Čo je Volt?

VOLT je tréningový program vytvorený so zámerom pomôcť ti šíriť evanjelium a viesť ľudí k učeníctvu. Prízvukuje základné zručnosti nevyhnutné pre formovanie a rast duchovného hnutia.

VOLT tvoria lekcie, ktoré je možné študovať formou samoštúdia a ktoré nám pomôžu rozvíjať sa v poslaní evanjelistov, činiteľov učeníkov a “duchovných znásobovateľov”. Tieto ciele sa dajú najlepšie naplniť v kontexte komunity, ktorá čerpá moc z milosti nášho slávneho Boha.

Na cestu sa vydaj svojím vlastným tempom. Lekcie môžeš študovať v takom poradí, v akom ti to najviac vyhovuje, no mal by si tieto skvelé témy využiť pri diskusii s inými veriacimi alebo s niekým, kto ťa vedie ako svojho učeníka.

Ciele kurzu:

1. Nadobudnúť istotu a zručnosti potrebné pre šírenie evanjelia

a. Naučiť sa dôverovať Bohu a tvorivo zapojiť ľudí pri šírení ejelia.
b. Pravidelne prebrať iniciatívu pri hlásaní Krista.

2. Stať sa kompetentným pri sprevádzaní nových veriacich pri ich prvých krokoch viery.

3. Rozumieť a aktívne prispievať k rastu duchovného hnutia a zároveň vnímať to, ako Boh koná prostredníctvom komunity rovnako zmýšľajúcich učeníkov.

4. Viesť iných na ceste učeníctva tak životom ako aj Božím slovom.

5. Rozvinúť návyk vyučovať iných to, čo som si osvojil.

Ako začať?

Prejdi si lekcie a oboznám sa s jednotlivými témami. Zistíš, že ide o kľúčové tematické celky - základné piliere pre budovanie duchovného hnutia. Súčasťou tréningu sú aj štyri nadväzné lekcie určené pre nových veriacich.

Všimni si prosím, že v každej lekcii je odvolávka na Božie slovo, kde nájdeš Božie pokyny. Tento tréning čerpá z jediného zdroja moci a tým je Božie slovo. Nájdi si čas a premýšľaj nad tým, ako byť verným služobníkom – premýšľaj nad Božími pokynmi.

Vyvrcholením väčšiny lekcií sú konkrétne kroky viery. Keď Bohu dôverujeme, prejaví sa to v našom konaní - v praxi aplikujeme to, čo sme sa naučili.

Pri práci s tréningovým programom VOLT sa prosím prihlás do svojho účtu na facebooku. Ak tak urobíš, tvoje odpovede budú uložené. Vždy, keď si VOLT otvoríš, nájdeš tam svoje odpovede z predchádzajúcich lekcií, na ktorých si pracoval. Ak sa neprihlásiš cez svoj účet, systém si nebude tvoje odpovede pamätať.

späť na úvodnú stranu