16. Budovanie duchovných hnutí 2

“Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá ukryť.”

Matúš 5:14

Čo a prečo

V predchádzajúcej lekcii o duchovnom hnutí sme si zadefinovali jeho podstatu a sústredili sme sa na tri kľúčové oblasti– získavanie, budovanie a vysielanie. Sústredili sme sa na to, “čo” je to hnutie a aká je jeho činnosť. V tejto lekcii si priblížime, „ako“ hnutie napĺňa svoj zámer.

V 1. knihe Samuelovej 13:8-15 je zaznamenaný príbeh kráľa, ktorý sa v jeden veľmi krušný deň, pokúsil splniť svoju úlohu. V tejto stati kráľ Saul podniká niekoľko krokov, o ktorých sa domnieva, že zabezpečia ľudu úspech:

♦   pripravuje svoj ľud na boj
♦   zostavuje plán a časovú os vojenského konfliktu
♦   pred bojom hľadá Hospodina
♦   prináša Bohu obete

Každá jedna z týchto činností vyznieva ako veľmi zodpovedné konanie zo strany kráľa, ktorý sa, v čase veľkého zmätku, snaží viesť svoj ľud. Vyskytol sa tam však jeden závažný problém. To, ako Saul pristúpil k realizácii týchto úloh, bol jeden veľký podvrh.

Keď sa na scéne objavil prorok Samuel, vidíme, že je zo Saulovho konania úplne vyvedený z miery (v. 11 a 13). Saul prebral veci do vlastných rúk a nečakal na Hospodina. Svojvoľne priniesol obete, ktoré priniesť nesmel. Nepočkal na Hospodina. Nespoľahol sa na Hospodina. Prebral na seba zodpovednosti, ktoré mu neprináležali. Dôsledky boli fatálne.

Výsledok bol ten, že Boh oznámil Saulovi, že jeho kráľovstvo neobstojí a že si zvolil niekoho iného, kto povedie jeho národ. V 1. knihe Samuelovej 13:13-14 je zaznamenané zasľúbenie, že nový vodca bude “muž podľa Božieho srdca.”

V 1.knihe Samuelovej 13 máme príklad muža, ktorý bol pripravený urobiť mnoho správnych vecí, ale neurobil ich tak, ako si to Boh prial. Toto je pre nás ponaučenie, že to, ČO robíme je rovnako dôležité ako to, AKO to robíme. Boh dbá na obe tieto aspekty.

Ako hnutie chceme byť zapojení do získavania (spájať stratených s Ježišom), budovania (život meniace učeníctvo) a vysielania (znásobovanie vodcov). To, ako budeme tieto ciele napĺňať, je veľmi dôležité. Musíme to robiť spôsobom, ktorý prináša Bohu slávu. Musí to byť výsledok nasledovania Božieho riadenia, nie nášho úsilia.

Dostávame sa tak k primárnej otázke tohto štúdia: Ako máme napĺňať ciele hnutia ako vodcovia “podľa Božieho srdca”? Práve na toto teraz sústredíme svoju pozornosť.

saul-cortada-noticia-566x380

red-textures_English

Lekcia z Božieho slova

Boh koná prostredníctvom svojho ľudu a šíri hnutie.

Skôr, ako sa pustime do štúdia hlavného textu tejto lekcie, pripomeňme si, čo sa udialo tesne pred udalosťami, ktoré sú zaznamenané v Skutkoch 4.

Boh cez Petra a Jána urobil zázrak. Človek, ktorý bol štyridsať rokov ochrnutý, bol uzdravený. Potom Peter a Ján ostali v chráme a kázali evanjelium. Mnohí ľudia zareagovali, vložili svoju vieru v Krista ako svojho Pána a Spasiteľa.

Prečítaj si text zo Skutkov 4

Text. Klikni tu.

Ak zoberieme od úvahy predovšetkým verše 1-7, nakoľko vážna bola situácia, v ktorej sa ocitli Peter a Ján? V akom ohľade museli čeliť neistote a nepohodliu?

Zamysli sa na chvíľu a skús sa vžiť do ich situácie - ak by s tebou takýmto spôsobom jednali predstavitelia univerzity alebo predstavitelia mesta a prikázali by ti, že nesmieš hovoriť o svojej viere, ako by si zareagoval?

Sústreď sa na verše 8-20, všimni si, čo Peter a Ján urobili a ako to urobili. Opíš, “ako” sa správali.  

Ako Peter a Ján zareagovali na náboženských vodcov? (v. 19-20)

Vo verši 23 vidíme, ako tieto udalosti ovplyvnili hnutie v Jeruzaleme. Použi nižšie uvedenú tabuľku, ktorá ti pomôže sústrediť sa na “čo” a “ako” pri jednotlivých skutkoch hnutia. Sústreď sa na verše 23 – 31.

Sometimes God’s children are put under great pressure

Čo hnutie urobilo


Ako to urobilo

Čo žiadali učeníci od Boha? (v. 29-30)

Vo verši 32 nájdeme všeobecný opis hnutia v Jeruzaleme. Keď si prečítaš tento opis, zamysli sa nad tým, aká tam musela vládnuť atmosféra, ktorá celé hnutia charakterizovala. Uveď všetky dôležité aspekty, ktoré, podľa teba, prispeli k vytvoreniu takejto atmosféry.

Cieľom tohto príbehu nie je podrobne opísať a vysvetliť všetky aspekty hnutia ako takého. Je to však veľmi efektívny príklad rastúceho hnutia.

Nadväznosť na pravdu

Pri štúdiu Božieho slova objavíme niekoľko kľúčových konceptov, ktoré opisujú atmosféru príznačnú pre rastúce hnutie. Tieto koncepty nie sú ohraničené špecifickými aktivitami. Opisujú kultúru alebo prostredie zdravého duchovného hnutia.

Duchovná závislosť:

Iba Boh môže vybudovať hnutie. Je to Jeho dielo. My sa k nemu len pripájame ako Jeho služobníci a spolupracovníci. Vo všetkom sme na Bohu závislí. Zváž našu závislosť na Pánovi v hlavných aspektoch hnutia:

Spájanie ľudí s Ježišom Kristom (ZÍSKAVANIE):

Ježiš povedal, “Nikto nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal. A ja ho vzkriesim v posledný deň.” (Ján 6:44) Ak by nebolo Božej dobroty a Božieho zásahu, nikto by nemohol prísť k Bohu. Od počiatku až do konca, každý krok v procese približovania sa hriešneho človeka smerom ku Kristovi je úplne závislý na milosti Božej./p>

Učeníctvo, ktoré premieňa život (BUDOVANIE):

Pavol to vyjadril veľmi dobre. Pavol, rovnako ako Apollo, obaja mali svoje miesto v procese – jeden sadil, druhý polieval. Ale iba Boh môže vyprodukovať rast (1 Korinťanom 3:6) Zmena ľudského života je vždy výsledkom Božieho konania. Toto presahuje možnosti tých, ktorí činia učeníkov. V celom procese učeníctva sme úplne závislí na našom Pánovi.

Znásobovanie vodcov (VYSLANIE):

Vodcovstvo sa dá budovať iba na pevných základoch učeníctva. Práve sme si uvedomili, že učeníctvo je Božie dielo. V Písme takisto vidíme, že Boh ustanovuje vodcov a dáva im potrebné zručnosti, aby mohli realizovať vytýčené úlohy. Boh takisto znásobuje počty vodcov a my máme privilégium podieľať sa na tomto procese ako Jeho služobníci.

Ako sa v zdravom hnutí prejavuje závislosť na Bohu?

Všetko, čo v rámci hnutia robíme, by malo vychádzať zo srdca, ktoré je plne závislé na Bohu. Hnutia, ktorých základom je dôvera v Pána vo všetkom, sú charakteristické tým, že:

♦   Prebieha neutíchajúca modlitba. Neustále prichádzame k Pánovi. Vyznávame, že sami nie sme schopní vytýčené ciele naplniť. Žiadame Boha, aby konal.

♦  Tí, ktorí sú súčasťou hnutia, vzhliadajú k nebesám, odkiaľ očakávajú pomoc od Pána.

♦  Hnutia, ktoré sú závislé na Bohu, si berú príklad z kráľa Dávida, ktorý sa modlil:

                                    V Bohu je moja spása a moja česť.

                                    Skalou mojej sily a mojím útočiskom je Boh.

                                    Ľudia, dúfajte v neho v každom čase,

                                    vylievajte si pred ním srdce!

                                    Boh je naším útočiskom. (Žalm 62:7,8)

Predpokladom rastu hnutia je jeho závislosť na Bohu.

Viera:

Závislosť, dôvera a viera vytvárajú súbor pojmov, ktoré predstavujú úplný základ kresťanstva. Každý jeden pojem má svoj významový odtieň.

Vieru môžeme opísať ako presvedčenie, ktoré vedie k činu a k zmene. Vo viere Abrahám opustil svoj domov v Mezopotámii, aby nasledoval Božie volanie. Vo viere Ráchab ukryla zvedov, ktorí prišli do Jericha. (Židom 11) Tieto príklady zdôrazňujú vieru, ktorá vyústila v konkrétne činy.

Veríme vo veľkého Boha, ktorí robí veľké veci. Tento Boh nám zjavil svoje zámery a zapojil nás do práce. Musíme preto konať to, čo hovorí. Zamysli sa nad nasledujúcim príkladom:

Radu, Petra and Iulian milujú Pána a prosia Ho, aby na ich univerzite vzniklo hnutie. Keďže sa blíži veľká noc, chceli by urobiť niečo, čím by Bohu vzdali česť. Vediac, že všetci ich priatelia pôjdu cez veľkonočné prázdniny domov, naplánovali menšiu túru na sobotu pred prázdninami. Každý z nich sa zaviazal, že dovedie aspoň troch priateľov. Radu oslovil sedem a Petra deväť ľudí.

Skupina šla do hôr na túru, v rámci ktorej si Iulian pripravil krátku hru typu “hľadanie pokladov”. Skupina sa počas dňa presúvala zo stanoviska na stanovisko, pričom na každom z nich si urobili “selfie.” Deň ukončili na chate, kde si nielen urobili spoločnú večeru, ale kde strávili spoločný čas, v rámci ktorého mali Radu, Petra a Iulian možnosť podeliť sa s ostatným o svoje svedectvo. Celé dobrodružstvo si vyžadovalo krok viery. Študenti si pozvali na pomoc tvorivosť, prosili Pána, aby konal a zvestovali evanjelium. Keď sa vrátili domov, Radu si všimol, že každý, kto bol na výlete, si na svoju facebookovú stránku pridal fotky.

Ako konanie týchto troch študentov ilustruje vieru?

Akú spojitosť vidíš medzi konaním týchto troch študentov a Skutkami 4:8 a 13?

Hnutie sa buduje vierou. Viera je kyslík, ktorý hnutie dýcha.

Jednota/spoločenstvo:

Naša generácia trpí chorobou. Viera sa stala natoľko osobnou, že to, čo kedysi tvorilo podstatu komunity, je teraz len chabým pozostatkom. Niekoľko individuálnych skutkov (ako je vyslovenie modlitby, prežehnanie sa, držanie pôstu v sviatostnom období) sa stalo mierou, podľa ktorej hodnotíme “duchovný život” človeka. Ježiš ale povedal: “Podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, ak budete mať lásku jeden k druhému.”

Hnutie nie je vyjadrením individualizmu. Hnutie Božie deti zjednocuje vo vytváraní komunity, ktorá slúži Pánovi a napĺňa Veľké poverenie. Ako budovatelia hnutia sa zaväzujeme milovať sa navzájom, učiť sa jeden od druhého a slúžiť si tak, ako slúžime Pánovi.

Táto komunita prijíma Bohom daný účel a brúsi sa navzájom (železo sa brúsi železom - Príslovia 27:17) s cieľom naplniť Boží zámer a priniesť Bohu česť.

Hnutie prosperuje, keď rastie komunita.

Splnomocnení služobníci:

Každému veriacemu dal Boh toho veľmi mnoho - nové srdce, duchovné dary, bohatstvá Kristove, Ducha Božieho a schopnosť počuť hlas pastiera. „Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred pripravil.“ (Efežanom 2:10) Zveril nám službu zmierenia. (2 Korinstkým 5: 18) Sme NADMIERU POŽEHNANÍ.

Keďže Boh nám dal tieto veci a dôležitú misiu, tí, ktorí sú zapojení do duchovného hnutia, môžu s istotou prejsť k činom. Atmosféra hnutia nás povzbudzuje k tomu, aby sme rástli cez skutky, nielen cez štúdium alebo teoretickú prípravu.

Pavol povedal Timotejovi, že to, čo mu Boh dal, má “zveriť” verným ľuďom. Mal konať ako Boží služobník s vedomím, že Boh bude cez neho pôsobiť. Duchovné hnutie stojí na tejto pravde, ktorá nás poháňa k službe. Sme hnutie, pretože Boh koná v nás, vedie nás a cez nás napĺňa svoju vôľu. Nemusíme čakať, pokiaľ od niekoho dostaneme zmocnenie, ktoré nám už Kristus dávno udelil.

Keďže Kristus nám už dal všetko potrebné, každému z nás bola zverená misia a je našou úlohou priložiť ruku k dielu a podieľať sa na budovaní hnutia.

Na záver:

Hnutie rastie vďaka niekoľkým kľúčovým aktivitám. Nie je jedno, ako ich realizujeme. Ak je pre hnutie príznačná závislosť na Bohu, viera, jednota a jeho súčasťou sú splnomocnení služobníci, vtedy je Majster spokojný.

Pozri si nasledujúce video. Nezameraj sa len na slová ale aj na to, AKO je posolstvo komunikované. Rozmýšľaj nad tým, čo sa môžeš z tohto videa naučiť o tom, AKO budovať hnutie.

Čas konať

Budovatelia hnutia napredujú vo viere, učiac sa zo svojich výhier ale aj pádov. Boh spôsobí rast hnutia cez teba a tvoj tím. Ostaň na Ňom závislý, vykroč vo viere a buduj komunitu.

Zameraj svoju pozornosť hlavne na:

V súvislosti s atmosférou hnutia, sme hovorili o nasledovných kľúčových bodoch:

♦ duchovná závislosť                              ♦ viera

♦ jednota                                            ♦ splnomocnení pracovníci

Modli sa a pros Boha, aby ti ukázal, ktorý z týchto bodov si momentálne vyžaduje najviac tvojej pozornosti.

Rozhodol som sa, že budem pracovať na:

Vyhodnotenie:

Zhodnoť, nakoľko hnutie, ktorého si súčasťou, prežíva a aplikuje duchovnú závislosť, vieru, jednotu a splnomocnených pracovníkov.

   Naše silné stránky sú:

   Naše slabé stránky sú:

Nastav uši a počúvaj, čo Boh hovorí :

Popros Hospodina, aby ťa viedol. Modli sa, aby ti zjavil, čo máš urobiť, aby si mohol aj prostredníctvom tejto témy prispieť k budovaniu hnutia.

Zaznamenaj si svoje myšlienky a nápady:

Aký bude tvoj prvý krok?

How to Build a Movement

The following elements are important parts of a healthy Spiritual movement

Spiritual Dependence

- We pray continually.
- We fix our eyes on the Lord.
- We wait on God's direction.
- We trust in him at all times.

Key verse to consider:
Not by might, not by power, but by the Spirit says the Lord. Zechariah 4:6

Faith

Faith is belief that leads to action and change.
- In faith Abraham left his home in Mesopotamia to pursue God’s calling.
- In faith we will work together.
- In faith we will invite others to join us.
- In faith we will invite others to believe.
- In faith we follow the Lord who does immeasurably more than what we ask or imagine

Togetherness

“They will know you are my disciples by your love for one another.” John 13:35

- While faith is personal, it is not designed to be individualistic.
- We need each other.
- We grow best together.
- God loves to hear us join in praise.
- We love to gather together for prayer.
We are a community. One Body. We are united in Christ

Entrusted Workers

- God has given us all we need to serve him.
- God is using students to reach students.
- God is directing you and your colleagues, filling you with vision and empowering you with his Spirit.
- Pursue God and pursue his vision.
- Own the mission. Launch movements both where you are and beyond.

Mediálne kredity. Klikni tu.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.