. Efektívne učeníctvo

"Robte to, čo ste sa naučili, čo ste prijali, počuli a videli na mne. A Boh pokoja bude s vami."

Filipenským 4:9

 
 

Pane, učiň zo mňa takého učeníka, akým bol tvoj Syn.  

Urob zo mňa takého človeka, ktorý pomáha iným rásť tak, ako to robil Pavol.  

Čo a prečo

V Jánovi 17 Ježiš povedal: „Ako si ma ty poslal do sveta, tak som ich aj ja poslal do sveta.” Tieto slová nás vedú k tomu, aby sme hlbšie načreli do života Ježiša Krista a študovali ho. Bola nám daná misia, ktorá sa ponáša na tú Pánovu. Vo svojich posledných slovách, zaznamenaných v evanjeliách, formou príkazu kladie dôraz na to, aby jeho nasledovníci činili učeníkov.

Láska voči Kristovi nás vedie k tomu, aby sme povedali: „Bože, ak toto od mňa žiadaš, ak ma chceš takto vyslať do sveta, urobím to!“ Ako? Aký je najefektívnejší spôsob činenia učeníkov? Ako sa viem ohodnotiť, či to robím dobre? Práve na tieto otázky teraz sústredíme našu pozornosť.

Snažme sa porozumieť tomu, že činiť učeníkov môžeme iba tak, že budeme nasledovať Ježišov príklad. Snažme sa porozumieť tomu, ako povzbudzovať svojich učeníkov, aby podnikli také kroky viery, ktoré v ich živote povedú k rastu a duchovnej zrelosti.

Lekcie z Božieho slova

Pozrime sa teraz na tri texty, ktoré venujú pozornosť Ježišovi, majstrovi v činení učeníkov, ako pristupuje k tejto úlohe.

Prečítaj si text z Matúša 4:18-22

Text. Klikni tu.

Opíš Ježišove vedomé kroky opísané v týchto veršoch.

WČo sa dozvedáme o Ježišovom „povolaní k učeníctvu“ na základe zmeny v správaní sa jeho učeníkov?

Prečítaj si text z Lukáša 6:12-20

Text. Klikni tu.

 V Lukášovom zázname povolania dvanástich vstupujeme do zaujímavého prostredia.

Čo sa dialo vôkol neho? (verše 17-20)

Ak zoberieme do úvahy prostredie, prečo je dôležité, že Ježiš adresoval toto posolstvo priamo učeníkom? (So zrakom upreným na svojich učeníkov povedal... v. 20)

 

Evanjeliá boli zaznamenané s cieľom podať nám príbeh Ježiša Krista, Božieho Baránka, ktorý sníma hriechy sveta. Autori týchto kníh nemali snahu zjednodušiť učeníctvo na jednoduchý proces, v ktorom stačí absolvovať zopár krokov. Namiesto toho zobrazili učeníctvo v praxi. Lukášovo evanjelium zaznamenáva, že Ježišov prvý krok spočíval vo vyučovaní učeníkov a to je veľmi poučné. Vysvetľoval im cesty Božie. I napriek tomu, že tam bol zástup ľudí, ktorí žobronil o Ježišovu pozornosť, On sa sústredil na svojich nasledovníkov a vyučoval ich cestám Pánovým.

Keby sme ďalej pokračovali v čítaní Lukášovho evanjelia v kapitole 7 a 8, všimli by sme si, že učeníci tam zohrávali len nepatrnú úlohu. Dozvedáme sa len, že títo muži zotrvávali pri Ježišovi. V Lukášovi 7:11 čítame: “……. šli s ním jeho učeníci ….. “ Nasledovali Ho, sledovali Ho pri práci, načúvali Jeho pokynom a mali privilégium klásť mu otázky (Lukáš 8:9). Kapitoly 7 a 8 zaznamenávajú príbeh, v ktorom má centrálne postavenie Ježiš, ktorého sprevádzajú jeho učeníci. Toto bol čas prípravy na to, čo malo nasledovať.

Prečítaj si text z Lukáša 9:1-6

Text. Klikni tu

Najskôr učeníci sprevádzali Ježiša a sledovali Ho pri práci, ale potom nastal čas, aby sa do práce pustili aj oni.

Ako pripravil Ježiš učeníkov na samostatné konanie?

Aké im dal pokyny?

V akých aspektoch ich misia korešpondovala s tým, č konal ich Majster?

Keď študujeme prístup nášho Spasiteľa k učeníkom, vynára sa pred nami niekoľko kľúčových tém. Vidíme, že Ježiš:

♦ Ich vyučoval

♦ Trávil s nimi čas

♦ Vyslal ich slúžiť Pánovi

Nadväznosť na pravdu

Keď chceme byť činiteľmi učeníkov, musíme mať svoj zrak upretý na Kristovi, najlepšom činiteľovi učeníkov všetkých čias. Snažíme sa robiť to, čo robil On a dôverujeme Pánovi, že nás pomôže nasledovať Jeho príklad.

Lekcia z Božieho slova

Učeníctvo je stále prepojené s Božím Slovom. Naši učeníci potrebujú Božie slovo. Potrebujú vidieť, ako napĺňa ich potreby, odpovedá na ich otázky a vedie ich k rastu v spravodlivosti. Mimo Božieho slova niet múdrosti ani poznania, ktoré je nevyhnuté pre to, aby sme mohli viesť iných.

Vedieme svojich učeníkov k Božiemu slovu, kde objavujeme a zažívame, že Boh je živý, hovorí k nám, vystupuje s nami do vzťahu. Jeho slovo nás učí, ako máme myslieť, konať, veriť. Tí, ktorí napredujú v Pánovi, sú do veľkej miery závislí na Jeho slove.

Vyučovanie Božieho slova si vyžaduje záväzok a prípravu. Činitelia učeníkov sa delia so svojimi učeníkmi s tým, čo sa z Božieho slova naučili. Takisto pozornosť sústreďujú na kľúčové pravdy, o ktorých diskutujú so svojimi učeníkmi (osobný život s Bohom, panstvo Ježiša Krista, svätosť, život plný Ducha, naše postavenie v Kristovi atď.) Odporúčané materiály pre štúdium v skupinkách sú k dispozícii tým, ktorí vedú učeníkov na stránkach Compass a Cru.comm. ( Compass, a Cru.comm resources)

V pozícii činiteľa učeníkov neustále prehodnocuješ svoje konanie a jedným z kľúčových indikátorov je práve štúdium Božieho slova – vedieš svojich učeníkov nepretržite k štúdiu Božieho slova s cieľom porozumieť mu a aplikovať jeho pokyny? Toto je náš záväzok, pretože potrebujú Božie slovo viac ako naše dobre mienené rady.

Building Relationships, Spending time together

Kontext Ježišovo učeníctva bol vzťahový. S učeníkmi trávil čas. Veľa času. Neskôr, keď vystúpil do nebies, učeníci prijali od svojich protivníkov zaujímavý kompliment. Hoci boli farizeji a náboženskí predstavitelia tej doby nahnevaní na ich kázanie a učenie, nemohli si pomôcť a museli tých mužov opísať ako tých, „ktorí boli s Ježišom.” (Skutky 4:13) Dokonca aj Kristovi nepriatelia si všimli, ako spoločenstvo s Kristom premenilo životy tých, ktorí Ho nasledovali. Vo vzťahovom kontexte, ktorý Kristus vytvoril, sa Jeho učeníci začali na Neho podobať.

Pavol apoštol nadväzuje na tému vzťahové kontextu vo svojom liste Tesalonickým.

Prečítajte si 1. list Tesalonickým 2:7-12

Text. Klikni tu

Pri opise svojho vzťahu s učeníkmi Pavol použil príklady tých najintímnejších vzťahov – matky a dieťaťa, otca a detí. Pavol si volí príklady, ktoré zachytávajú blízkosť, lásku a starostlivosť. Bol veľmi rád, že Tesalonickým nedáva len pokyny, ale predovšetkým svoj vlastný život. Obetné dávanie nášho času, energie – to je súčasť učeníctva.

Deliť sa o svoj život s iným človekom je základný aspekt učeníctva. Budovať spoločenstvo veriacich, ktorí spolu rastú, je takisto veľmi dôležité. Spomíname to tu preto, lebo nechceme vytvoriť nesprávny obraz, že ku duchovnému rastu dochádza iba v spoločenstve dvoch ľudí.

Prípadová štúdia:

Keď Ben počul evanjelium prvý raz, bol usvedčený Duchom Svätým. Hanba hriechu a milosť Kristova boli mocné nástroje, ktoré si Duch použil k tomu, aby sa Ben rozhodol vložiť svoju dôveru v Krista.

Keďže Ben nemal takmer žiadne náboženské pozadie, nemal žiadne očakávanie, čo bude nasledovať. Bol jednoducho šťastný, že mu Ježiš odpustil a vďaka krížu ho odbremenil od trestu za hriech. Netušil, že bude nasledovať aj „ďalší krok“. Nikdy predtým nepremýšľal o duchovnom raste a ani o službe Pánovi.

Jake, ktorý priviedol Bena k Ježišovi, vedel to, čo Ben netušil. Jake vidiel Božiu cestu, ktorú sa pred Benom rozprestierala. Jake sa chopil iniciatívy a ostal s Benom v kontakte. Zašiel za ním na internát, počas prestávok skočili spolu na kávu. Dokonca sa zašiel pozrieť na súťaž v salze, kde Ben tancoval a kde spolu s partnerkou obsadili tretie miesto. Jake mal dokonca možnosť hovoriť o Ježišovi s Benovými priateľmi po ukončení súťaže.

Benovi bolo jasné, že Jake je viac ak len dobrý priateľ. Vedel, že má o neho skutočný záujem, že ho aktívne ho počúva, čo sa potvrdilo aj pri vážnom rozhovore, keď mu Ben rozprával o smrti svojho starého otca. Spolu si listovali v Písme a hľadali verše. Jake stále vravel o niečom, čo viedlo k diskusii o Bohu.

Prostredníctvom tejto nepretržitej interakcie si Ben uvedomil pár vecí, ktoré mu pomohli prísť na to, v čom asi budú „spočívať následné kroky“. Rovnako ako Jake aj Ben si začal čítať Písmo a učiť sa verše naspamäť. Pozorovaním Jakea Ben začal vidieť cestu, po ktorej sa mal vydať.

Ako Jake „odovzdal“ Benovi nielen evanjelium ale aj svoj život?”

Ako Jake efektívne aplikoval princípy učeníctva?

Aké prekážky musí činiteľ učeníkov prekonať, ak chce budovať vzťah so svojím učeníkom?

Súčasťou vzťahu je aj vedenie príkladom

Takmer každý sa drvivú väčšinu životných lekcií naučí mimo štruktúrovanej vyučovacej hodiny. Nenaučíme sa slušnosti cez počúvanie formálneho lektorovania ale tak, že sme svedkami konania človeka, ktorý k iným pristupuje s taktnosťou. Koncept disciplinovaného života nám je ľahostajný, až pokiaľ nenaďabíme na niekoho, kto má v živote disciplínu a my zistíme, že na tomto človeku si vážime jeho správanie a to, čo v živote dosiahol. Vedenie príkladom je mocný vzdelávací nástroj. Zároveň ide o kľúčovú tému učeníctva.

Naši učeníci budú načúvať našim slovám. Budú ale takisto sledovať naše správanie. Ak sú naše slová a skutky v súlade, potom budú svedkami inšpiratívneho kresťanského života. Dôležité je uvedomiť si, že sme pod drobnohľadom.

Pavol prirovnal učenícke úsilie k otcovi, ktorý vychováva svoje dieťa (1 Tes. 2:11). Pozri si nasledujúce video, ktoré sa bližšie zaoberá vzťahom medzi otcom a dieťaťom.

Aké paralely existujú medzi posolstvom na videu a učeníckym vzťahom?

Za predpokladu, že naši učeníci nás budú sledovať a budú napodobňovať naše správanie, aké zodpovednosti z toho pre nás plynú?

Zapojenie našich učeníkov do Božej misie

Ježiš zapojil učeníkov do práce dosť rýchlo. Ukázal im, čo majú robiť a potom ich vyzval, aby začali konať. Žiadal ich, aby chodili vierou a dôverovali Mu, že bude cez nich konať. Výsledky boli veľmi povzbudzujúce (Lukáš 10:17-20). Ježiš bol taký rád, že ”zaplesal v duchu“.... (10:21).

V našom diele budovania hnutia sme sa zaviazali pracovať s jednoduchými, prenosnými nástrojmi, ktoré si môže osvojiť každý nový učeník, ktorý sa pridá do služby. Rovnako ako Ježiš, učeníkov včas zapájame do služby a ukazujeme im, ako sa s ostatnými delíme o vieru a ako podchytávame nových veriacich. Potom ich vysielame, aby činili to isté.

You might be wondering, Možno rozmýšľaš nad tým, ako by si mohol efektívnym spôsobom zapájať iných do služby? Tento cieľ nám pomôže naplniť nasledovný proces. Ak chceme ostatných zapájať do práce a zveriť im zodpovednosť, musíme podniknúť nasledovné štyri kroky:

♦ Vedenie príkladom – ukáž svojmu učeníkovi, ako to vyzerá v praxi

♦ Sprevádzaj ho – pomôž mu vykročiť

♦ Prizeraj sa – predaj svojmu učeníkovi zodpovednosť, pozoruj ho, povzbudzuj ho a daj mu spätnú väzbu

♦ Zanechaj – povzbuď svojho učeníka, aby praktizoval to, čo sa naučil samostatne, aj bez tvoje prítomnosti

Ako by si vedel pomôcť niekomu, koho poznáš, aby učinil krok viery a začal činiť učeníkov?  Ako by ti v tom mohol pomôcť vyššie opísaný proces?

 

Čas konať

S každou z troch vyššie spomínaných tém súvisia konkrétne kroky. Vyber si dva z uvedených krokov, ktoré ti pomôžu rásť v činení učeníkov.

  1. Svojho učeníka neustále privádzaj k Božiemu slovu, aby mohol počuť Božie pokyny.

Priprav si štvortýždňový „učebný plán“. Rozhodni sa, čo chceš študovať a o čom chceš diskutovať. Na diskusiu sa priprav tak, že najskôr si text preštuduješ samostatne. V rámci vašej vzájomnej interakcie nech má Božie slovo centrálne postavenie.

  1. S učeníkom si vybuduj pevný vzťah.

Ľudia vedia vycítiť, nakoľko vážne to s nimi myslíme. Všimnú si, keď sme ochotní obetovať sa a slúžiť im. Hlboké vzťahy vždy siahajú za hranicu programu. Preto, ak sa stretávame v skupinkách, štúdium Písma je dôležité, ale len samotné štúdium nevytvára celkový obraz o láske a starostlivosti. Život sa deje v rámci zmysluplných vzťahov.

Čo môžeš urobiť preto, aby si prehĺbil vzťah so svojím učeníkom? O aké skúsenosti sa s ním môžeš podeliť? Ako môžete mať dobrý spoločne strávený čas a zároveň zapájať iných do budovania hnutia? Ako sa môžeš stať súčasťou života svojho učeníka tak, že prejavíš záujem o jej/jeho svet?

   1. byť príkladom kresťanského života

Väčšina ľudí nemá priateľov, ktorí by vášnivo nasledovali Ježiša. Nikdy nevideli v „priamom prenose“, ako sa žije kresťanský život. Buď pre svojho učeníka príkladom! Nech vidí, že nasleduješ Krista.

Otvorene sa s ním podeľ o svoj život. Rob to, čo považuješ za dôležité. Majte spoločné stíšenia. Dovoľ mu nahliadnuť do rozhodnutí, ktoré v každodennom živote prinášajú Bohu chválu. Vedz, že Boh si použije neplánovaný a neštruktúrovaný čas k vyučovaniu vecí, ktoré by ti ani na um nevzišli.

    1. Zapoj učeníka do služby

Premýšľaj nad človekom, ktorého by si chcel prizvať k evanjelizácii. Počas služby nezabúdaj na princípy jednoduchého vyššie opísaného procesu:

♦ Vedenie príkladom – ukáž svojmu učeníkovi, ako to vyzerá v praxi

♦ Sprevádzaj ho – pomôž mu vykročiť

♦ Prizeraj sa – predaj svojmu učeníkovi zodpovednosť, pozoruj ho, povzbudzuj ho a daj mu spätnú väzbu

♦ Zanechaj – povzbuď svojho učeníka, aby praktizoval to, čo sa naučil samostatne, aj bez tvoje prítomnosti

Quick Summary

Elements of Effective Discipleship

While it is true that discipleship cannot be distilled into a formula, there are primary elements that strengthen it.  Four have been mentioned in this lesson.

Take your disciple into the ministry

Discipleship is active. It is faith based. It involves a dynamic expression of obedience. Comfortable discipleship emphasizes personal conversation and discussing the "ideas" of the faith. Biblical discipleship puts those ideas in action. We must remember, what we do with our disciples is likely what they will do with their disciples.

Model the Christian Life

When it comes to learning how to live, how to act and how to behave, often more is caught than taught. Seeing a godly example is extremely informative. When ideas and concepts are lived out they become clear. Your life will be an example to your disciple. Invite them into your life and share not only your thoughts, but who you are.

Build a Strong Relationship

It pleases the Lord when his children have strong relationships. Within a relational context of trust and love we can learn many things. Part of the charm of discipleship is how it is supported by personal care. A shepherd lovingly cares for his sheep. We are to shepherd our disciples, encouraging, exhorting and correcting them in order to help them become faithful followers of Jesus.

Take your disciple to the Word

We need to constantly be in God's Word. His revealed truth teaches us how to think, what to believe and how to honor the Lord. Healthy discipleship is always attached to studying God's Word.

Mediálne kredity. Klikni tu.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.