18. Moc modlitby

“Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách.”

Filipenským 4:6

Čo a prečo

Modlitba je vyjadrením vzťahu a väzby. Keď sme vstúpili do Božej rodiny, získali sme privilégium vstúpiť do vzťahu s Otcom a neprežite s Ním hovoriť. Hospodin nás miluje a volá nás k tomu, aby sme zotrvávali v intímnom vzťahu s Ním. Tento vzťah ho natoľko teší, že nás vyzýva, aby sme sa neustále modlili. Vyzýva nás, aby sme hľadali Jeho zasľúbenia a ak to tak budeme robiť, budeme Ho nachádzať. Keď sa modlíme, Boh počuje, reaguje a my sme svedkami toho, ako koná svoje dielo.

Kráľ Dávid inšpiroval generáciu veriacich slovami: “ Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší než inde tisíc!” (Žalm 84:11) Dávid pokladal svoj vzťah s Bohom za veľkú vzácnosť. Kochal sa nad krásou, majestátom a veľkoleposťou svojho Kráľa. Kričal k Bohu v čase krízy a slabosti. Vzdával Mu vďaku v čase víťazstva. Zanechal nám príklad, ako mať nepretržitý vzťah s Bohom v neutíchajúcej modlitbe.

Ježiš nám prostredníctvom svojej obete na kríži umožnil predstúpiť pred Otca novým spôsobom. Keď prehlásil“ „je dokonané“ opona vo Svätyni svätých sa roztrhla od vrchu až nadol symbolizujúc to, že máme prístup k Bohu skrze Krista. Preto vstupujeme do Božej prítomnosti s dôverou a s radostným srdcom. Vieme, že stojíme pred Pánom obmytí, bielši ako sneh vďaka odpusteniu, ktoré bolo vykúpené Kristovou obeťou. Kristovo dielo nám umožnilo mať vzťah s Bohom.

“Pristúpme teda s dôverou k trónu milosti,

aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravý čas.”

Židom 4:16

Niekedy je náš vzťah s Bohom veľmi intímny – stretávame sa s Ním osamote. Inokedy je to spoločné úsilie komunity – spoločne sa modlíme. Spoločenstvo hľadá Boha, stretáva sa s Bohom, načúva Mu. Keďže Boh je stredobodom nášho hnutia, modlitba je našou ústrednou aktivitou. Je to naše vášeň. Zdravé hnutie sa raduje so spoločného vzťahu s Otcom.

Lekcia z Božieho Slova

Boh si vyvolil Jozuu, aby viedol židovský národ do zasľúbenej zeme. Jozua však, aby mohol splniť túto úlohu, musel viesť národ do vojenského konfliktu. Musel bojovať proti nepriateľom, viesť Boží ľud, aby mohli prijať zasľúbené dedičstvo.

Jozua však nebol len vojenským stratégom. Bol to muž, ktorý miloval Hospodina, modlil sa a hľadal Jeho tvár.

800-Joshua-C06

Prečítaj si knihu Jozua 24:1

“Jozua zhromaždil všetky kmene do Síchemu.

Povolal starších a predákov, sudcov a správcov Izraela,

ktorí sa postavali pred Boha.”

Čo si si všimol v kontexte tohto príbehu?

Kto sa zúčastnil na stretnutí?

Čo žiadal Jozua od ľudí, aby urobil hneď ako prvú vec?

Vodca Božieho ľudu zhromaždil národ a ako PRVÉ od nich žiadal „aby sa postavili pred Pána“. Určite si vieme predstaviť, že Jozua mal dlhý zoznam, ktorý chcel na tomto stretnutí prebrať. Mal zodpovednosť za vládu nad ľudom, za zabezpečenie spravodlivosti a obranu národa. Zhromaždenie však začal tým, že ľud usmernil k Bohu. Na prvé miesto položil ich vzťah s Bohom. Keď sa staviame pred Boha, potom je na prvom mieste modlitba, uctievanie a duchovná závislosť.

V Jozuovi vidíme vodcu, ktorý chápal, aké sú Božie priority. Efektívnym spôsobom odovzdával Božie posolstvo Božiemu ľudu a žiadal ich, aby vstúpili do záväzku.

Prečítaj si knihu Jozua 24:14-24

Text. Klikni tu

Aké posolstvo Boh adresoval svoju ľudu? (v. 14)

Ako mal ľud naplniť toto posolstvo? (v. 15)

Ako sa ľud rozhodol?

HV akých ohľadoch bol Jozua pozitívnym príkladom hodným nasledovania?

Z tohto príkladu duchovnej komunity sa môžeme mnohému naučiť. Predstúpili pred Pána. Hľadali Božie posolstvo a pokyny. Rozhodli sa nasledovať Hospodina. Tak ako vtedy, aj dnes Boh volá svoj ľud, aby sa k nemu priblížil a modlil sa.

Prečítaj si 2. knihu Kronickú 7:14

“…a môj ľud, po mne pomenovaný, sa pokorí, bude sa ku mne utiekať a odvráti sa od svojich zlých ciest, vypočujem ho z nebies, odpustím mu hriech a jeho zem uzdravím. (2 Kronická 7:14)

Boh vyriekol tieto slová svojmu ľudu v zaujímavom kontexte. Takmer celá predchádzajúca kapitola je jedna dlhá modlitba zhromaždeného Božieho ľudu. (2 Kronická 6) V kontexte modlitby Boh zdôrazňuje jej dôležitosť. Vyzýva svoj ľud, aby Ho hľadal, hovoril s Ním a nadviazal s Ním vzťah. V tomto texte Boh prepája svoje zasľúbenia s modlitbou. Ak sa Jeho ľud bude modliť, vypočuje ho a táto stať hovorí o tom, že výsledkom bude uzdravená zem.


V Novom zákone vidíme Boží ľud, ako sa spolu modlí vo chvíli, kedy bol zaslaný Duch Svätý (Skutky 2). Zatiaľ čo Boží ľud spoločne zotrvával na modlitbách, Boh sa rozhodol konať a zoslať svoje požehnanie. Táto dynamická duchovná komunita bola zasvätená modlitbe (Skutky 2:42).

Modlitba je úplne kľúčová aktivita Božej komunity. Komunita, ktorá miluje Hospodina, pred Neho predstupuje, hľadá Ho na modlitbách a pripravuje sa nasledovať Jeho prikázania. Prichádzame pred Pána, staviame sa pred neho a ako komunita s Ním nadväzujeme vzťah. Z tohto má Hospodin nesmiernu radosť.

Dôvody, prečo sa spoločne modlíme:

Ježiš povedal, “ Amen, opäť vám hovorím: Ak dvaja z vás budú na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je v nebesiach. 20 Lebo kde sú zhromaždení dvaja alebo traja v mojom mene, tam som ja medzi nimi.” (Matúš18:19-20)

V tejto stati kladie Ježiš dôraz na spoločnú modlitbu jeho nasledovníkov. Prečo, podľa teba, položil dôraz práve na toto?

Ježiš povzbudzoval svojich nasledovníkov k modlitbe. Počas kázne na hore povedal:, “Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvorí sa vám. 8 Veď každý, kto prosí, dostáva, kto hľadá, nachádza, a tomu, kto klope, sa otvorí.” (Matúš 7:7-8)

 

WAké výsledky môžeme očakávať, ak prosíme, hľadáme a klopeme?

Ak sa zamyslíš nad naším hnutím a týmto obrázkom, ktorý znázorňuje budovanie hnutia, čo by sme mali od Pána žiadať?

Ježiš nás povzbudzuje, aby sme hľadali a klopali a vzápätí dáva dôraz na Boží charakter v Matúšovi 7:9-11. Čo sa z textu dozvedáš o Otcovi a aký by to malo mať vplyv na spôsob našej modlitby?

Nadväznosť na pravdu

xdoes-god-always-answer-prayer-jpg-pagespeed-ic-nzd4bihz3

V snahe byť verným učeníkom budeš nepochybne praktizovať osobnú modlitbu. Táto lekcia je však zameraná na budovanie spoločnej modlitby. Boží ľud má predstupovať pred Pána ako rodina, ktorá Otcovi prináša lásku a uctievanie. Nie sme povolaní iba k tomu, aby sme hľadali Pána len ako jednotlivci, ale aj ak spoločenstvo.

Každý z nás vyrastal v určitom kultúrnom kontexte, ktorý ovplyvnil naše myslenie. Na tejto strane zemegule sa kresťanstvo zrkadlí v historickom a kultúrnom kontexte mnohých národov. Tieto kultúrne zakotvené princípy priamo formujú predstavy o tom, ako by mala byť viera vyjadrená. Nedá nám nevšimnúť si, že kedysi silný dôraz na spoločnú modlitbu značne zoslabol. Ľudia už nemajú vo zvyku stretávať sa za účelom spoločných modlitieb. Vyrastali v rodinách, ktoré sa spoločne nemodlili. Modlitba ako taká sa delegovala do rúk profesionálom – kňazom, mníchom alebo inej významnej osobe. Ak sa máme stať hnutím modlitby, musíme požiadať Pána, aby nás naučil, ako sa máme ako jeho spoločenstvo modliť.

Zaviazali sme sa rozvíjať hnutie modlitby. Vieme, že o modlitbe sa v prvom rade naučíme najviac tak, že sa budeme modliť. Preto sa radujeme, keď sa študenti na stovkách univerzít stretávajú v malých preplnených internátnych izbách, aby „hľadali Pána a „predstupovali pre Neho“. Naliehavo voláme študentov, aby sa pridali k modlitbe. Voláme nových veriacich, aby pomáhali pri vedení a vytváraní spoločného modlitebného času. Veríme, že modlitbou rastieme.

Keď sa ako členovia hnutia zhromaždíme, modlíme sa jeden za druhého. Modlíme sa za hnutie. Prosíme Boha, aby otvoril oči tým, ktorí sú duchovne mŕtvi (2 Korintským 4:4). Modlíme sa za svet. Máme nepreberné množstvo oblastí, za ktoré sa môžeme modliť.

Čas konať

Ak je našim zámerom posilniť modlitbu za hnutie, môžeme podniknúť niekoľko krokov:

♦  Po prvé, ak sú v rámci hnutia, ktorého si súčasťou, vymedzené stretnutia k spoločnej modlitbe, tak na ne začni spolu s ostatnými chodiť. Nezaujmi prosím postoj, že ak nemôžeš prísť na každé stretnutie, tak nebudeš chodiť vôbec. Modlitebné stretnutia nie sú kluby, do ktorých sa musíš zapísať. Je to čas vymedzený pre Božie deti, aby spoločne hľadali Božiu tvár.

♦  Po druhé, ak v mieste, kde sa nachádzaš, nie je modlitebná skupina, spoj sa s dvoma alebo troma ďalšími veriacimi a začnite modlitebnú skupinku. Keď sa stretneš s ďalšími veriacimi, pozvi ich, aby sa k vám pridali.

♦  Po tretie, ponúkni sa, že povedieš časť modlitebného stretnutia. Boh si ťa použije, dá ti pokyny, ako máš viesť svojich priateľov, aby hľadali Božiu tvár. Bude s tebou a cez teba konať tak, aby sa spoločenstvo mohla stretnúť s Hospodinom a napĺňať Jeho zámery.

Keď povedieš modlitebné stretnutie, veď ho tak, že sa budete modliť za je jednotlivé aspekty budovania hnutia. Nasledujúce otázky ti môžu pomôcť pri príprave:

Ako sa môžeme modliť za stratených?

 

Ako sa môžeme modliť za evanjelizačné úsilie?

 

Ako sa môžeme modliť za rast učenítva? Ako by sme sa mali modliť v súvislosti s naším vlastným rastom?

 

Ako sa môžeme modliť za pracovníkov, vodcov a nové hnutia?

 

Pros Boha, aby si sa stal mužom/ženou modlitby s ostatnými, tak ako to Boh vyžaduje.

 

Mediálne kredity. Klikni tu


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.