8. Ako pomôcť novému veriacemu v jeho duchovnom napredovaní 1

Ako ste teda prijali Ježiša Krista, Pána, tak v ňom žite/choďte 7 zakorenení a v ňom budovaní v pevnej viere, ako ste sa naučili; rozhojňujte sa vo vzdávaní vďaky.

Kolosenským 2:6-7

Čo a prečo

Skutočnosť, že študuješ túto lekciu vypovedá o tom, že si na dobrej ceste k tomu, aby si bol zakorenený vo viere a získal pevné základy vo viere. Zistil si, že Písmo je plné právd, ktoré premieňajú život človeka. Duch Písma ťa vedie cestou, na ktorú dopadá čím ďalej tým jasnejšie svetlo.

Nie každý kráča po takejto ceste. Možno si spomínaš, aké to bolo, keď si sa v živote potkol, lebo si vychádzal z nesprávnych predpokladov. Možno si spomínaš na dni, kedy si o Ježišovi takmer nič nevedel. Väčšina študentov ešte stále žije v takejto hmle a zúfalo potrebuje pomocnú ruku. Boh je pripravený podať im ju.

Si veľvyslancom. Jeho služobníkom, ktorý môže iných usmerniť k svetlu, ktoré si ty už spoznal. Na to však potrebuješ popracovať na niekoľkých zručnostiach. Dnes sa sústredíme na zručnosti, ktoré ti pomôžu iným rásť vo viere.

Budeme si ich precvičovať a popri tom sa sústredíme na veľmi dôležitú tému. Keď nám Ježiš odpustil naše hriechy a stal sa Pánom našich životov, umožnil nám, aby sme s Bohom vstúpili do úplne nového vzťahu, ktorý nám ponúka istotu a uistenie, ktoré sme predtým nepoznali. Mnohí kresťania však prichádzajú o drahocenný čas, pretože trpia v dôsledku neistoty, ktorú z nás ale Pán Ježiš chce sňať. Pochybujú o Božej láske, odpustení a prijatí. Takéto pochybnosti sú prekážkou duchovného rastu. Táto lekcia ti pomôže pomôcť iným nájsť a rozvíjať biblicky podloženú istotu, že sme jedno s Kristom, zapečatení Jeho zasľúbením a Jeho milované deti.

Lekcia z Božieho slova

Prečítaj si list Kolosenským 2:6-7

Click for the text

V 6. verši Pavol poukazuje na súvislosť medzi našou skúsenosťou, ktorú sme získali, keď sme prišli ku Kristovi a našim následným vzťahom ku Kristovi.Aký je medzi tým súvis?

V 7. verši nájdeme tri pojmy, ktoré opisujú to, čo sa stane, keď začneme „chodiť“ s Kristom. Ktoré tri výrazy to sú?

Aký majú podľa teba tieto tri výrazy zmysel?

Rooted and Grounded in Christ 

Zamysli sa spätne nad tým, čo ťa Kristus naučil. Vieš uviesť príklady toho, ako si bol „zakorenený“ a „budovaný“ vo viere?  

Prečítaj si list Kolosenským 2:1-3

Text. Klikni tu.

V týchto veršoch Pavol svojim priateľom v Kolosách hovorí, že nie je pasívny. Bojuje spolu s nimi. Vynakladá veľké úsilie v snahe pomôcť im.

Uveď niekoľko z Pavlových cieľov pre veriacich, ktoré sú zaznamenané vo veršoch 1-3.

Prečo je, podľa teba, slovo “bohatstvo” spojené s “plnosťou rozumu“? (v.2)

Kde sa tieto poklady ukrývajú? (v.3)

Kde si hľadal múdrosť a poznanie skôr, ako si poznal Krista?

Chceme ľuďom pomôcť objaviť a načrieť do Božích bohatstiev. Práve pre to budeme „zápasiť“ rovnako ako Pavol. Naučíme sa, ako iným pomôcť objavovať Božie bohatstvá.

Nadväznosť na pravdu

Ježiš nepretržito pomáhal ľuďom priblížiť sa k Bohu. Pomáhal im prijať úplne nové životné východiská a zložiť tie staré. Jeho metóda nespočívala v nasmerovaní ich krokov do „synagógy“ alebo k náboženskému obradu. Bol pre nás príkladom ako pomôcť ľuďom urobiť krok viery kdekoľvek a kedykoľvek.

Sme budovateľmi hnutia a ako takí chceme byť ako Ježiš, chceme pomôcť ľuďom urobiť krok viery kdekoľvek a kedykoľvek. Vďaka Božej milosti sa s nimi môžeme stretnúť, otvoriť Božie slovo, hovoriť o Božích pravdách a pomôcť im rásť.

Táto lekcia je úvodom k sérii štyroch nadväzujúcich lekcií vytvorených so zámerom pomôcť novým veriacim urobiť prvé kroky vo viere. Tieto interaktívne nástroje sú pre mnohých veľkou pomocou (dokonca aj pre tých, ktorí Krista poznajú už roky, no akosi tieto pravdy opomenuli) Štyri nadväzujúce lekcie sú nasledovné:

♦ Od neistoty k istote

♦ Od bezcennosti k odpusteniu

♦ Od neschopnosti k zmocneniu

♦ Cesta k zrelosti

Teraz sa sústredíme iba na prvú z nadväzujúcich lekcií.

Prehľad:

Nástroj, ktorý budeš teraz využívať, má interaktívny charakter. Pri práci s ním bude tvojím hlavným cieľom pomôcť niekomu objaviť Božiu pravdu pri čítaní Písma. Podstata celej lekcie spočíva v niekoľkých otázkach, ktoré niekoho privedú k objaveniu Božej pravdy zaznamenanej v Božom slove.

Prejdi na prvú nadväznú lekciu, klinku na tento odkaz:  Od neistoty k istote

Skúste túto lekciu študovať ako tím. Vystriedajte sa pri čítaní otázok. Keď sa od vás bude požadovať, aby ste prečítali stať z Božieho slova, poproste o pomoc študentov. Pri práci s otázkami vytvorte priestor pre študentov, aby mohli zareagovať ako prví.

Povzbuďte študenta, aby sa s vami podeli o svoje myšlienky, aj keď jeho/jej odpovede nebudú úplne presné. Zdôraznite to, čo povedal/a správne a usmernite ho/ju, aby si všimol, ktorá časť textu je odpoveďou na tú ktorú otázku.

Interaktívne štúdium je veľmi jednoduché. Môžeš sa uvoľniť a prežívať radosť zo spoločného štúdia Božieho slova.

Ako sa pripraviť na vedenie spoločného interaktívneho štúdia.

1. Preštuduj si lekciu. Vyhľadaj si state a všimni si, ako text odpovedá na každú z otázok.

2. Lekciu si precvič so svojím študijným partnerom.

a. Nájdi si niekoho, kto bude ochotný pomôcť ti učiť sa.

b. Lekciu si rozdeľ do niekoľkých častí. V prvej časti „prevedieš“ svojho študijného partnera cez materiál, v ďalšej časti si úlohy vymeňte a nechaj partnera, aby lekciu viedol on.

Po ukončení nácvičnej lekcie zhodnoťte, ako vám to šlo. Požiadaj o spätnú väzbu, ktorá ti pomôže zdokonaliť sa.

Tips for working with VOLT Follow-up

Paul spoke of being a “master builder,” that is knowing well what he was doing. We want to be like him as we serve the Lord.

Ask questions and Be Curious

The lesson is filled with questions. Each is designed for the new believer to answer. Let them wrestle with the text and discover the truth. As you listen to their answers be curious. Seek to know what they really believe. You would do well if the person with whom you are speaking did a great deal of talking during the lesson. Really find out what they think, and point them to God's Word. Let the Word develop their convictions.

Taking turns reading the Bible verses

The most important part of each lesson is the Bible. Make sure that your discussion is connected to God's Word. Have the person you are working with read some of the texts out loud. You can read the other passages. The texts are either visible in the lesson or one click away via a link.

Relax and enjoy the videos

Each Follow-up lesson contains at least one film clip. These short visual presentations add variety to your interaction. Some people will be quite happy that a clip spices up the material. Others will be less impressed. Obviously, we work with a wide variety of people. Take the time to let the other person enjoy the experience of watching the message.

Why is there no place for the student to write his/her answers?

Follow-up is intended to create an interactive discussion. We prefer discussion to time spent typing out answers.

Draw and doodle

Each person has the personal style. If you like to draw and sketch PLEASE DO. Make the Follow-up lesson YOURS. Add your personality. Share your heart. If you work best with pen and paper ... by all means!

Čas konať

 

Dohodni si s novým veriacim stretnutie, na ktorom si preberiete prvú nadväzujúcu lekciu (ak nemáš vo svojom okolí zatiaľ nikoho, kto by svoj život odovzdal Kristovi, stretni sa s potenciálnym učeníkom). Pred stretnutím mu povedz, že v Biblii sú verše, ktoré súvisia s témou, ktorú práve preberáte a že pre teba je biblický pohľad veľkým prínosom.

Reflexia nad tým, čo som sa naučil

WČo som sa naučil o tom, ako niekomu pomôcť rásť vo viere?

Mám nejaké otázky v súvislosti s tým, ako niekomu pomôcť rásť vo viere?

Polož tieto otázky svojmu vedúcemu/ trénerovi

Podaj to ďalej

V tejto lekcii si sa oboznámil s niekoľkými vecami, ktoré teraz môžeš odovzdať ďalej. Máš k dispozícii prehľadné materiály, ktoré môže použiť aj niekto iný.

Čo podáš ďalej a komu?

Mediálne kredity. Klikni tu.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.