5b. Ukončenie evanjelizačného rozhovoru – diagram

Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi;

Ján 1:12

Čo a prečo

Z nebeskej perspektívy je pohľad na človeka, ktorý práve prešiel z kráľovstva tmy do kráľovstva svetla, jedna z najkrajších skúseností. Keď Boh sníme z človeka hriech a odeje ho do spravodlivosti Kristovej, vyráža to dych. Keď sme tohto svedkami a Boh si nás pri tom používa, prežívame neskutočné nadšenie. Mihnutím oka Božia milosť spôsobí to, čo by žiaden človek na svete nikdy nedokázal.

Nie každý rozhovor na duchovnú tému však končí takto grandiózne. Viesť všeobecný rozhovor o Ježišovi Kristovi a kresťanskej viere je jedna vec, avšak smerovať konverzáciu tak, aby vyústila v osobné rozhodnutie pre Krista, Spasiteľa ľudstva, to je už iná káva.

V tejto lekcii sa naučíš, ako viesť rozhovor tak, aby mohol vyústiť do osobného rozhodnutia človeka pre Krista.

Lekcia z Božieho slova

Prečítaj si Skutky 16:25-34

Text. Klikni tu.

V tomto texte zaznieva jedna z najdôležitejších otázok Písma – “Páni, čo mám robiť, aby som bol spasený?” V srdci rímskeho vojaka sa voľačo udialo. Ráno sa zobudil do všedného dňa, ktorý sa v ničom nelíšil od tých predchádzajúcich, jeho myseľ sa uberala vychodenými chodníčkami. No niečo sa zmenilo. Dospel k záveru, že potrebuje záchranu.

Čo podľa teba rímsky vojak vyjadril v slovách: “Páni, čo mám robiť, aby som bol spasený?”


V 33. verši vidíme, že túto otázku si Boh použil k tomu, aby priviedol strateného človeka ku Kristovi.

Prečo Pavol rímskeho vojaka pokrstil? Aký to malo význam?

V tomto príbehu vidíme, že rímsky vojak dospel k rozhodnutiu sám. Prečo bolo dôležité, aby sám vnímal potrebu svojho spasenia?

Vo väzení vo Filipách žalárnik zmenil vnímanie samého seba. Uvedomil si svoju potrebu. Toto nové uvedomenie malo vplyv na to, ako sformuloval svoje nasledujúce otázky.

Mnohí ľudia kladú v súvislosti s Bohom a duchovnou realitou určitý typ otázok, ktoré ich však väčšinou nenasmerujú k Božiemu kráľovstvu. Skús sa zamyslieť nad nasledovnými otázkami:

♦  Naozaj som až taký zlý?

♦  Naozaj na tom záleží, čomu verím?

♦  Nie som lepší ako priemerný človek?

Takto sformulované otázky odhaľujú, ako človek vníma samého seba. Nesprávne duchovné ohodnotenie samého seba je vždy jedna z najzávažnejších bariér.

Nadväznosť na pravdu

Ako pomôcť človeku získať reálny pohľad na duchovný stav, v ktorom sa nachádza

Diagram obsahuje niekoľko otázok, ktoré boli navrhnuté za týmto účelom. Pozri si prosím stranu, na ktorej je Diagram zobrazený. Tam je zaznamenaná otázka:Ak by si mal sám seba zaradiť na obrázku, kde by si sa zaradil?

Táto otázka od človeka žiada, aby učinil rozhodnutie. Môže sa stotožniť s hornou priamkou, ktorá indikuje, že sa rozhodol veriť v Krista. Alebo sa môže stotožniť so spodnou priamkou, čo znamená, že ešte svoju dôveru v Krista nevložil. Ak niekoho požiadaš, aby sám seba v diagrame zaradil, môže na túto výzvu reagovať niekoľkými spôsobmi.

Ak sa niekto stotožní so spodnou priamkou, (ešte svoju vieru nevložil v Krista), môžeme sa smelo presunúť k nasledujúcej otázke: „Kde v diagrame by si sa chcel nachádzať?“

 

Ak sa niekto stotožní s vrchnou priamkou, mali by sme na to zareagovať pozitívne, s vďačnosťou, že niekto práve uznal, že Kristus v jeho živote zohráva dôležitú úlohu. Ak sa niekto označí za človeka, pre ktorého je Kristus stredobodom jeho života, môžeme v rozhovore pokračovať otázkou: „To je skvelé, môžeš mi povedať viac o skúsenosti, ktorá ťa priviedla k tomu, že Kristus sa stal stredobodom tvojho života?“ Táto otázka vytvára priestor pre danú osobu, aby sa s nami podelila o svoje svedectvo. Popri tom ako človek rozpráva a ty pozorne počúvaš, môžeš zistiť, či rozumie tomu, že evanjelium a viera v Ježiša Krista majú naozaj centrálne postavenie v živote človeka.

 Niekedy sa ľudia nevedia stotožniť ani s jednou z týchto možností. Ak to tak je, potom buď povedia, že ich nevystihuje ani jeden z obrázkov, alebo sa pokúsia vysvetliť ti, že sú kombináciou oboch obrázkov. Ich odozva ti nepriamo napovie, že život, „stredobodom ktorého je Kristus“, ich nevystihuje. Dôležité však je, aby k tomuto záveru dospeli sami, pretože iba vtedy im môžeme položiť nasledujúcu otázku: „Kde v diagrame by si sa chcel nachádzať?“

Which line best represents your life?

This question invites someone to make a self-assessment.  When they suggest where they best fit in the diagram they open an important window for discussion.

The lower line of the diagram

If someone identifies with the lower line in the diagram they are expressing an important perspective. Currently they do not believe they are trusting Christ to connect them to God. You can probably move on to the next question that explores what they would like to be true of their lives.

The top line of the diagram

If someone identifies with the top line of the diagram they are making some sort of positive statement about the importance of Christ in their lives. It would be appropriate to ask, "Can you tell me about the time in your life when you trusted Christ to restore your relationship with God?" This question will invite them to share their story with you.

Neither line. I see it differently.

Some people don't prefer "either/or" questions. Some people see themselves as not fitting in the diagram you have drawn. In that they didn't identify with the top line you learned something about their view of Jesus. For the moment they don't appear to be trusting him to restore their relationship with God. Knowing this, you can move on to the next question

Učenie sa prostredníctvom simulácie

Najlepšie sa človek učí, ak teóriu pretaví do praxe. Zručnosti sa cibria praxou.

Spolu so svojím diskusným partnerom si prečítaj tri vyššie uvedené možnosti odozvy. V tejto simulácii využiješ diagram, aby si partnerovi pomohol identifikovať jej/jeho duchovný stav. Vysvetli mu/jej význam záverečnej časti diagramu a polož mu prvú otázku. On/Ona nech zareaguje jedným z troch uvedených spôsobov. Ty potom nadviaž na jeho/jej odpoveď.

Toto cvičenie si prejdite tri krát, vyskúšajte si všetky tri najbežnejšie reakcie.

Pri nasledujúcej otázke:

Chceme, aby človek dostal možnosť vložiť svoju vieru v Krista. Nasledujúca otázka: „Kde v diagrame by si sa chcel nachádzať?“ môže niekomu pomôcť v procese rozhodovania. Na túto otázku, samozrejme, existuje niekoľko možných odpovedí.

Ak niekto túži po tom, aby jeho život vystihovala vrchná priamka, je úplne na mieste, ak mu vysvetlíme, ako môže prijať Krista a veriť v Neho. Môžeš sa takisto vytvoriť priestor pre modlitbu, počas ktorej bude môcť vložiť svoju dôveru v Krista.

Takisto sa musíme pripraviť na interakciu s človekom, ktorý povie, že chce zotrvať na spodnej priamke. Jeden zo spôsobov, ako nadviazať na takúto odozvu, spočíva v pripomenutí skutočnosti, že jedného dňa sa v ňom/v nej záujem o Krista môže prebudiť, a preto mu/jej môžeme stručne vysvetliť, ako sa človek môže dostať do bodu, kedy sa Kristus stane stredobodom jeho/jej života.

 

 

Učenie sa prostredníctvom simulácie

Vo dvojici si vyskúšajte simuláciu oboch odpovedí na otázku: “Kde v diagrame by si sa chcel nachádzať?”

Tretia otázka

Ešte nám ostala otázka na záver: “Chcel by si vložiť svoju dôveru v Krista, veriť Mu, že obnoví tvoj vzťah s Bohom?” Túto otázku si môže Boh použiť k tomu, aby človeka v procese rozhodovania posunul vpred. Ak sa rozhodne dôverovať Kristovi, znova mu pripomeň modlitbu, ktorú sa môže modliť. Vyzvi ho k modlitbe, nech sa modlí vlastnými slovami, ale nech opakuje po modlitbu po tebe.

Ak niekto príjme Krista, je veriacim človekom.

Keď niekto príjme Krista, alebo to už je veriaci človek, je múdre, ak mu položíš nasledujúce dve otázky.

♦ Je pre teba toto posolstvo zmysluplné?

♦ Ktorí z tvojich priateľov by si ho chcel vypočuť?

Povzbuď tohto veriaceho, napíšte si mená ľudí a zvestuje im evanjelium.

“Kde na diagrame by si sa chcel nachádzať?” 


“Chcel by si dôverovať Kristovi, veriť Mu, že obnoví tvoj vzťah s Bohom?”

Čas konať

Spolu s priateľom alebo s niekým, kto je pre Krista rovnako zapálený ako ty, choď a zvestuj niekomu evanjelium a pomôž mu zistiť, v akom duchovnom stave sa nachádza. Žiadaj Pána, aby ti pripravil cestu, aby si ho mohol viesť k tomu, aby vložil svoju vieru v Krista.

Reflexia nad tým, čo si sa naučil

Čo si sa naučil v spojitosti s tým, ako niekomu pomôcť dospieť k poznaniu svojho reálneho duchovného stavu?

Čo šlo počas konverzácie dobre?

Čo môžeš zlepšiť, keď budeš mať znova príležitosť s niekým hovoriť o svojej viere?

WBola v priebehu konverzácie situácia, kedy si chcel prejsť hlbšie, ale niečo ti v tom bránilo? Zamysli sa nad tou chvíľou, máš predstavu, čo by si nabudúce mohol urobiť inak?

Porozprávaj sa o tejto skúsenosti so svojím vedúcim alebo trénerom. Požiadaj ho, aby sa s tebou podelil o svoju skúsenosť, ako sa on učil nadviazať kontakt s iným človekom.

Mediálne kredity. Klikni tu.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.