18. Moc modlitwy

“O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie

wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem!”

Filipian 4:6

Co i dlaczego

 

Modlitwa jest przejawem więzi. Wchodząc do Bożej rodziny mamy przywilej rozmawiać z naszym Ojcem i budować z Nim relację przez cały czas. Pan kocha nas i wzywa, abyśmy byli zawsze blisko Niego. Cieszy się tą relacją tak bardzo, że poprosił nas, abyśmy modlili się nieustannie. Mówi, abyśmy szukali Go i obiecuje, że w ten sposób Go znajdziemy. Gdy się modlimy, Bóg słyszy i odpowiada, a my widzimy Jego działanie.

 

Król Dawid zainspirował całe pokolenia wierzących tymi słowami: „Zaiste jeden dzień w przybytkach Twoich lepszy jest niż innych tysiące; wolę stać w progu domu mojego Boga, niż mieszkać w namiotach grzeszników.” (Ps 84,11)

 

Ponieważ dla Dawida więź z Bogiem była cenna, zachwycał się pięknem, majestatem i wspaniałością swojego Króla. Wołał do Boga w chwilach kryzysu i słabości. Dziękował Mu za swoje zwycięstwa. Był przykładem człowieka utrzymującego stały kontakt z Bogiem, co wyrażało się w nieustającej modlitwie.

 

Jezus przez swoją ofiarę na krzyżu dał nam nowy dostęp do Ojca. Gdy ogłosił „Wykonało się”, zasłona w świątyni rozdarła się z góry na dół pokazując, że mamy dostęp do Ojca dzięki temu, czego dokonał Chrystus. Dlatego wchodzimy w Bożą obecność śmiało i radością. Wiemy, że stajemy przed Panem oczyszczeni, bielsi niż śnieg dzięki przebaczeniu nabytemu ofiarą Chrystusa. Dzieło Chrystusa stało się gwarancją naszej więzi z Ojcem.

 

“Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie

i znaleźli łaskę dla /uzyskania/ pomocy w stosownej chwili. “

Hebrajczyków 4:16

 

Czasem nasza więź z Bogiem jest bardzo osobista - spotykamy się z Nim sam na sam. Czasem nasza modlitwa jest aktywnością społeczną - modlimy się wspólnie z innymi. Społeczność szuka Boga, spotyka Boga, słucha Boga. Ponieważ Bóg jest w centrum naszego ruchu, modlitwa jest jednym z naszych podstawowych działań. Jest naszą pasją. Zdrowy ruch modli się. Zdrowy ruch cieszy się wspólną więzią z Ojcem.

.

Nauka ze Słowa

 

Jozue został wybrany przez Boga, aby poprowadzić naród Izraelski do Ziemi Obiecanej. Aby otrzymać tę ziemię, Jozue poprowadził naród do walki. Toczył bitwy z wrogami i prowadził Boży lud do uzyskania obiecanego dziedzictwa.

 

W osobie Jozuego dostrzegamy więcej niż tylko wojskowego stratega. Był człowiekiem, który kochał Boga, modlił się i prowadził swoich ludzi, by szukali Pana.

800-Joshua-C06

Przeczytaj Jozuego 24:1

 

“Jozue zgromadził w Sychem wszystkie pokolenia Izraela.

Wezwał też starszych Izraela, jego książąt,

sędziów i zwierzchników,

którzy się stawili przed Bogiem.”

 

Jakie są twoje spostrzeżenia odnośnie kontekstu tej historii?

 

Kto był obecny na spotkaniu?

 

Do czego Jozue wezwał lud na samym początku?

 

Przywódca Bożego ludu zwołał naród i PIERWSZĄ rzeczą, jaką zrobili było „stawienie się przed obliczem Pana”. Jak możesz sobie wyobrazić, Jozue prawdopodobnie miał całą listę rzeczy, jakie chciał poruszyć na tym spotkaniu. Był odpowiedzialny za kierowanie ludem, wymierzanie sprawiedliwości i zapewnienie obrony. Jednak zapoczątkował spotkanie prowadząc ludzi do Boga. Dla niego ich relacja z Bogiem była najważniejsza. Stając przed Bogiem pokazujemy, jak ważna jest dla nas modlitwa, uwielbienie i duchowa zależność od Niego.

 

W osobie Jozuego widzimy przywódcę, który rozumiał, co liczy się dla Boga. Jozue potrafił przekazać ludowi Boże przesłanie i wezwał go do podjęcia zobowiązania wobec Boga. 

 

Przeczytaj Jozuego 24:14-24

kliknij na tekst

 

Jakie było Boże przesłanie dla Jego ludu? (w. 14)

 

W jaki sposób ludzie mieli wypełnić to polecenie? (w. 15)

 

Co zdecydowali się zrobić ludzie?

 

W jaki sposób Jozue był dobrym przykładem do naśladowania?

.

Możemy uczyć się na tym przykładzie duchowej wspólnoty. Przyszli do Pana, stanęli przez Nim, prosząc Go o przesłanie i wskazówki. Postanowili pójść za Panem. Tak wtedy, jak i dzisiaj Pan wzywa swój lud, aby przybliżał się do Niego i modlił.   

Przeczytaj 2 Kronik 7:13-14

 

Gdy zamknę niebiosa i nie będzie deszczu, i gdy nakażę szarańczy, by zniszczyła pola, lub gdy ześlę na mój lud zarazę, jeśli upokorzy się mój lud, nad którym zostało wezwane moje Imię, i będą błagać, i będą szukać mego oblicza, a odwrócą się od swoich złych dróg, Ja z nieba wysłucham i przebaczę im grzechy, a kraj ich ocalę.

 

Bóg przekazuje te słowa swojemu ludowi w interesującym kontekście. Większość poprzedzającego rozdziału to jedna długa modlitwa wypowiedziana podczas zgromadzenia Bożego ludu (2 Krn 6). Pan podkreśla wagę modlitwy. Wezwał cały swój lud, by Go szukali, mówili do Niego i nawiązali z Nim relację. W tekście tym Bóg łączy swoje obietnice z modlitwą. Jeśli jego lud będzie się modlić, Bóg wysłucha, odpowie i, jak mówi tekst, w rezultacie ziemia będzie uzdrowiona.

 

W Nowym Testamencie widzimy Bożych ludzi modlących się razem podczas zesłania Ducha Świętego (Dz 2). W czasie tej wspólnej modlitwy Bóg decyduje się działać i zesłać swoje błogosławieństwo. Ta dynamiczna duchowa społeczność była oddana modlitwie (Dz 2,42).

Modlitwa jest podstawowym wyróżnikiem Bożej społeczności. Społeczność, która kocha Boga, staje przed Nim, szuka Go w modlitwie i przygotowuje się, by podążać za Jego poleceniami. Nasz ruch służy Bogu w taki sam sposób. Przychodzimy do Pana, stajemy przed Nim jako społeczność. To bardzo Mu się podoba. 

 

Dlaczego modlimy się wspólnie:

 

Jezus powiedział: „Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie.Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.” (Mt 18,19-20)

 

W tym fragmencie Jezus podkreślił wagę wspólnej modlitwy swoich naśladowców. Jak myślisz, dlaczego jest to tak ważne?

 

Jezus zachęcał swoich naśladowców do modlitwy. W Kazaniu na Górze powiedział: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą.“ (Mt 7,7-8)

 

Jakich rezultatów możemy oczekiwać jesli prosimy, szukamy i pukamy?

 

Diagram obok przedstawia krótka wizualizację budowania ruchu. O co powinnismy prosić Pana, realizując Jego powołanie?

 

Po tym jak zachęcił nas do modlitwy, szukania i pukania Jezus podkreśla charakter Boga w Mateusza 7:9-11. Czego dowiadujesz się o Ojcu z tego tekstu i w jaki sposób powinno to wpływać na twoją modlitwę?

 

 Zastosowanie prawdy

 

Prayer-Team-Banner-2-960x250

Dążąc do tego, aby być wiernym uczniem bez wątpienia będziesz praktykował osobistą modlitwę. Ta lekcja zwraca naszą uwagę na znaczenie modlitwy wspólnotowej. Boży ludzie mają stawać przed Panem jak rodzina, wyrażać miłość i uwielbienie dla Ojca. Jesteśmy wezwani, by szukać Pana nie tylko, kiedy jesteśmy sami, ale również kiedy zbieramy się razem.

 

Wszyscy dorastaliśmy w kontekście kulturowym, który ma wpływ na nasz sposób myślenia. W tej części świata wiele narodów ma bogate historyczne i kulturowe tradycje chrześcijańskie. Wzorce kulturowe tworzą oczekiwania co do tego, w jaki sposób należy wyrażać swoją wiarę. Wielu ze swego doświadczenia zauważa, że nacisk na wspólną modlitwę jest słaby. Ludzie nie przywykli do gromadzenia się w celu wspólnej modlitwy. Wychowali się w domach, gdzie rodziny nie modliły się razem. Widzieli, że czasem modlitwę zlecano profesjonalistom - księdzu, zakonnikowi lub innej znaczącej osobie. Aby stać się ruchem modlitwy, musimy prosić Pana, by nauczył nas modlić się jako Jego społeczność.

 

Zależy nam na rozwoju ruchów modlitewnych. Wiemy, że uczymy się na temat modlitwy przede wszystkim modląc się. Dlatego cieszymy się, gdy studenci na setkach uczelni spotykają się w małych zatłoczonych pomieszczeniach, by szukać Boga i stawać przed Nim. Chętnie zapraszamy studentów, aby przyłączyli się do nas w modlitwie. Szybko zapraszamy młodych wierzących, by pomagali przygotować i prowadzić taki czas modlitwy. Wierzymy, że wzrastamy modląc się.

 

Gdy ruch się zbiera, modlimy się za siebie nawzajem. Modlimy się o ruch. Prosimy Boga, by otworzył oczy tych, którzy są duchowo ślepi (2 Kor 4,4). Modlimy się za świat. Prosimy Boga, aby uzdolnił nas do wzrostu. Mamy tysiąc powodów, by się modlić.

Działanie

 

Aby wzmocnić nacisk na modlitwę w swoim ruchu, możesz zrobić kilka prostych rzeczy.

 

♦ Po pierwsze, jeśli twój ruch ma czas przeznaczony na wspólną modlitwę, przyłącz się do niej. Nie przyjmuj postawy, że lepiej nie przyjść na żadne spotkanie, jeśli nie jest się pewnym uczestnictwa we wszystkich. Spotkania modlitewne to nie klub, do którego można się zapisać. Czas modlitwy jest dla Bożych dzieci po to, by mogły się spotkać i szukać Jego obecności.

♦ Po drugie, jeśli tam, gdzie jesteś nie ma grupy modlitewnej, znajdź dwóch lub trzech wierzących i zapoczątkuj taką grupę. Kiedy będziesz spotykać się z innymi wierzącymi, zaproś ich, by się przyłączyli.

♦ Po trzecie, zgłoś się na ochotnika do prowadzenia spotkania modlitewnego. Bóg użyje cię, dając ci wskazówki, jak poprowadzić swoich przyjaciół, by wspólnie szukać Jego obecności. On będzie działał w tobie i przez ciebie, tak by wspólnota spotkała się z Panem i poszukiwała Jego celów.

 

Prowadząc spotkania modlitewne, pomóż modlić się o niezbędne elementy budowania ruchu. Poniższe pytania mogą ci w tym pomóc:

W jaki sposób ruch może modlić się o zgubionych?

 

W jaki sposób możemy modlić sie o nasze wysiłki ewangelizacyjne?

 

W jaki sposób ruch może modlić sie o młodych wierzacych? (Módlcie sie o nich imiennie.)

 

Jak możemy modlić się o pracowników w Bozym dziele, o liderów i nowe ruchy?

 

Poproś Boga, by uczynił cię człowiekiem modlitwy, który modli się razem z innymi w sposób jaki nakazał Bóg.

 

Podziękowania


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.