05b. Mbyllja e bisedës – Diagrama

”...por të gjithë atyre që e pranuan, ai u dha pushtetin të bëhen bij të Perëndisë."

Gjoni 1:12

Çfarë dhe Përse

 

Të shohim dikë të largohet nga mbretëria e errësirës dhe të shkojë drejt asaj të dritës është padyshim një ndër eksperiencat më të bukura që mund të përjetojmë. Vepra e Perëndisë, pastrimi i mëkatit dhe drejtësimi i njeriut padyshim që na mahnit. Dëshmimi i këtij procesi, privilegji i të qenit i përdorur nga Perëndia janë ngazëllyese. Në fraksion të sekondës, hiri i Zotit bën atë që asnjë njeri nuk mund ta bëjë.

 

Jo çdo bisedë shpirtërore ka këtë fund madhështor. Eshtë një gjë të nisësh një bisedë të përgjithshme për Jezusin dhe krishtërimin dhe është tjetër gjë ta çosh bisedën në një pikë ku e fton dikë ta pranojë Jezusin si Zot dhe shpëtimtar.

 

Në këtë mësim do të mësojmë se si ta çojmë bisedën me një person në pikën e vendimmarrjes.

Të mësojmë nga fjala

 

Lexoni Veprat 16:25-34

klikoni për tekst

 

Këtu hasim një ndër pyetjet më të mira në Bibël – “Zotërinj, çfarë duhet të bëj që të shpëtohem?” Në zemrën e atij ushtari romak ndodhi diçka. Atë mëngjes ai u zgjua për të nisur një ditë normale si gjithë të tjerat, por diçka ndryshoi. Ai arriti në përfundimin që kishte nevojë për shpëtim.

 

Cfarë na shprehin fjalët e ushtarit romak “Zotërinj, çfarë duhet të bëj që të shpëtohem?”

 

Tek vargu 33, shohim se Perëndia e përdor pyetjen e ushtarit për shpëtimin e një të humburi.

Cila është domethënia e pagëzimit të ushtarit romak?

 

Pasazhet na tregojnë historinë e një ushtari romak që mbërrin në një konkluzion personal. Pse është kaq domethënës fakti që ushtari arriti në pikën ku pa se kishte nevojë për shpëtim?

 

Pasazhet na tregojnë historinë e një ushtari romak që mbërrin në një konkluzion personal. Pse është kaq domethënës fakti që ushtari arriti në pikën ku pa se kishte nevojë për shpëtim?

 

Në burgun e Filipsë, një ushtar ndryshoi mendimin për veten. Ai u ndërgjegjësua për nevojën e tij. Gjërat që kuptoi i ndryshuan dhe pyetjet që ai kishte. .

 

Shumë njerëz kanë një grup pyetjesh të përgjithshme për Perëndinë dhe për gjërat shpirtërore. Shumicën e rasteve këto pyetje i mbajnë larg mbretërisë së Perëndisë. Shqyrtoni pyetjet e mëposhtme:

 

♦ Pse, kaq keq jam unë?

♦ C’rëndësi ka nëse besoj ose jo?

♦ A nuk jam më mirë se të tjerët unë?

 

Pas secilës nga pyetjet më lart fshihet një mendim për veten. Këto keqperceptime për veten janë gjithnjë barriera.

Lidhja me të vërtetën

 

T’i ndihmojmë njerëzit të arrijnë drejt një vetëidentifikimi sa më realist

 

Diagrama përmban disa pyetje të cilat i shërbejnë këtij qëllimi. Ju lutemi, shikoni faqen ku është paraqitur diagrami. Aty do të gjeni pyetjen: Nëse do iu duhej ta vinit veten tuaj diku në këtë foto, ku do ta pozicionit?

 

Kjo pyetje e ve personin para një zgjedhje. Ata mund ta shohin veten tek pjesa e sipërme e grafikut, gjë që do të thotë se ata kanë zgjedhur t’i besojnë Perëndisë. Disa mund të identifikohen me pjesën e poshtme të grafikut që do të thotë se ata ende nuk e kanë vendosur besimin e tyre tek Krishti. Në momentin u drejtohet një pyetje e tillë, mund të merrni një sërë përgjigjesh.

 

Nëse dikush e gjen veten tek pjesa e poshtme e diagramit (pra që nuk i kanë besuar ende Krishtit) atëherë lehtësisht ju mund të hidheni tek pyetja tjetër, “Ku do të dëshironit të ishit brenda këtij diagrami?”  

 

Nëse dikush e gjen veten tek pjesa e sipërme e diagramit ne duhet të përgjigjemi pozitivisht dhe me me mirënjohje për faktin se ata pranojnë se Jezusi ka një rol të rëndësishëm në jetën e tyre. Një pyetje që mund të bëjmë mund të jetë “Shumë mirë, a mund të na flisni pak për kohën kur morët këtë vendim?” Një pyetje e tillë e nxit personin të ndajë dëshminë e tij. Teksa ata flasin, ju ndërkohë mund të kuptoni nëse ata e kanë përvetësuar apo jo idenë kryesore të ungjillit dhe të besimit tek Jezusi.  

 

Ndonjëherë, ka persona të cilët nuk pozicionohen në asnjë pjesë të diagramit. Ata mund të tregohen krijues dhe të sajojnë një vend të ri brenda diagramit. Përgjigje të tilla mund të na tregojnë në mënyrë jodirekte se ata nuk identifikohen me pjesën e sipërme. Ky vetëidentifikim është i rëndësishëm pasi na çon tek pyetja tjetër – “Ku do t’ju pëlqente të ishit brenda këtij diagrami?”

 

Cila pjesë e diagramit përfaqëson jetën tuaj?

Kjo pyetje fton dikush për të bërë një vetë-vlerësim. Kur ata identifikojnë ku ata më të aftë në diagramin që ata të hapur një dritare të rëndësishme për diskutim.

Pjesa e poshtme e diagramit

Nëse dikush identifikohet me këtë pjesë po na tregon një bindje të rëndësishme. Aktualisht ata nuk besojnë se Krishti është rrugëlidhja me Perëndinë. Kjo ju jep mundësinë për të kaluar tek pyetja tjetër që eksploron më tej se çfarë do të donin ata të ishte e vërtetë për jetën e tyre.

Pjesa e sipërme e diagramit

Nëse dikush identifikohet me këtë pjesë po na tregon se ata kanë një qëndrim pozitiv ndaj Krishtit dhe se janë në dijeni të rëndësisë që Krishti ka në jetën e tyre. DO të ishte me vend t’u bëhej pyetja “A mund të më tregoni pak për momentin kur keni besuar se Jezusi mund të riparojë marrëdhënien e prishur me Perëndinë?” Kjo pyetje do t’u japë atyre mundësinë të ndajnë me ju dëshminë.

Asnjëra pjesë e diagramit.

Ka disa persona që mendojnë se nuk përfaqësohen nga asnjëra pjesë e diagramit që ju mund të keni vizatuar. Por, fakti që ata nuk janë identifikuar me pjesën e sipërme të diagramit, ju jep një informacion shumë të vlefshëm në lidhje me pikëpamjen e tyre për Jezusin. Për momentin ata nuk i beojnë Jezusit, por ju mund të vazhdoni me pyetjen tjetër.

Koha për një simulim

 

Ne mësojmë më shumë kur jemi aktiv. Aftësitë tona rafinohen përmes praktikës.

 

Si ju, ashtu edhe personi me të cilin/ën do të praktikoheni duhet të lexoni tri alternativat e mësipërme. Në këtë simulim, ju do të përpiqeni ta ndihmoni partnerin/en tuaj të arrijë të vetëidentifiohet shpirtërisht. Shpjegojini fundin e diagramit partnerit tuaj dhe drejtojini pyetjen e parë. Ai/ajo do t’ju përgjigjet me një nga tri alternativat e sipërpërmendura. Pas përgjigjes, ju do të mund të diskutoni më tej me partnerin/en tuaj në simulim.

 

Përsëriteni tri herë këtë ushtrim derisa të diskutohen tri përgjigjet që ofrohen zakonisht.

 

Më pas shikoni pyetjen që vijon:

 

Ne duam që t’i japim mundësinë çdo personi ta vendosë besimin tek Krishti. Pyetja “Ku do të donit të ishit brenda këtij diagrami?” mund t’i ndihmojë disa persona për të kaluar në pikën e marrjes së një vendimi. Siç pamë, tri janë mundësitë për t’u përgjigjur.

 

Nëse dikush ka thënë se përfaqësohen nga pjesa e sipërme e grafikut, ju mund të vazhdoni t’u shpjegoni se si mund të besojnë dhe si mund ta pranojnë Krishtin. Mund t’ju jepni atyre mundësinë për ta pranuar Krishtin me anë të një lutje.

 

Duhet të jemi të pregatitur për të ndërvepruar me persona që thonë se duan të vazhdojnë në pjesën e poshtme të grafikur. Ne mund t’u themi atyre se në të ardhmen mund të vijë një ditë kur ata mund të duan t’i besojnë Krishtit. Ndaj ne mund t’jua shpjegojmë shkurtimisht se si mund ta pranojnë Krishtin.

 

 

Koha për një tjetër simulim #2

Së bashku me një tjetër praktikant, improvizoni të dy përgjigjet e mundshme të kësaj pyetje “Ku do të doje të ishe brenda kësaj diagrame?”

 

Pyetjet e tretë

 

Mbërritëm tek pyetja e fundit, “A do të doje ta vije besimin tënd tek Krishti, si i vetmi që mund të rregullojë marrëdhënien e prishur me Perëndinë?” Një pyetje të tillë Zoti mund ta përdorë për ta sjellë një person akoma më fër pikës së pranimit të Krishtit. Nëse përgjigja e tyre është po, tregojuni edhe një herë lutjen që mund të bëjnë dhe më pas drejtojini në lutje. Mund të luten me fjalët e tyre, ose mund të përsërisin fjalët pas jush.

 

Nëse dikush pranon Krishtin, ose është tashmë besimtar

 

Kur dikush pranon Krishtin, ose gjatë bisedës ju kuptoni që keni të bëni me një besimtar, shihet e udhës bërja e dy pyetjeve të tjera.

 

♦ A ka kuptim për ju ky mesazh?

♦ Me cilin prej miqve të tu do të doje ta ndaje këtë mesazh?

 

Nxiteni besimtarin të shkruajë emrat e miqve që i erdhën në mendje dhe ta ndajë ungjillin.

“Ku do të doje të ishe brenda kësaj diagrame?”


 

“A do të doje ta vije besimin tënd tek Krishti, si i vetmi që mund të rregullojë marrëdhënien e prishur me Perëndinë?”

 

 

Hap veprimi

 

Shkoni së bashku me një mik tuajin dhe ndani ungjillin me një person dhe ndihmojeni atë të kuptojë ku qëndron në aspektin shpirtëror. Kërkoi Zotit të punojë paraprakisht tek ky person, në mënyrë që ai/ajo ta ftojë Jezusin në zemrën e tij/saj.

 

 

Reflektim mbi mësimin

 

Çfarë mësuat në lidhje me ndihmën që mund t’i jepni dikujt për të arritur një vetëidentifikim sa më realist?

 

Çfarë shkoi mirë gjatë bisedës suaj?

 

Çfarë mund të përmirësoni gjatë bisedës tuaj të ardhshme?

 

A pati ndonjë moment gjatë bisedës ku donit të shtonit ndërveprimin, por hasët në vështirësi? Teksa mendoni për këtë moment, a ju vjen ndonjë ide se çfarë mund të provoni herë tjetër?

 

Flisni për këtë përvojë me dishepullizuesin ose trajneri tuaj. Pyesni ata se çfarë kanë mësuar në lidhje me mënyrat se si mund të lidhen me të tjerët.

Click for MEDIA CREDITS


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ky sajt përdor Akismet-in për të pakësuar numrin e mesazheve të padëshiruara. Mësoni se si përpunohen të dhënat e komentit tuaj.