11. Ja a môj tím

“Len žite tak, ako to zodpovedá Kristovmu evanjeliu, aby som — či prídem a uvidím vás, či som vzdialený — počul o vás, že pevne stojíte v jednom duchu a svorne bojujete za vieru v evanjelium.”

Filipenským 1:27

Čo a prečo?

 

Keď si prišiel ku Kristovi, stal si sa súčasťou Božej rodiny. Nie si sám! Máš nielen Ježišovo zasľúbenie, že “bude stále s tebou” (Matúš 28:20), ale aj bratov a sestry v Kristovi. Niektorí sú dokonca priamo no univerzite, kde študuješ aj ty. Ak budete spolupracovať, Boh vám umožní stáť v jednom duchu, byť jednej mysle a spoločne bojovať za vieru v evanjelium. (Filipenským 1:27)

 

Prečo by sme mali “stáť spolu?” Prečo potrebujeme byť “jednej mysle?” Prečo sme povzbudzovaní k tomu, aby sme “svorne bojovali za vieru v evanjelium?” Existuje pre to mnoho dôvodov, avšak teraz položíme dôraz len na jeden z nich: To, o čo sa snažíme, nedokáže žiaden človek zrealizovať sám. Študenti, ktorí potrebujú počuť o Kristovi a potrebujú byť vedení k učeníctvu, nie sú len v tvojej triede. Sú po celom meste. A to hovoríme len o študentoch v tvojom meste, a čo ostatné mestá? ZÁBER je široký.

 

Boh nás povolal k tomu, aby sme tento ďalekosiahly zámer realizovali spolu ako komunita, pretože to je kontext, v ktorom dochádza k duchovnému rastu jednotlivca a zároveň k napredovaniu hnutia ako takého. Ježiš takýmto spôsobom naštartoval hnutie, ktoré celosvetovo rastie až doposiaľ. Práve v našich vzájomných vzťahoch, vo vzájomnej láske, môže okolitý svet “vedieť, že sme Ježišovi učeníci.” (Ján 13:35)

 

Prečo sú tímy dôležité? Dynamika dobrej tímovej práce sa prejaví v synergii. Synergia je výsledkom súhry niekoľkých častí, pričom k dosiahnutému výsledku by nebolo možné dopracovať sa bez zapojenia každej jednej zo zapojených častí. Synergiu v našich tímoch dosiahneme vtedy, ak dvaja alebo viacerí budovatelia hnutia fungujú natoľko efektívne, že sa dopracujú k výsledku, ktorý by nikdy nemohol dosiahnuť jednotlivec. Pozri si video o tímovej práci.

K akým záverom o tímovej práci a synergii v tíme si dospel po pozretí tohto videa?

Čo je tím?

Definícia tímu budujúceho hnutie –

“Skupina učeníkov rovnakého srdca, ktorí sa zaviazali realizovať spoločný zámer.”

(… naplnili Veľké poverenie)


 

Lekcia z Božieho slova

Kniha Kazateľ je kniha zo Starej zmluvy, ktorá patrí medzi takzvané “vyučujúce knihy.” Vyučujúce knihy obsahujú ucelené výroky a princípy, ktoré vnášajú do života múdrosť. V Kazateľovi 4:9-12 čítame o múdrosti, ktorá pramení zo spolupráce.

Prečítaj si knihu Kazateľ 4:9-12.

Text. Klikni tu

Vypíš čo najviac dôvodov, prečo je dvom lepšie ako jednému:

Prečítaj si list Efežanom 4:1-7, 11-16

Text. Klikni tu.

Vo veršoch 1-3, Pavol napomína veriacich v Efeze, aby žili, ako je hodné povolania, ktorým boli povolaní.” Ktoré črty sú podľa Pavla príznačné pre človeka, ktorý je hoden povolania?

Vo veršoch 4-6 Pavol kladie dôraz na jednotu vo viere. Čo zjednocuje všetkých veriacich?

Vo veršoch 4-6 Pavol kladie dôraz na jednotu vo viere. Čo zjednocuje všetkých veriacich?

Verše 11-13 kladú dôraz na rôznosť tela Kristovho. Inými slovami, jednota neznamená, že kresťania sú uniformní. Aké úlohy alebo obdarovania dal Boh kresťanom?

Aký zámer Boh sledoval tým, že nám dal tieto rôzne úlohy alebo dary? Inými slovami, aký dopad by mala mať diverzita? (v.12-13)

On the one hand, Paul emphasizes “unity.” Na jednej strane Pavol kladie dôraz na jednotu, na strane druhej zdôrazňuje rôznosť. Zdanlivo ide o protiklady.

Opíš, ako jednota a rôznosť môžu spolu fungovať v jednom tíme.m.

Nadväznosť na pravdu

Nevyhnutným krokom pre rozvoj duchovného hnutia na tvojej univerzite je práve vybudovať tím a investovať do neho. Ako vodca musíš spolupracovať s inými vodcami, musíte spojiť svoje sily v službe Bohu, pretože Božím zámerom nie je to, aby si všetku prácu vykonával sám.

Spolupráca však občas býva výzvou. Nie vždy sa voči sebe správame tak, ako by sme mali. Ľudia môžu byť zranení, cítiť sa dotknutí alebo sa môžu kvôli pretrvávajúcim konfliktom a nezhodám vzájomné vzdialiť. Vôbec nás neprekvapuje, že Pavol kresťanom do Korintu napísal: “Napomínam vás však, bratia, menom nášho Pána Ježiša Krista, aby ste hovorili jednomyseľne a neboli medzi vami roztržky, ale aby ste boli zjednotení v tom istom zmýšľaní i úsudku.” (1 Korintským 1:10)

Ak sme “úplní v Kristovi“, budeme mať rovnakú myseľ. Budeme slúžiť svojmu Pánovi v jednote a harmónii, budeme fungovať ako jedno telo. V súčasnosti však takúto harmóniu nemôžeme pokladať za samozrejmosť. Pavol povzbudzoval svojich učeníkov k jednote, viedol ich k vzájomnej spolupráci.

V liste Efezským 4:29-32 sa Pavol prihovára k veriacim a hovorí im, ako sa majú k sebe správať. Ako to súvisí s efektivitou tímovej spolupráce?

Aký by to malo podľa teba dopad na tím, ak by členovia tímu neaplikovali Pavlove pokyny uvedené v týchto veršoch?

Dôvera je zaujímavý biblický koncept. Pri štúdiu Biblie nájdeš mnoho odkazov na tému „dôvera“. Boh vyzýva svoj ľud, aby nedôveroval nikomu a ničomu inému, len Jemu samotnému. Boh je jediný, kto je hoden bezhraničnej dôvery. On jediný nás nikdy nesklame.

S dôverou pozdvihujeme svoj zrak a vidíme, že nás povoláva k vzájomnej spolupráci. Narodili sme sa do tej istej rodiny a sme na sebe závislí. Svoju dôveru voči Bohu dokazujeme tým, že prijímame tento koncept a súhlasíme s ním. Vo viere zisťujeme, že nás milostivý Pán volá k vzájomnej spolupráci ako spolupracovníkov, ktorí majú rovnaké zmýšľanie a rovnaký cieľ.

Pravdepodobne poznáš niekoľko skvelých veriacich, ktorí si získali tvoju dôveru a rešpekt. Tí, ktorí imitujú Krista, stávajú sa hodnými našej dôvery, pretože v nich nachádzame nášho Spasiteľa, ktorý je hoden našej dôvery. A i keď tomu tak je, dôvodom našej spolupráce nie je natoľko dôveryhodnosť ľudí, ako skôr skutočnosť, že Pán, ktorý má našu dôveru, nás požiadal, aby sme sa stali spolupracovníkmi na jeho žatve.

Pripomeň si vyššie uvedenú definíciu tímu: “ Skupina rovnako zmýšľajúcich učeníkov, ktorí sa zaviazali realizovať spoločný zámer.” Maj stále na zreteli, že tím musí smerovať k rovnakému cieľu.

Čas konať

Kroky tvojho akčného plánu musia korešpondovať so situáciou, v ktorej sa momentálne nachádzaš. Ak tím zatiaľ nemáš, potom prvý krok bude spočívať v jeho vytvorení. Ak tím už máš, potom tvoj krok bude smerovať k jeho budovaniu, k vytvoreniu takého tímu, ktorý bude mať bázeň pred Bohom a bude efektívne napĺňať stanovený cieľ.

Vytvorenie tímu

Ak tím ešte nemáš, potom musíš:

♦  Nájsť učeníkov, ktorí budú mať rovnaké srdce..

⇒ Vyzvi rovnako zmýšľajúcich učeníkov, aby sa zapojili do budovania hnutia. Predstav im víziu a svoje zmýšľanie. Povedz im, že si sa modlil a žiadal si Boha, aby ťa spojil s rovnako zmýšľajúcimi ľuďmi. Požiadaj ich, aby sa k tebe zapojili do budovania hnutia.

⇒ SZačni tým, že budeš hľadať vo svojom najbližšom okolí (sieťovanie). Opýtaj sa ľudí vôkol seba, či nepoznajú niekoho, kto nasleduje Krista alebo sa snaží osloviť študentov. Skontaktuj sa s nimi.

♦  Modli sa a žiadaj Pána žatvy, aby ťa usmernil, aby si našiel ďalších pracovníkov zapojených do žatvy.

♦  Pokračuj v tom, že budeš ku Kristovi privádzať ľudí, z ktorých sa stanú učeníci, ktorí budú mať rovnaké zmýšľanie.

Zhromaždi týchto ľudí a rozprávajte spolu o záväzku stať sa budovateľmi hnutia. Tím môže vzniknúť tak, že sa do neho postupne zapoja noví veriaci.

Budovanie/investovanie do tímu:

Ak tím už máš, tak buď za to vďačný Pánovi. Môžeš si ale položiť otázku: Čo môžem urobiť pre efektívnejšie fungovanie tímu? Zvoľ si dve z nasledujúcich možností a diskutuj o nich so svojím tímom:

1. Zhodnoť, či sa váš tím zameriava na budovanie hnutia alebo na niečo iné. O svoje závery sa podeľ s ostatnými členmi tímu a vypočuj si ich postrehy k danej téme.

2. Má tvoj tím jasne vytýčený cieľ? Ak nie, tak na tom spolu popracujte. Dobre stanovený cieľ bude jasný, motivujúci a nebude problém podeliť sa s ním aj s ostatnými.

3. Poznáš silné stránky a obdarovania jednotlivých členov svojho tímu? Diskutujte o tom, čím by každý člen v tíme dokázal prispieť k naplneniu stanoveného cieľa.

4. V rámci spoločného biblického štúdia si preštudujte knihu Kazateľ 4:9-12 & a Efežanom 4. Nájdite 2-3 špecifické aplikácie, ktoré by ste mohli využiť vo vašom tíme a začnite ich zavádzať do praxe.

5. Ak ešte nemáte zavedené týždenné modlitebné stretnutia, tak to začnite robiť.

Porozprávaj sa o týchto možnostiach so svojím mentorom a povedz mu, ako sa ti darí.

Mediálne kredity, klikni tu.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.