4. Spoliehanie sa na Ducha Svätého

“Hľa, ja na vás zosielam, čo sľúbil môj Otec. Vy však zostaňte v meste, kým nebudete zahalení mocou z výsosti.”

Lukáš 24:49

Čo a prečo

Vo vyššie uvedenom verši dáva Ježiš učeníkom zarážajúci pokyn. Hovorí im, aby NEŠLI a nezvestovali život premieňajúce posolstvo. Prečo chcel načas zastaviť šírenie dobrej zvesti? Odpoveď je ukrytá vo vyššie uvedenom verši. Bez moci Ducha neboli učeníci pripravení naplniť úlohu, ktorá im bola zverená.

Iba niekoľko príkladov by lepšie ilustrovalo tento príklad ako Peter. Noc predtým, ako Ježiš zomrel, Peter s veľkou odvahou povedal:“ Pane, som hotový ísť s tebou aj do väzenia, aj na smrť.” (Lukáš 22:33). Toto odhodlanie ho však veľmi skoro opustilo. Muž, ktorý veľmi miloval Ježiša, Ho v tú istú noc, keď z jeho úst vyšlo to smelé prehlásenie, trikrát zaprel.

Potom sa ale niečo zmenilo. V deň Letníc Boh zoslal na svojich nasledovníkov svojho Ducha. Peter, ktorý strávil niekoľko dní zašitý voľakde v strachu, s istotou a v moci zvestuje posolstvo zástupu, ktorý sa zhromaždil v Jeruzaleme (Skutky 2:14-41). V ten deň sa ku Kristovi obrátilo 3,000 ľudí.

Petrov príbeh a celá Nová zmluva potvrdzujú kľúčovú úlohu Ducha Svätého. Každý človek, ktorý prijal Krista, bol spečatený Duchom Svätým, ale stále má povinnosť učiť sa, čo to znamená byť každý deň plný Jeho Ducha a spoliehať sa na Jeho moc. V tejto lekcii sa bližšie pozrieme na to, čo to znamená spoliehať sa na Boha.

Lekcia z Božieho slova

Kľúčovú stať o Duchu Svätom z Ježišovho učenia nájdeme v evanjeliu podľa Jána, kapitoly 14-16. Ježiš vedel, že deň Jeho ukrižovania a teda Jeho fyzického odchodu z tejto zeme sa blíži, a preto musel učeníkom vysvetliť, ako majú postupovať, keď s nimi viac nebude. Dal pri tom dôraz na tri veci: Boh zošle svojho Ducha, budeme i naďalej prebývať spolu s Kristom a Duch Svätý nás povedie.

Prečítaj si text z Jána 14:16-18

Text. Klikni tu

Čo nám verše 16 a 17 hovoria o Duchu Svätom a o tom, čo bude Duch konať v životoch učeníkov?

Verš 18 obsahuje veľmi povzbudivú pravdu. Ježiš má plán. I keď fyzicky musel učeníkov zanechať, neopustil ich. Prostredníctvom Ducha Svätého sa malo vytvoriť také spojenie, aby sme mohli ostať v Kristovi a On mohol ostať v nás.

Prečítaj si text z Jána 15:4-5

Text. Klikni tu

Vďaka tomu, že bol zoslaný Duch Svätý, môžeme aj naďalej zotrvávať vo vzťahu s Kristom. Vďaka Duchu Svätému môžeme prebývať v Kristovi.

 

Slovo prebývať znamená “zostávať alebo zotrvávať” t.j. mať silné prepojenie na niečo alebo niekoho. Veriaci má zostávať alebo zotrvávať v spojení s Kristom. Piaty verš prirovnáva naše spojenie s Kristom k viniču a jeho výhonkom (ratolestiam). Jediné, čo výhonok musí urobiť pre to, aby niesol ovocie, je „ostať napojený“ na vinič. Vinič dodá výhonku všetko potrebné pre to, aby sa na ňom mohlo urodiť ovocie.

 

Svojimi vlastnými slovami vysvetli, čo to znamená „prebývať/zostávať v Ježišovi“.

Čo bude podľa Ježiša platiť o kresťanovi, ktorý v Ňom prebýva/zotrváva?

 

Čo bude prežívať kresťan, ktorý v Ježišovi neprebýva/nezotrváva?

 

Prečítaj si text z Jána 16:5-13

Text. Klikni tu.

Vo verši 6-7 si Ježiš uvedomuje sklamanie učeníkov vyplývajúce z jeho „odchodu“ a vysvetľuje im, prečo je Jeho odchod pre nich natoľko potrebný. Aké výhody pre učeníkov vyplývajú z jeho „odchodu“?

 

Keď príde Boží Duch, bude spĺňať niekoľko rôznych funkcií:

Duch svetu objasní … (verše 8-11)

 

Duch veriacim objasní … (verše 13-14).

 

Prečo je natoľko dôležité Ježišovo zasľúbenie, že Duch nás bude viesť a zároveň nám bude zjavovať veci týkajúce sa Ježiša?

 

Skúste sa na vedenie Ducha Svätého pozrieť z trochu inej perspektívy ☺

Nadväznosť na pravdu

 

Apoštol Pavol často hovoril o Duchu a v tejto súvislosti nám zanechal veľmi špecifické pokyny.

 

Prečítaj si list Efežanom 5:15-21

Text. Klikni tu

Naplnenie Duchom Svätým nám umožňuje prebývať/zostávať v Kristovi. Byť naplnený znamená byť „pod kontrolou“ alebo „pod mocou“ Ducha Svätého, ktorý prebýva v každom veriacom. Príkaz doslovne znie: „Dovoľte Duchu Svätému, aby vás naplnil.” Byť naplnený Duchom Svätým je niečo, k čomu Bohu dávame súhlas, aby tak učinil a je to záležitosť našej vôle. Je rozdiel v tom, či máš kontrolu nad svojím životom ty alebo či dovolíš Bohu, aby mal tvoj život vo svojich rukách On.

 

Aká je Božia vôľa pre každého kresťana? (v. 17-18)

 

Čo by si mal očakávať v živote kresťana, ktorý je naplnený Božím Duchom a predal Bohu kontrolu nad svojím životom? (v. 18-19)

 

Čo sa môže stať s kresťanom, ktorý sa rozhodol nevzdať sa kontroly nad svojím životom a snaží sa žiť kresťanský život vo svojej vlastnej sile?

 

Môžeme byť naplnení Duchom, zmocnení Bohom, aby sme mohli naplniť Jeho vôľu a prežiť život v dobrodružstve, ktoré má pre nás Boh pripravené.

 

BNa základe textu z listu Efezanom 5, aké rozhodnutia musíš učiniť, aby ťa mohol Boh naplniť svojím Duchom?

 

Aké nové priority môžu vyplávať na povrchu tvojho života, ak sa poddáš vedeniu Ducha Svätého?

 

Čas konať

Tu sú tri odporúčané kroky, ktoré ti pomôžu prežívať vedenie a moc Ducha Svätého:

1. Urob krok viery. BByť naplnený Duchom je niečo, čo spôsobuje Boh. No i keď je to niečo, čo koná Boh, aj od nás voľačo očakáva. Očakáva, že budeme veriť. Boh vo svojom Slove opakovane kladie dôraz na vieru, pretože prostredníctvom nej prichádzame k Ježišovi, sme očisťovaní od hriechu a kráčame s Ním. Plnení Duchom sme takisto len cez vieru.

Ak si pripravený urobiť tento krok viery, tak zváž, že sa pomodlíš nasledujúcu modlitbu:

Drahý Otče, chcem prebývať v Ježišovi. Priznávam, že som držal opraty svojho života pevne vo svojich rukách. Ďakujem ti, že si mi odpustil moje hriechy cez Ježišovu smrť na kríži. Teraz Ťa prosím, aby si prevzal kontrolu nad mojím životom. Naplň ma svojím Duchom Svätým v súlade so svojou vôľou. Daj mi schopnosť nasledovať Krista a veď ma tak, aby som činil Tvoju vôľu.

2. Prečítaj si „Transferrable Concept #3 “ - “Ako byť naplnený Duchom Svätým.” Vypíš si 3-5 dôležitých princípov, ktoré si si prečítal.

   Tu je link na Transferrable Concept: Transferrable Concept.

3. Podeľ sa s tým, čo si sa naučil so svojím vedúcim. Popros ho, aby sa s tebou podelil o svoju osobnú skúsenosť, akú podobu má jeho/jej Duchom naplnený život.

Skúsenosti, ktoré si nedávno získal pri hlásaní evanjelia, ti jasne potvrdili nevyhnutnosť spoliehania sa na Boha a na Jeho Ducha. Rast hnutia je priamo závislý od toho, ako Duch Svätý cez nás koná. Proces rastu začal a neodvážime sa nič činiť vo svojej vlastnej sile. Boží Duch nás povedie vpred, povedie nás k zrelosti v Kristovi.

Podaj to ďalej

Aké dôležité pravdy si objavil v tejto lekcii?

Komu by, podľa teba, mohli tieto pravdy pomôcť?
Zaznač si dvoch ľudí:

V tejto lekcii si dostal odkaz na materiály s názvom “The Transferable Concepts.” Je to veľmi prospešné čítanie, ako sám zistíš. Môžeš si prelistovať ostatné tituly v tejto sérii, aby si získal prehľad, či tam nenájdeš aj iné študijné témy, ktoré by ťa zaujímali.

Link k sérii Transferable Concepts:

        Transferable Concepts

Mediálne kredity. Klikni tu


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.