5a. Ukončenie evanjelizačného rozhovoru – štyri zákony

Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi;

Ján 1:12

Čo a prečo

 

Z nebeskej perspektívy je pohľad na človeka, ktorý práve prešiel z kráľovstva tmy do kráľovstva svetla jednou z najkrajších skúseností. Keď Boh sníme z človeka hriech a odeje ho do spravodlivosti Kristovej, vyráža to dych. Keď sme tohto svedkami a Boh si nás pri tom používa, prežívame neskutočné nadšenie. Mihnutím oka Božia milosť spôsobí to, čo by žiaden človek na svete nikdy nedokázal.

 

Nie každý rozhovor na duchovnú tému však končí takto grandiózne. Viesť všeobecný rozhovor o Ježišovi Kristovi a kresťanskej viere je jedna vec, avšak smerovať konverzáciu tak, aby vyústila v osobné rozhodnutie pre Krista, Spasiteľa ľudstva, to je už iná káva.

 

V tejto lekcii sa naučíš, ako viesť rozhovor tak, aby mohol vyústiť do osobného rozhodnutia človeka pre Krista.

Lekcia z Božieho slova

 

Prečítaj si Skutky 16:25-34

Text. Klikni tu.

V tomto texte zaznieva jedna z najdôležitejších otázok Písma – “Páni, čo mám robiť, aby som bol spasený?” V srdci rímskeho vojaka sa voľačo udialo. Ráno sa zobudil do všedného dňa, ktorý sa v ničom nelíšil od tých predchádzajúcich, jeho myseľ sa uberala vychodenými chodníčkami. No niečo sa zmenilo. Dospel k záveru, že potrebuje záchranu.

 

Čo podľa teba rímsky vojak vyjadril v slovách: “Páni, čo mám robiť, aby som bol spasený?”

 

V 33. verši vidíme, že túto otázku si Boh použil, aby priviedol strateného človeka ku Kristovi.

Prečo Pavol rímskeho vojaka pokrstil? Aký to malo význam?

V tomto príbehu vidíme, že rímsky vojak dospel k rozhodnutiu sám. Prečo bolo dôležité, aby sám vnímal potrebu svojho spasenia?

Vo väzení vo Filipách žalárnik zmenil vnímanie samého seba. Uvedomil si svoju potrebu. Toto nové uvedomenie malo vplyv na to, ako sformuloval svoje nasledujúce otázky.

Mnohí ľudia kladú v súvislosti s Bohom a duchovnou realitou určitý typ otázok, ktoré ich však väčšinou nenasmerujú k Božiemu kráľovstvu. Skús sa zamyslieť nad nasledovnými otázkami:

♦ Naozaj som až taký zlý?

♦ Naozaj na tom záleží, čomu verím?

♦ Nie som lepší ako priemerný človek?

Takto sformulované otázky odhaľujú, ako človek vníma samého seba. Nesprávne duchovné ohodnotenie samého seba vždy predstavuje jednu z najzávažnejších bariér.

Ako pomôcť človeku získať reálny pohľad na duchovný stav, v ktorom sa nachádza.

Štyri duchovné zákony predstavujú nástroj, ktorý bol vytvorený pre tento účel. Pozri si prosím lekciu o Štyroch duchovných zákonoch, kde nájdeš diagram, na ktorom sú znázornené dva kruhy. Otázky pripojené k tomuto diagramu majú veľmi dôležitú funkciu, pretože žiadajú od človeka, aby ohodnotil duchovnú realitu, v ktorej sa nachádza.

“Ktorý z kruhov najlepšie vystihuje tvoj život?“ Toto je kľúčová otázka, pretože žiada od človeka, aby zadefinoval svoj momentálny vzťah k Ježišovi.

Existuje mnoho spôsobov, akými môžu ľudia zareagovať na otázku súvisiacu s kruhmi. Musíme sa vopred pripraviť, aby sme vedeli reagovať na tri najbežnejšie odpovede.

Nadväznosť na pravdu

Zvyčajne ľudia na otázku, “Ktorý z kruhov najlepšie vystihuje tvoj život?“, zareagujú jedným z nasledujúcich troch spôsobov:

1. Život, ktorý mám vo svojich rukách, to ma vystihuje najviac. (kruh 1)

2. Život, v strede ktorého stojí Kristus, to ma vystihuje najviac. (kruh 2)

3. Ani jedno. Ani druhé. Nachádzam sa voľakde uprostred. (ani jedna z možností)

Ak sa niekto stotožní s tým, že drží opraty vo svojich rukách, môžeme plynulo prejsť k ďalšej otázke: “Ktorý z kruhov by si chcel, aby predstavoval tvoj život?”

Ak sa niekto stotožní s tým, že Kristus je stredobodom jeho bytia, mali by sme zareagovať pozitívne, s vďačnosťou, že niekto práve uznal, že Kristus v jeho živote zohráva dôležitú úlohu. Ak sa niekto označí za človeka, pre ktorého je Kristus stredobodom jeho života, môžeme v rozhovore pokračovať otázkou: „To je skvelé, môžeš mi povedať viac o skúsenosti, ktorá ťa priviedla k tomu, že Kristus sa stal stredobodom tvojho života?“ Táto otázka vytvára priestor pre danú osobu, aby sa s nami podelila o svoje svedectvo. Popri tom ako človek rozpráva a ty pozorne počúvaš, môžeš zistiť, či rozumie tomu, že evanjelium a viera v Ježiša Krista majú naozaj centrálne postavenie v živote človeka.

Niekedy sa ľudia nevedia stotožniť ani s jedným z diagramov. Ak to tak je, potom buď povedia, že ich nevystihuje ani jeden z obrázkov, alebo sa pokúsia vysvetliť ti, že sú kombináciou oboch obrázkov. Ich odozva ti nepriamo napovie, že život, „stredobodom ktorého je Kristus“, ich nevystihuje. Dôležité však je, aby k tomuto záveru dospeli sami, pretože iba vtedy im môžeme položiť nasledujúcu otázku: “Ktorý z kruhov by si chcel, aby predstavoval tvoj život?”

Odozva č.1

Život vo vlastných rukách


Odozva č.2

Život v rukách Krista


Odozva č.3

Ani jedna z možností alebo voľakde uprostred

Učenie sa prostredníctvom simulácie

Najlepšie sa človek učí, ak teóriu pretaví do praxe. Zručnosti sa cibria praxou.

volt-two-guys-outside-conversations-winter

Spolu so svojím diskusným partnerom si prečítaj tri vyššie uvedené možnosti odozvy. V tejto simulácii využiješ diagram s kruhmi, aby si partnerovi pomohol identifikovať jej/jeho duchovný stav. Vysvetli mu/jej význam jednotlivých kruhov a polož mu/jej prvú otázku. On/Ona nech zareaguje jedným z troch uvedených spôsobov. Ty potom nadviaž na jeho/jej odpoveď.

Toto cvičenie si prejdite tri krát, vyskúšajte si všetky tri najbežnejšie reakcie.

Which circle best represents your life?

Helping someone make an accurate spiritual-identification.

The circle with self on the throne

If someone identifies themself as being a person with self on the throne it is appropriate to acknowledge their answer and move on to the next question.

The circle with Christ on the throne

When someone identifies themself as a person with Christ on the throne we should express encouragement. Identifying with Christ is significant. At the same time that we are encouraged, we also need to probe a little in order to understand. It is appropriate to ask, "Can you tell me about the time when this circle started to represent your life?" This gives someone the chance to share their testimony with us. Or they might share something that communicates that they are a bit confused about Christ being on the throne.

Nether one, or I’m sort of between the two

This response is interesting. While it could lead to a long discussion of what "neither one" means it doesn't need to. The next question will look deeper in the heart giving a person a chance to express what they would like to be true of their lives.

Nasledujúca otázka smerujúca k identifikácii:

Chceme dať človeku možnosť vložiť svoju vieru v Krista. Nasledujúca otázka: „Ktorý z kruhov by si chcel, aby predstavoval tvoj život?” môže niekoho priviesť do bodu rozhodnutia. Na túto otázku však, samozrejme, existujú tri možné odpovede.

Ak by sa niekto rozhodol, aby jeho život určoval kruh napravo, tak potom prejdi na ďalšiu stranu, kde nájdeš vysvetlenie k ďalšiemu kroku – ako môže tento človek vložiť svoju vieru v Krista a prijať Ho.

Musíme byť pripravení aj na to, že vedieme rozhovor s človekom, ktorý si chce i naďalej držať opraty vo svojich rukách a nechce sa vzdať kontroly nad svojím životom. Jeden zo spôsobov, ako nadviazať na takúto odozvu, spočíva v pripomenutí skutočnosti, že jedného dňa sa v ňom/v nej záujem o Krista môže prebudiť, a preto mu/jej môžeme stručne vysvetliť, ako sa človek môže dostať do bodu, kedy sa Kristus stane stredobodom jeho/jej života.

Ak je človek, s ktorým vedieš rozhovor, otvorený pre túto možnosť, potom prejdi na ďalšiu stranu, kde nájdeš vysvetlenie k ďalšiemu kroku – ako môže tento človek prejsť k životu, ktorého stredobodom je Kristus.

Učenie sa prostredníctvom simulácie

Vo dvojici si vyskúšajte simuláciu oboch odpovedí na otázku: „Ktorý z kruhov by si chcel, aby predstavoval tvoj život?”

volt-guys-eating-and-talking

Ešte nám ostala posledná otázka, “Vyjadruje táto modlitba túžbu tvojho srdca?”

Túto otázku si môže Boh použiť k tomu, aby človeka v procese rozhodovania posunul vpred. Ak táto modlitba vyjadruje túžbu ich srdca, tak potom je na mieste, aby sme ich pozvali k tomu, aby sa ju modlili k Bohu a vyjadrili svoju vieru v Ježiša Krista.

Keď niekto prijme Krista alebo zistíš, že hovoríš evanjelium človeku, ktorý už je veriaci, je múdre položiť mu ešte tieto dve nasledujúce otázky.

♦ Je pre teba toto posolstvo zmysluplné?

♦ Ktorí z tvojich priateľov by si ho chcel vypočuť?

Povzbuď tohto veriaceho, napíšte si mená ľudí a zvestuje im evanjelium.

Čas konať

Spolu s priateľom alebo s niekým, kto je pre Krista rovnako zapálený ako ty, choď a zvestuj niekomu evanjelium a pomôž mu zistiť, v akom duchovnom stave sa nachádza. Žiadaj Pána, aby ti pripravil cestu, aby si ho mohol viesť k tomu, aby vložil svoju vieru v Krista.

Reflexia nad tým, čo si sa naučil

Čo si sa naučil v spojitosti s tým, ako niekomu pomôcť dospieť k poznaniu svojho reálneho duchovného stavu?

Čo šlo počas konverzácie dobre?

Čo môžeš zlepšiť, keď budeš mať znova príležitosť s niekým hovoriť o svojej viere?

Bola v priebehu konverzácie situácia, kedy si chcel prejsť hlbšie, ale niečo ti v tom bránilo?
Zamysli sa nad tou chvíľou, máš predstavu, čo by si nabudúce mohol urobiť inak?

Porozprávaj sa o tejto skúsenosti so svojím vedúcim alebo trénerom. Požiadaj ho, aby sa s tebou podelil o svoju skúsenosť, ako sa on učil nadviazať kontakt s iným človekom.

Ak by si mal záujem pozrieť si niekoľko príkladov, ako iní študenti reagovali na rôzne odozvy, pozri si nasledujúce videá.

Mediálne kredity. Klikni tu.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.