14. Slovo Božie

“veď ste znovuzrodení nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena: živým a večným Božím slovom, 24 lebo všetci ľudia sú ako tráva a celá ich sláva ako kvet v tráve. Tráva uschne, kvet opadne, 25 ale Pánovo slovo ostáva naveky. To je to slovo, ktoré sa vám ohlasovalo v evanjeliu.”

1 Peter 1:23-25

Čo a prečo

Smäd po poznaní je dôvod, prečo sa niekto rozhodne študovať na univerzite. Snaha dozvedieť sa viac o fyzike, psychológii, programovaní či histórii primäla tvojich rovesníkov k veľkej životnej zmene.

Aj apoštol Pavol vyrazil na cestu za poznaním. Vyjadril to nasledovne: … “aby som poznal Krista, moc jeho zmŕtvychvstania i účasť na jeho utrpeniach.” (Fil 3:10) Pavol hľadal iný typ vedomostí, tie, ktoré sa zdali byť bláznovstvom z pohľadu sofistikovaných Grékov. Jeho snaha ho priviedla ku skutočnému poznaniu Boha. Kľúčovú úlohu pri tom zohralo Božie slovo.

Pavol povedal, “Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na učenie, karhanie, nápravu a výchovu v spravodlivosti…” (2 Timotejovi 3:16) Pavol jednoznačne patril medzi ľudí, ktorí boli zbehlí v tom, čo robili. Boh cez neho pôsobil. Bol pri zrode hnutí v niekoľkých rímskych provinciách. Budoval duchovné hnutia a robil to veľmi dobre.

Hľadáme to, čo hľadal aj Pavol – hlbšie poznanie Ježiša Krista. Niektorí veriaci ho nachádzajú, iní nie. Predstav si napríklad, že včera si stretol niekoho, kto je kresťanom už 5-6 rokov. Všimol si si, že sa teší zo vzťahu s Bohom a je človekom, ktorý prináša ovocie. Vzápätí si stretol iného človeka, ktorý sa tiež obrátil pred 5-6. rokmi. Zápasí s tými istými pochybnosťami a otázkami ako v čase svojho obrátenia. Kvôli pochybnostiam a neistote nedokáže o Kristovi hovoriť. Ako je možné, že existuje medzi nimi takýto veľký rozdiel?

 

I keď dôvodov môže byť viacero, ten hlavný dôvod je ten, že zatiaľ čo prvá osoba začala konzistentným spôsobom čítať, študovať a aplikovať Božie slovo, tá druhá to nerobila vôbec. Veľmi záleží na tom, ako vážne zoberieme hľadanie poznania Boha. Boh sa nám zjavuje cez svoje Slovo. Jeho deti dospievajú tak, že nasledujú pokyny uvedené v Jeho Slove. Na dobré skutky nás Boh pripravuje prostredníctvom školy Písma.

Lekcia z Božieho slova

Prečítaj si text z 2. listu Timotejovi 3:16-17.

Text. Klikni tu

Pavol tu uvádza 4 jedinečné dôvody pre štúdium Písma. Ktoré to sú? 

Opíš, ako jednotlivé dôvody prispievajú k tvojmu duchovnému rastu.

Prečítaj si nasledujúce state a uveď čo najviac výhod, ktoré Biblia prináša do života veriaceho človeka:

Žalm1:1-3

Text. Klikni tu

Výhody:

Žalm 119:97-105

Text. Klikni tu

Výhody:

Ján 8:31-32

Text. Klikni tu

Výhody:

Kolosenským 3:16

Text. Klikni tu

Aké by to bolo, keby “slovo v tebe prebývalo bohato”?  

Ako ti slovo pomôže učiť a napomínať iných?

Božie slovo je neobmedzený zdroj pravdy a múdrosti. Nestačí však Slovo len čítať. Lukáš píše: “On však odpovedal: Blahoslavení sú skôr tí, čo počúvajú a zachovávajú Božie slovo.” (Lukáš 11:28)

Prečítaj si text Jakub 1:22-25.

Text. Klikni tu

Aký príkaz je adresovaný každému veriacemu vo verši 22?

WPrečo podľa teba Jakub zdôraznil rozdiel medzi “činiteľom” a “poslucháčom” slova? 

Ako je opísaný “poslucháč” a nie “činiteľ” slova vo veršoch 23-24?  

Aké výhody vyplývajú z Božieho slova, z verša 25, pre tých, ktorí sú “činiteľmi” slova?

Nadväznosť na pravdu

Program VOLT bol navrhnutý tak, aby ti pomohol rásť vo vzťahu s Ježišom Kristom a pripravil ťa budovať hnutie duchovného znásobovania, kdekoľvek sa nachádzaš. Byť Ježišovým učeníkom znamená nesledovať Ho a poslúchať Jeho prikázania. (Matúš 28:29)

Jedna z najdôležitejší zručnosti, ktoré si ako učeník musíš osvojiť, je čítať, študovať a aplikovať Božie slovo. Jednoduchý, ale veľmi dobrý prístup, ako študovať Biblie, je tento:

1) postrehy z vybranej časti,

2) interpretácia významu pre pôvodné publikum,

3) aplikácia princípov do života.

Prejdi si nasledujúce biblické štúdium:

Prečítaj si text z Matúša 7:24-27 - trikrát.

Text. Klikni tu

Vypíš si čo najviac postrehov. Postrehy sú tie skutočnosti, ktoré ťa v texte zaujali. (napr. Vystupujú tam dvaja muži, jeden múdry, jeden hlúpy, obaja sa pokúšali postaviť dom … atď.)

Postrehy z Matúša 7:24-27  

Aké posolstvo komunikoval Ježiš pôvodnému publiku? (Interpretácia)

Aký význam má toto posolstvo pre nás v súčasnosti? Nakoľko je relevantné? (Aplikácia)

Ako vieš aplikovať toto posolstvo pre svoj život? (Toto je krok, ktorý z “poslucháčov”, urobí “činiteľov”. Keďže ku mne “zaznelo” Božie slovo, ako zareagujem na to, čo som počul?

Pozrite si umelecky spracovanú verziu tohto Ježišovho podobenstva.

Čas konať

Priprav sa na veľké dobrodružstvo počas ktorého vstúpiš do osobného vzťahu s Bohom cez strany Jeho slova! D.L. Moody bol muž, ktorý miloval Božie slovo a povzbudzoval veriacich k tomu, aby sa “kŕmili sami”, to znamená, aby samostatne študovali Božie slovo a tak sa duchovne sýtili. D.L. Moody raz povedal:

“Ako kresťania musíme byť schopní sami sa nakŕmiť. Je až príliš mnoho kresťanov, ktorí sú bezmocní a apatickí, hladní po duchovnom pokrme, čakajúc, že ich nakŕmi niekto iný a pritom Biblia im ponúka hostinu, na ktorej sa ale nikdy nezúčastňujú.”

Nech toto nie je pravdou aj o tebe! Zaviaž sa, že sa budeš kŕmiť Božím slovom. Ak je táto predstava pre teba nová, uvedom si, že zaviesť do života nový návyk si vyžaduje určitý čas a dôslednosť. Tu je niekoľko návrhov, ktoré ťa navedú, ako sa „samostatne najesť“ z Božieho slova.

1) Zvoľ si stabilný čas, ktorý si oddelíš pre Božie slovo.

2) Zvoľ si tiché miesto, kde nebudeš ničím rušený.

3) Zvoľ si knihu z Biblie, ktorú budeš študovať. (Ak potrebuješ poradiť, na začiatok je vhodný list Efezským.)

4) Každý deň si zvoľ pár veršov, na ktoré sa sústredíš a urči si cieľ, že si takto prejdeš celú knihu Biblie.

Počas svojho každodenného štúdia použi nasledujúce sprievodné otázky:

• Aké postrehy si vyvodil z tejto state?
• Aké posolstvo ukrývala študovaná stať pre pôvodných poslucháčov?
• Čo ti Boh hovorí v spojitosti s tvojimi postojmi, myslením, činmi, ktoré je treba zmeniť, aby si mohol žiť v súlade s posolstvom zaznamenaným v tejto stati Písma?
• Ako ťa Boh prostredníctvom tejto state povzbudil?

Podaj to ďalej

Pri interakcii s Bohom sa prostredníctvom Písma začnem dozvedať úžasné veci o Bohu, o sebe a o tom, čo Boh v súčasnosti robí v tomto svete. Nenechaj si to pre seba!

Preber iniciatívu a podeľ sa s ostatným s tým, čo si sa naučil v priebehu svojho biblického štúdia. Staň sa pre niekoho požehnaním!

Povedz inému človeku o procese, ktorý ti pomohol „samostatne sa kŕmiť“ Božím slovom. Toto sa môže stať súčasťou služby duchovného znásobovania – pomáhať druhým, aby sa takisto dokázali sami nakŕmiť.

Vychutnaj si to!

Click for MEDIA CREDITS


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.