2a. Zvestovanie viery

Veď ja sa nehanbím za evanjelium, lebo ono je Božou mocou na spásu pre každého veriaceho, najprv Žida, potom Gréka.

- Rimanom 1:16

Čo a prečo

“Budete mojimi svedkami.” (Skutky 1:8) Učeníci nemohli vôbec predvídať, aký dopad bude mať toto jedno zasľúbenie na životy miliónov ľudí. Celé stáročia boli nasledovníci Ježiša Krista zároveň aj Jeho svedkami. Boh si ich používal k tomu, aby menil ráz spoločností.

Študenti po celom svete i dnes dôverujú Bohu, že bude cez nich hovoriť. Prinášajú život premieňajúce posolstvo vzkrieseného Spasiteľa svojim spolužiakom a priateľom. Vždy, keď svedčia o Kristovi, prežívajú uspokojenie, ktoré je odrazom Otcovej radosti. Majú tú česť prinášať život premieňajúce posolstvo svojmu okoliu.

Ak svedčíme o Kristovi, prežívame pocit vnútorného uspokojenia, no zároveň sa v nás vynára mnoho otázok a takisto strach. Mnohí sa domnievajú, že nie sú pripravení efektívne zvestovať evanjelium. Kresťania, ktorým nerobí žiaden problém diskutovať o športe, ekonomike či móde, sa zdráhajú hovoriť o duchovným veciach, lebo z ich pohľadu „to je o niečom inom“. V modernej kultúre narážajú na bariéru, ktorá v nich vyvoláva obavy.

Vieme, aké to je, keď máme príležitosť hovoriť o Kristovi, avšak nevieme, čo máme povedať. Táto lekcia nám v tomto pomôže, pretože sa naučíme, ako efektívne hovoriť o Ježišovi a o Božom dare spasenia, ktorý nám Boh zadarmo ponúka. Boh si ťa chce použiť na šírenie svojho kráľovstva a k tomu, aby si viedol iných k novému životu v Kristovi.

Posolstvo v štyroch duchovných zákonoch je jednoduché. Zameriava sa na hlavné témy, ktoré ľudia potrebujú vedieť a veria, aby vložili svoju vieru v Krista. Prečítajte si Štyri duchovné zákony, aby ste sa s nimi oboznámili.

V nasledujúcom videu uvidíte stručný prehľad o tom, ako môže byť nástroj použitý.

Lekcia z Božieho slova

Prečítaj si Skutky 8:1-5, 26-40.

Text. Klikni tu

V texte nájdeme niekoľko odkazov, ktoré nám približujú Filipa.

♦ 8:1 – V tomto verši sa dozvedáme, že mnohí sa kvôli prenasledovaniu „rozpŕchli“ , no zopár ich ostalo (apoštoli). Ak to prepojíme so štvrtým veršom, dozvieme sa, že Filip patril do skupiny tých, ktorí sa rozpŕchli. Nebol to apoštol. Bol to však človek plný viery a Ducha Svätého, ako to zaznamenáva kniha Skutkov 6:5.

♦ 8:5 –Filip vedel, ako iným hovoriť o Kristovi. Aktívne hlásal Krista.

♦ 8:29 – Boh Filipa viedol k tomu, aby sa podelil so svojou vierou s niekým, kto mal úplne odlišné pozadie. Filip bol pripravený zvestovať evanjelium Etiópčanovi, ktorý patril medzi vtedajšiu elitnú spoločnosť.

Akú úlohu zohral Boh v tom, čo sa práve udialo?

Akú úlohu zohral Filip pri privedení Etiópčana ku Kristovi?

Aké posolstvo hlásal Filip Etiópčanovi? (8:35)

Chceme byť ako Filip. Chceme „otvoriť svoje ústa“ a byť schopní viesť niekoho ku viere v Ježiša Krista. Je mnoho spôsobov, ako niekomu pomôcť uveriť v Ježiša a jeden z týchto spôsobov si tu priblížime.

Nástroj: Štyri duchovné zákony

Štyri duchovné zákony si Boh využil k tomu, aby sa dotkol miliónov ľudí a pomohol im pochopiť evanjelium. Pozrite si prosím toto krátke video, v ktorom študenti z Filipín hovoria o tom, aké požehnanie prežili cez posolstvo, ktoré sa prostredníctvom týchto štyroch zákonov zvestuje.

Ak ešte nemáte kópiu materiálov, ktoré vysvetľujú Štyri duchovné zákony, kliknite prosím na odkaz, kde ho nájdete vo svojom rodnom jazyku. www.4laws.com

Takisto si môžete stiahnuť aplikáciu pod názvom “God Tools/Božie nástroje/” kde tento nástroj nájdete v elektronickej podobe: www.godtoolsapp.com

Posolstvo, ktoré zvestujú “Štyri duchovné zákony”, je jednoduché. Sústreďuje sa na hlavné tematické okruhy, o ktorých človek musí počuť a v ktoré musí veriť, aby mohol svoju vieru vložiť v Krista.

Nasledujúce video ponúka stručný prehľad spomínanej metódy a jej možnosti využitia.

Nadväznosť na pravdu

 

Učenie sa prostredníctvom simulácie

 

Väčšina profesií od ľudí vyžaduje, aby rozvíjali svoje zručnosti. Skôr, ako atléti vybehnú na ihrisko, kde majú odohrať dôležitý zápas, musia tvrdo trénovať. Hudobníci, ktorí majú odohrať koncert, musia najskôr vybranú hudobnú skladbu opakovane nacvičovať. Nasledujúce video predstavuje moderný nástroj, ktorý filmový priemysel využíva pri nakrúcaní komplikovanejších filmových záberov.

Ako “pred-vizualizácia” pomáha hercom, povedzme ako je Keanu Reeves, pripraviť sa na svoju úlohu?

Ako zdĺhavá a náročná činnosť súvisiaca s vytvorením “pred-vizualizácie” ovplyvní konečný produkt, ktorý napokon vidíme na filmovom plátne?

“Pred-vizualizácia” filmu Matrix Reloaded ilustruje moc simulácie. Herci a filmový štáb sa najskôr oboznámia s jednotlivými scénami, preberú si ich v mysli a dokonca si ich nacvičia priamo na scéne a až potom sú pripravení natočiť ten ktorý záber. Simulácia dáva hercom slobodu sústrediť všetku svoju pozornosť na také filmové scény, ktoré sú pre nich obzvlášť náročné. Výhody sú potom badateľné počas nakrúcania každej zo scén, kde sa dobrá príprava zreteľne odrazí na podanom výkone každého zúčastneného.

Simuláciu využitia Štyroch duchovných zákonov si môžeš vyskúšať spolu s inými veriacimi. Simulácia ti pomôže predstaviť si, aké to je, keď sa niekomu pokúsiš zvestovať evanjelium.

Tvoj tréningový partner by mal dodržať jednu podmienku. Mal by mať voči posolstvu pozitívny postoj, aby sa vytvorila dobrá atmosféra, pretože cieľom je vyskúšať si používanie nástroja a získať skúsenosť, ako s ním pracovať.

Simuláciu realizuj so svojím priateľom.

Prejdite si spolu celú prezentáciu evanjelia - od úvodu až po modlitbu.

Keď skončíte, vypýtaj si od priateľa spätnú väzbu.

Čas konať

Simuláciu máš úspešne za sebou. Teraz je čas zvestovať evanjelium.

Možno premýšľaš nad tým: “Ako mám v rozhovore prejsť k Štyrom duchovným zákonom?“ Je niekoľko jednoduchých vecí, ktoré môžeš urobiť. Stretni sa s priateľom alebo spolužiakom. Povedz mu, že si sa dozvedel o niečom, čo ti pomohlo poznať Boha osobne a rád by si sa s ním o to podelil. Takisto mu povedz, že by si si rád vypočul jej/jeho názor k danej veci. To je naozaj všetko, čo musíš urobiť. Potom urob krok viery a dôveruj Bohu, že ťa povedie.

Zvestuj niekomu evanjelium tak, že pri tom budeš postupovať podľa metódy Štyroch duchovných zákonov.

 

Pamätaj, že úspech pri podávaní svedectva je prevziať iniciatívu pri zvestovaní Krista v moci Ducha Svätého, ponechajúc výsledok na Boha.

 

Reflexia nad tým, čo si sa naučil

 

Keďže už máš skúsenosť so zvestovaním evanjelia, kde si využil Štyri duchovné zákony ako nástroj, je čas zhodnotiť, čo si sa naučil. Zamysli sa nad tým, čo ti šlo dobre a čo naopak až také dobré nebolo.

 

V tejto lekcii sme sa sústredili na získanie novej zručnosti za použitia nového nástroja. I keď sme vďační za mnohé nástroje, ktoré máme k dispozícii, vieme, že ľudia sú získavaní pre Krista nie cez metódy a materiály. Reagujú na službu Ducha Svätého, ktorý používa tak Božie slovo ako aj rôzne metódy, aby pritiahol ľudí ku Kristovi.

 

"Ale keď sa zjavila dobrotivosť nášho Spasiteľa, Boha, a jeho láska k ľuďom, 5 zachránil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme urobili my, ale podľa svojho milosrdenstva, kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom."

Titovi 3:4-5

 

Dodatočné materiály

 

Pozri si video, kde sú predstavené Božie nástroje (GodTools): https://www.youtube.com/watch?v=iyCT9vhOcbI

 

Pred niekoľkými rokmi bol študent z Ghany v podobnej situácii, v akej sa nachádzaš teraz ty. Stál pred výzvou hovoriť o svojej viere a teraz sa spätne zamýšľa nad vtedajšou situáciou.

 

Link na video:  https://www.youtube.com/watch?v=4Lqh8IoViJQ

Click for MEDIA CREDITS


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.