17. Drejtimi i grupit të vogël

Çfarë dhe përse

 

Perëndia po punon në dhe nëpërmjet jush. Ju keni parë njerëz të rëndësishëm për ju të hedhin hapa në besim. Disa prej tyre kanë nisur të ngrenë themelet e rritjes shpirtërore. Si mund të ndihmoni në vazhdimin e rritjes së tyre?

 

Ndërtimi i lëvizjeve kërkon punë grupi. Ato ndërtohen nga një grup studentësh me të njejtën thirrje. Eshtë shumë e kënaqshme kur njerëzit mblidhen së bashku për të kërkuar të vërtetën. Perëndia do t’ju përdorë në ndërtimin e këtij grupi.

 

Teksa ndjekim Krishtin kuptojmë që jemi pjesë e një familjeje të madhe. Studentët me të cilët po punoni kanë nevojë për atë familje. Ata kanë nevojë për një mjedis ku mund të lidhen me besimtarë të tjerë. Rritja e tyre ndodh më shpejt në kushtet kur ata krijojnë miqësi dhe lidhen me persona të tjerë. Megjithatë disa studentë janë më dyshues kur vjen puna tek strukturat fetare apo organizimet e tjera të këtij lloji.

 

Ata janë të predispozuar për ta ndjekur Perëndinë në mënyrë më personale. Një përqasje e tillë nuk është e shëndetshme dhe sjell pasoja negative. Jezusi na ka bërë një trup të vetëm. Ai do që ne të jemi të pavarur. Megjithatë na ka thirrur ta adhuromë dhe t’i shërbejmë atij në bashkësi. Ndaj është e udhës që ne të investojmë në ngritjen e një grupi studentësh që mësojnë së bashku në grupe të vogla. Grupet e vogla na japin mundësinë të jemi në brendësi të jetëve të njëri-tjetrit dhe të punës së Perëndisë në ta.

Të mësojmë nga Fjala

 

Jeta e krishterë mësohet edhe nga fjalët edhe nga veprat. Disa aspekte të ndjekjes së Krishtit mund edhe të mësohen si rezultat in jë shpjegimi logjik. Nga ana tjetër, disa aspekte të veçanta mësohen me anë të vëzhgimit. Të parit e disa shembujve të njerëzve që e duan Jezusin dhe që i vënë në zbatim mësimet e Shkrimeve, ka një ndikim të fuqishëm mbi të tjerët.

 

Lexoni Hebrenjve 10:19-25

Klikoni për tekst

Tek Hebrenjtë 10:19-25 na kërkohet që t’i afrohemi Perëndisë (vargu 22). Teksa i afrohemi Perëndisë, duhet t’i afrohemi me siguri të plotë besimi (vargu 22), shpresë (vargu.23) dhe dashuri (vargu 24). Këto janë tri elementët kryesorë të sjelljes së krishterë.

 

Tek vargu 22, fjalët e përzgjedhura nga autori janë në formën urdhërore. Pra ne jemi të udhëruar që t’i afrohemi Perëndisë së bashku. Vargjet nga 19 deri në 25 nuk janë shkruar në numrin njëjës por në shumës. Pse është kaq domethënës fakti që këto vargje janë shkruar në shumës?

 

Përgjatë gjithë këtyre vargjeve autori thekson se çfarë duhet të bëjmë ne së bashku.

Si ju duket urdhërimi “le t’i afrohemi Perëndisë” (së bashku)  (v.22)

 

Cfarë do të thotë “Le të mbajmë të patundur rrëfimin e shpresës sonë” (së bashku) (v.23)

 

Si mund ta nxisim njëri-tjetrin praktikisht për dashuri dhe vepra të mira? (v.24)

 

Pasi pasazhi na inkurajon të bëjmë këto tri gjëra, na këshillon të shmangim një gjë – të mos heqim dorë nga të mbledhurit bashkë. Pse mendoni se është problem kjo gjë?

 

Ky pasazh na thërret të jetojmë dhe të rritemi në bashkësi. Grupet e vogla nuk janë thjesht shprehje bashkësie. Ato janë një ndër format e bashkësive që i ndihmojnë besimtarët të rriten.Lidhja me të vërtetën

 

Përcaktimi i qëllimit të grupit të vogël është hapi i parë drejt nisjes.

 

♦ Ku është i pozicionuar grupi i vogël në raport me tablonë e përgjithshme të ndërtimit të lëvizjeve?

♦ A është grupi i vogël pjesë e një plani më të madh për të arritur një zonë të veçantë studentore? 

♦ A është ungjillizimi pjesë e fokusit? Po ndërtimi i besimtarëve të rinj? Po trajnimi i besimtarëve për t’ju shërbyer të tjerëve? 

♦ A po përpiqet grupi juaj të zhvillojë drejtuesit e ardhshëm?

Kërkojini Zotit t’ju drejtojë tek qëllimi specifik që Ai ka për grupin tuaj të vogël.

 

Elementët kyç

 

Qëllimi i grupit tuaj të vogël është t’ju ndihmojë të përcaktoni se çfarë duhet të përfshini në takimet tuaja. Për shkak se mund të ketë një shumllojshmëri qëllimesh, ne nuk mund t’ju ofrojmë një listë fikse të gjërave që duhet të bëni. Megjithatë, disa drejtues të grupeve të vogla, në kushtet e ndërtimit të lëvizjeve, kanë konkluduar në disa elementë si:

 

- Lutja /Adhurimi  - Vendosja e qëllimeve dhe llogaridhënia

- Trajnimi               - Krijimi i marrëdhënieve

- Vizioni                 - Studimi i fjalës së Perëndisë

 

Linku në vijim mund t’ju vijë në ndihmë: https://youtu.be/sa_WFQPg-s0

 

Roli i drejtuesit

 

Drejtuesi i grupit të vogël ka disa role. Drejtuesi është një mësues, drejtues diskutimi dhe përfshin të tjerët në drejtimin e grupit. Si drejtues, mund të keni pak më shumë përvojë se të tjerët në studimin e Fjalës së Perëndisë. Ka disa gjëra që duhen shpjeguar para se të përpiqemi të kuptojmë Biblën. Si drejtues i diskutimit, detyra juaj është që t’i ndihmoni pjestarët e grupit t’i kuptojnë vetë të vërtetat e Fjalës. Vetëzbulimi ka qenë gjithnjë një metodë shumë e mirë mësimi. Brenda grupit ka persona që do të rriten përmes drejtimit të të tjerëve. Përfshijini ata dhe inkurajoini të drejtojnë elementin e përshtatshëm të grupit. (Jepuni anëtarëve të grupit një vizion që t’i udhëheqë dhe shumë shpejt do t’i shihni ata të drejtojnë grupe të tjera.)

 

Diskutimi i grupit mund t’i ngjajë një loje të bukur volejbolli. Si drejtues, ju kryeni shërbimin duke bërë pyetje të mira. Dikush përgjigjet dhe pason topin tek një tjetër lojtar i skuadrës. Pra të gjithë janë në veprim dhe të gjithë bashkëpunojnë.

 

Në mbarim të ndeshjes drejtuesi hedh një tjetër pyetje. Qëllimi nuk është për të mbajtur gjallë diskutimin, por thjesht për të drejtuar bisedën në atë pikë që të lehtësojë mësimin dhe zbatimin. Për shembull, gjatë studimit të Biblës, pyetjet e studimit ndihmojnë grupin të zbulojnë kuptimin dhe zbatimin e vargjeve në jetën e tyre. Ndërsa grupi po diskuton rreth shërbesës së tyre në kampus, pyetjet ndihmojnë gjithësecilin prej tyre të marrin pjesë në diskutim dhe të japin mendimet e tyre.

 

Që loja të dalë e bukur, sigurisht që kërkon shumë mund, prova, eksperiencë dhe pregatitje paraprake. E njejta gjë vlen edhe për drejtimin efektiv të një grupi të vogël. Disa pyetje janë shumë efikase ndërsa disa të tjera janë ose shumë fëminore ose shumë të vështira për t’u përgjigjur.

 

Bërja e pyetjeve është thelbësore:

 

Një nga qëllimet e grupit të vogël është krijimi i bashkësive dhe këto të fundit zhvillohen përmes ndërveprimit. Dinamikat e grupit do të përdoren nga Perëndia. Drejtuesi i grupit ndihmon gjithësecilin të marrë pjesë në diskutim duke krijuar një mjedis përshtatshëm për zhvillimin e marrëdhënieve më të thella. Bërja e pyetjeve është një metodë shumë efikase për shtimin e ndërveprimit.

 

Një studim i mirë nis me një pyetje hyrëse të përgjithshme që flet për një çështje që do të dalë më vonë gjatë studimit. Kjo nuk është pyetje njohëse, por pyetje që lidh Shkrimet me pjesën e zbatimit në jetën e përditshme. Për shembull: Supozoni që po studioni Efesianëve 5, ku Pali u kërkon miqve të tij të “imitojnë Perëndinë.” Ju mund ta nisni diskutimin me një pyetje të tillë: “Si kush donit të bëheshit kur keni qenë të vegjël dhe përse?” Me anë të kësaj pyetje, anëtarët e grupit njohin njëri-tjetrin dhe nga ana tjetër ju si drejtues keni dhënë një kontekst të përgjithshëm për materialin që do të studioni në vijim, Efesianëve, kapitulli 5.

 

Gjatë studimit bëni pyetje që i nxisin anëtarët e grupit ta lexojnë me kujdes tekstin dhe ta eksplorojnë kuptimin e tij. Për të bërë pyetjet e duhura, nevojitet që drejtuesi ta ketë studiuar paraprakisht materialin, në mënyrë që ta ketë kuptuar.

 

Ne rekomandojmë që të përfitoni nga puna që të tjerët kanë bërë në pregatitjen e studimeve të Biblës. Instituti “Jeta e Re” ka një koleksion studimesh për grupe të vogla që titullohen “Cru.comm.” Këto mësime kanë në brendësi të tyre edhe pyetje që mund t’ua drejtoni grupit. Materialet mund t’i gjeni tek linku: Cru.comm

 

Drejtimi i një grupi heterogjen mund të jetë përvojë sfiduese.

 

Le të hamendësojmë se një grup i vogël po diskuton shëmbëlltyrën e Jezusit për burrin e mençur dhe atë budalla, të cilët i ndërtuan shtëpitë njëri mbi shkëmb, tjetri mbi rërë. Në vija të trasha, anëtarët e grupit janë të ndarë në këtë mënyrë:

 

1. Drejtuesi i grupit që përpiqet ta bëjë studimin sa më interesant dhe gjithëpërfshirës. Drejtuesi e ka studiuar mësimin dhe e njeh mirë përmbajtjen.

2. Natasha është shumë u urtë dhe deri diku e mbyllur nga pikëpamja sociale. As drejtuesi i grupit nuk e njeh shumë. Gjatë takimit të grupit të vogël ajo ndihet ca e rënë emocionalisht, për shkak të një problemi personal.


3. Ivanit i pëlqen të flasë shumë. Ai ka qejf ta dëgjojë veten kur flet dhe ka mendimet e teoritë e veta për çdo gjë. Nëse drejtuesi hedh 10 pyetje për diskutim, ai do t’u përgjigjet 8 prej tyre.

4. Stefani është i ëmbël dhe pozitiv. Me kalimin e kohës, drejtuesi ka kuptuar që për të është e rëndësishme të ketë pëlqimet e të tjerëve, ndaj ai bie dakord me të gjithë. Mendimet dhe bindjet e tij duket që reflektojnë më shumë mendimin e grupit sesa zemrën e tij.

5. Elena është pak e ashpër. Ajo ka tendencën për të qenë kritike ndaj çdo gjëje. Asgjë për të nuk është mjaftueshëm e mirë. Ka një zakon që i nxjerr gjithnjë në pah gabimet e të tjerëve.

 

Si mendoni që do të jetë ecuria e diskutimit të këtij grupi?

 

Cilat janë disa nga sfidat e mundshme që ju parashikoni për grupin?

 

Si drejtues, si mund të pregatiteni për të punuar me këtë grup interesant studentësh?

Zbatimi

 

Ka ardhur koha të planifikoni grupin tuaj të vogël. Kaloni pikat e mëposhtme që do t’ju ndihmojnë të përcaktoni si do ta nisni dhe si do ta drejtoni grupin.

1) Cilët do të jenë pjesë e grupit?

2) Kë duhet të ftoni për t’u bërë pjesë e grupit?

3) Përse po përzgjidhni pikërisht këto persona?

 

Duke patur parasysh qëllimin tuaj për të ndërtuar lëvizje dhe personat që do të sfidoni për t’ju bashkuar grupit, cili do të jetë qëllimi kryesor i grupit tuaj?

 

Shkruani qëllimin. Sa më i qartë qëllimi, aq më të të lehtë do ta keni të sfidoni dikë për t’u bërë pjesë e grupit.

 

Çfarë do të studioni?

Shikoni materialet, si psh Cru.comm. Cilat pasazhe ose tema përputhen me qëllimin e grupit tuaj? Shkruani disa prej ideve tuaja fillestare në lidhje me studimin e grupit tuaj.

 

Kur, ku dhe sa gjatë?

1. Ku është vendi më i mirë për t’u takuar?

2. Kur është koha më e mirë për t’u takuar?

3. Sa do të jetë kohëzgjatja e takimit?

 

Ndërtimi i marrëdhënieve dhe bashkësisë.

 

1. Çfarë mund të bëni për të krijuar një mjedis miqësor ku anëtarët e grupit mund të njihen dhe të bëhen miq?

2. A ka ndonjë aktivitet argëtues që grupi mund të dojë të bëjë?

 

Pasi t’u keni dhënë përgjigje këtyre pyetjeve ju duhet të jeni gati të hidhni një hap besimi dhe të nisni një grup të vogël. Zoti do t’ju ndihmojë, do t’ju fuqizojë dhe do t’ju drejtojë teksa drejtoni të tjerët.

 

Ne besojmë se Perëndia mund t’i përdorë grupet e vogla në procesin e ndryshimit të jetëve.

Elementë për të ndërtuar një mjedis të kpndshëm dhe miqësor

Me pak planifikim, ju mund të krijoni atmosferën e duhur.

Vendodhja:

Takohuni në një ambjent jo-formal dhe lehtësisht të gjendshëm. Shpesh herë, një vend i mirë takimi mund të jetë dhoma e ndonjërit prej anëtarëve të grupit, për sa kohë që s’ka ndonjë kundërshtim nga personat e tjerë të dhomës. Vendet si zyrat e kishës mund të jenë vende jo komode për anëtarët e rinj të grupit. Në të njejtën mënyrë edhe ambjentet e klasës mund të jenë vende të njohura për studentët, por mund të pengojnë procesin e komunikimit dhe nuk ofrojnë ngrohtësi.         

Koha:

Caktojeni takimin në një orar të përshtatshëm për të gjithë grupin. Zgjidhni një kohë kur të gjithë do të jenë të freskët dhe të mprehtë. Sigurohuni që asnjëri prej tyre nuk ka mbivendosje axhende. Të premtet mbasdite ose mbrëmjet vonë nuk janë të përshtatshme për takime.  

Karriget:

Karriget rregullojini në një pozicion të tillë ku anëtarët e grupit të shihen lehtësisht me njëri-tjetrin. Pozicionimi i karrigeve në formë rrethi e mundëson këtë gjë. Gjithashtu jini të vëmendshëm edhe karshi hapësirës mes karrigeve. Distanca s’duhet të jetë as shumë e madhe, në mënyrë që personat të dëgjojnë pa probleme; por as shumë e vogël që të secili të ketë hapësirën e tij personale.           

Shpërqëndruesit:

Takohuni në një vend ku keni mundësinë të kontrolloni mundësinë e ndërhyrjes së faktorëve shpërqëndrues. Krijoni një rregull si grup në lidhje me telefonatat, vendosni një tabelë tek dera që të mos ju shqetësojnë me hapjen dhe mbylljen e derës. 

Pijet freskuese:

Eshtë mirë që në fillim të takimit të ofroni diçka për të pirë (sidomos gjatë javëve të para), kjo për sa për ta ngrohur pak atmosferën. Njerëzit janë më të hapur për të ndërvepruar në prani të ushqimit. Do të kuptoni që ia vlen si investim. Me kalimin e kohës, anëtarë të caktuar do fillojnë të ndihmojnë me pijet dhe snekët.

Ndriçimi:

Sigurohuni që ndriçimi është i duhur për të krijuar një mjedis të ngrohtë. Asnjëri sduhet të ulet përballë diellit ose afër dritares. Gjithsesi duhen shmangur edhe dhomat e errta. Kini parasysh që po krijoni marrëdhënie, nuk jeni duke parë film.  

Biblat:

Biblat mund të shkarkohen në telefona apo në tablet. Do t’ju bënit një nder me shkarkimin e versionit të duhur të Biblës, pasi online ka disa versione.

Click for MEDIA CREDITS


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ky sajt përdor Akismet-in për të pakësuar numrin e mesazheve të padëshiruara. Mësoni se si përpunohen të dhënat e komentit tuaj.