3. Evanjelizácia s prejavením porozumenia

Počínajte si múdro voči tým, čo sú mimo a využívajte čas. 6 Vaše slovo nech je vždy láskavé a múdro povedané (okorenené soľou), aby ste vedeli, ako treba každému odpovedať.

Kolosenským 4:5-6

Čo a prečo

Dobrý rozhovor i zmysluplné vzťahy potešia vari každého z nás. Tak i každý študent túži po autentickej osobnej interakcii. A práve v takomto kontexte chceme viesť aj rozhovor o Kristovi, pretože vtedy diskusia plynie úplne prirodzene.

Čo môžeme urobiť pre to, aby sme naše rozhovory viedli čo najčastejšie práve v takomto kontexte? Ako byť tými, ktorí dokážu múdro komunikovať a atraktívnym spôsobom odprezentovať posolstvo? Táto lekcia nám pomôže rozvíjať obe tieto zručnosti a nadobudnúť takú mentalitu, za pomoci ktorej nadviažeme rozhovory, ktoré povedú k prehĺbeniu našich vzťahov.

Lekcia z Božieho slova

Prečítaj si text z Matúša 9:36

„Pri pohľade na zástupy

mu ich prišlo ľúto,

lebo boli zbedačení a sklesnutí

ako ovce bez pastiera.“

Čo to znamená, že Ježiš mal súcit so zástupmi?

Ktoré vnímané potreby ho primäli k súcitu?

 

Ako môžeme mať podobný súcit?

 

Rovnaký súcit môžeme prežiť, keď budeme mať také srdce pre stratených, aké mal Ježiš.

 

Prečítaj si Kolosenským 4:2-6.

Text. Klikni tu

Verše 2-3. Pavol prosil o modlitbu. Ale modlitba, o ktorú žiada, nebola prosbou za jeho potreby. Žiada priateľov, aby sa za neho modlili. Ale za čo sa mali modliť?

 

Verše 3-4. Pavol vyjadruje svoju túžbu, aby Boh otvoril dvere „pre slovo“. Týmto slovom je posolstvo evanjelia, kvôli ktorému bol Pavol uväznený. Po čom, v súvislosti „so slovom“, túžil?

 

Verš 4. Pavol žiada svojich priateľov, aby sa za neho modlili, aby dokázal komunikovať tak, ako je „povinný hovoriť“. Existuje teda spôsob, ako by sme komunikovať mali, čo ale znamená, že existuje aj spôsob, akým by sme komunikovať nemali. Pavol preto žiada svojich priateľov, aby sa za neho modlili, aby dokázal zvestovať evanjelium správnym spôsobom.

 

Čo to podľa teba znamená?

 

Verše 5-6. Pavol svojich čitateľov upozorňuje, aby si „počínali múdro voči tým, ktorí sú mimo“, čiže neveriacim a dáva im dva pokyny:

 

V súvislosti s časom/príležitosťami Pavol hovorí ...

 

RV súvislosti so spôsobom komunikácie veriacich Pavol hovorí ...

 

Evanjelizácia je natoľko dôležitá, že by sme mali, rovnako ako Pavol, žiadať ľudí vôkol nás, aby sa za nás modlili, keď hlásame evanjelium. Chceme zvestovať Krista múdro, hovoriť tak, ako „sme povinní hovoriť“. Tieto slová indikujú, že máme zodpovednosť pripraviť sa tak, aby sme dokázali posolstvo zvestovať vhodným a efektívnym spôsobom.

 

V 6. verši Pavol hovorí, že naša reč má byť duchaplná, teda ak hovoríme s neveriacimi, naša komunikácia má byť „okorenená soľou“.

Prípadová štúdia:

Oana sa považovala sa veľmi osamelého človeka. No vedelo o tom len málo ľudí. Bola krásna, múdra a zdanlivo sebavedomá. No vo vnútri o sebe pochybovala a boleli ju rany, ktoré jej uštedrili bolestivé vzťahy.

Viktória bola priemernou študentkou. Nebola veľmi populárna. Bola veľmi svedomitá, školu neflákala a snažila sa nadviazať kontakt s toľkými ľuďmi, s koľkými len mohla. Nikdy nebola veľmi spoločenská, no mala veľkú motiváciu. Minulý rok Ježiš zmenil jej život. Prvý raz v živote sa modlila. Začala si čítať Bibliu, kde sa dozvedela, že Boh má plán s jej životom.

Keď Viktória nadviazala rozhovor s Oanou, bola to bežná konverzácia. Oana by si Viktóriu prirodzene nevybrala ako niekoho, o koho by mala bližší záujem. No Via (ako ju niektorí volajú), mala talent. Mala o Oanu skutočný záujem a kládla jej správne cielené otázky. Jej pozitívny náhľad na veci pôsobil ako závan čerstvého vzduchu.

V priebehu jedného úplne bežného rozhovoru si Via všimla niečo, čo ostatným uniklo. Vycítila, že Oana je smutná a v jej vnútri sa čosi pohlo. Dotklo sa jej to. Začala sa za Oanu modliť a čakala na príležitosť, kedy by s ňou mohla nadviazať hlbší rozhovor.

V jeden krásny slnečný deň, keď Oana sedela vonku na lavičke, si k nej Via prisadla. Teraz už konverzácia prebiehala úplne plynulo. Otázky prichádzali samé a obe dievčatá prežívali radosť. Via sa v tej chvíli rozhodla urobiť krok viery. Povedala Oane, že je teraz omnoho šťastnejšia ako predtým a že minulý rok bol najšťastnejším rokom jej života. Oana si povzdychla a povedala: „Musí to byť skvelé.“ Via s ňou súhlasila. Potom povedala: „Môžem ti povedať, čo sa stalo?“ V ten deň mala Oana po prvý krát v živote príležitosť vypočuť si evanjelium.

Viktória

Oana

Tento príbeh nemá žiadnu dramatickú zápletku. Žiaden veľký konflikt, tragédiu či adrenalínové zvraty. To je príbeh o soli, o tom, ako byť soľou v spoločnosti. Máme byť soľou v každodennom rytme svojho života.

Čo si vážiš na Viktórii a rozhodnutiach, ktoré učinila?

Pavol v Kolosenským 4:6 povedal, že tvoja reč nech je “okorenená soľou.” Keďže jedným z cieľov soli je pridať do pokrmov chuť, čo podľa teba znamená, že Viktória bola „soľou“?

Nadväznosť na pravdu

Všetci by sme boli radi, keby sme dokázali nadväzovať také vzťahy, aký bol medzi Viktóriou a Oanou a dokázali mať taký záujem o druhých, ako to bolo v prípade Viktórie. Túžime zvestovať evanjelium tak, aby sme pri tom dokázali prejaviť taký súcit, aký mal aj náš Spasiteľ, keď ....pri pohľade na zástupy mu ich prišlo ľúto, lebo boli zbedačení a sklesnutí ako ovce bez pastiera. (Matúš 9:36)

Evanjelista je bádateľom

Keď rozvíjame svoje zručnosti v evanjelizácii, sústreďujeme sa na to, ako posolstvo zvestujeme a ako nadväzujeme vzťah s druhými. Človek sa teší zo vzájomného rozhovoru vtedy, keď sa cíti milovaný a cíti zo strany toho druhého skutočný záujem. Sme citliví na to, keď v komunikácii vnímame nesúlad, povedzme, že niekto hovorí o láske, avšak v praxi ju vôbec neprejavuje, vtedy človek právom pochybuje o pravosti zvestovaného posolstva.

Evanjelista by mal prejaviť skutočný záujem o človeka, s ktorým komunikuje. Boh za tohto človeka zomrel a obetoval svojho Syna, aby mu zabezpečil záchranu. Je nositeľom Božieho obrazu. Boh na neho/na ňu trpezlivo čaká ...“lebo nechce, aby niekto zahynul, ale chce, aby sa všetci dali na pokánie. (2 Peter 3:9).

Jeden zo spôsobov ako niekomu prejaviť lásku, je preukázať mu náš nefalšovaný záujem. Je smutné, že toľko času obetujeme na to, aby sme boli zaujímaví (hovoríme pútavé príbehy, používame zaujímavé prirovnania), no nedokážeme pri tom prejaviť skutočný záujem o druhú osobu. Ak chceme prejaviť skutočný záujem, musíme sa stať bádateľmi, ktorí kladú správne otázky. Musíme znásobiť svoju zvedavosť a skutočne sa o danú osobu zaujímať. Keď sa snažíme prísť na to, čo je pre druhého človeka dôležité a odhaliť hodnoty, na ktorých mu/jej záleží, vytvárame základ, na ktorom sa môže vytvoriť skutočný vzťah. Keď sa započúvame do príbehu druhého človeka, dozvieme sa, ako sformulovať posolstvo evanjelia tak, aby znelo bolo pre toho ktorého človeka osobne.

Zamysli sa nad tromi otázkami, ktoré by si položil niekomu, o kom sa chceš viac dozvedieť.Otázky si zaznamenaj nižšie.

Objavujme, čo Boh koná v našich životoch

Okrem toho, že máme prejavovať záujem o druhého človeka, musíme vedieť dobre sformulovať otázky, ktoré pomôžu ľuďom, s ktorými komunikujeme, vyrozprávať nám príbeh svojho života. Každý z nás je na duchovnej púti, ktorá má svoju minulosť, prítomnosť i budúcnosť. Môžeme teda zistiť, kde ten človek bol, kde sa nachádza a kam smeruje, ak použijeme otázky, ktoré sú uvedené nižšie. Boh si môže tieto otázky použiť k tomu, aby nám pomohol pochopiť, čo koná v životoch týchto ľudí.

Preskúmaj cestu, ktorou už prešiel:
♦ K akému náboženstvu bol vedený ako dieťa?
♦ Vnímal doposiaľ duchovnú oblasť ako zmysluplnú súčasť svojho života?
Preskúmaj cestu, ktorou kráča:
♦ Ako by si opísal svoje duchovné presvedčenie?
♦ Kto je podľa teba Kristus?
Preskúmaj cestu, ktorá leží pred ním:
♦ Máš v poslednom čas pocit, že smeruješ k Bohu, od Boha alebo prešľapuješ na mieste?

Najlepší bádatelia sú tí empatickí.

Empatia má veľkú moc, pretože ľudí spája a dokáže z dvoch neznámych ľudí rýchlo urobiť priateľov.

Čo si sa z tohto klipu naučil?

Prečo majú takéto klipy tak veľký vplyv na človeka?

Ako môže empatia ovplyvniť to, ako zvestujeme evanjelium ľudom vôkol nás?

Na záver:

Empatia a skutočný záujem o druhého majú veľký dopad na naše vzťahy. Rozdúchavajú dialóg a vzťah. Takmer nikto nemá záujem o to, aby mu niekto „odprezentoval nejaké informácie“. Naopak, väčšina ľudí sa veľmi poteší, keď o nich niekto prejaví skutočný záujem tým, že im kladie vhodné otázky.

Čas konať

Tvojou úlohou je nadviazať rozhovor, počas ktorého sa staneš bádateľom, ktorý využije Bohom danú empatiu a záujem o druhého človeka.

Začni tým, že budeš prosiť Boha o to, aby vzrástol tvoj súcit a dal ti skutočný záujem o človeka, s ktorým sa rozprávaš. Keď hovoríš, snaž sa vytvoriť vzájomné väzby. Klaď otázky. Zisti, aké má tento človek záujmy a duchovné pozadie.

Tvojím cieľom j prejaviť druhej osobe lásku, skutočný záujem a využiť schopnosť klásť otázky s cieľom vytvoriť vzájomnú väzbu medzi ním/ňou a Ježišom Kristom.

Čo si sa cez túto skúsenosť naučil?

Aké otázky ti pomohli nadviazať autentický vzťah s druhou osobou?

Narazil si v rozhovore na bod, kedy si chcel prehĺbiť osobný kontakt, avšak z nejakého dôvodu to bolo náročné?Keď sa nad tým momentom zamyslíš, vieš, čo by si mal urobiť, keď sa znova ocitneš v podobnej situácii?

Mediálne kredity. Klikni tu


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.