16 Опкружувањето на духовното движење

„Вие сте светлината на светот. Град кој лежи на рид, не може да се скрие.“

Матеј 5:14

Што и зошто

 

Претходната лекција за духовно движење ни ја даде дефиницијата за движење и ги потенцираше Придобивање, Изградување и Испраќање како примарни активности. Таа лекција се фокусираше на тоа што е движење и што прави движењето. Сега ќе се осврнеме на „како“ движењето ја исполнува својата цел.

Во 1 Самоилова 13:8-15 гледаме една приказна за царот, кој што во работен ден, се обидел да ја исполни својата задача. Царот Саул презема неколку јасни чекори кои се надевал дека ќе ги одведат неговите луѓе кон успех:

  •           ♦ Ги подготвува своите луѓе за борба.
  •           ♦ Тој развива план и временска табела за воениот конфликт.
  •           ♦ Тој го бара Бог пред борбата.
  •           ♦ Му принесува жртва на Бог.

 

Секоја активност може да изгледа како одговорна активност на еден цар кој ги води своите луѓе во време на голем немир. Но, има еден фундаментален проблем. Начинот на кој што Саул ги извршувал овие задачи бил длабоко погрешен.

 

Кога се појавува пророкот Самоил во приказната, тој е многу вознемирен од делата на Саул. (11 и 13 стих). Саул ги преземал работите во свои раце и згрешил што не чекал на Господ. Направил жртва која не смеел да ја направи. Тој избрзал пред Господ. Не се потпрал на Бог. Тој преземал одговорности кои што не му биле дадени. Последиците биле кобни.

 

Како резултат на тоа, Бог му кажал на Саул дека неговиот дом нема да продолжи да владее во Израел. Бог ќе одбере некој друг да ја води нивната нација. 1 Самоилова 13:13-14 ветува дека наредниот водач ќе биде „човек според Божјото срце.“

 

Во 1 Самоилова 13 има еден пример на човек кој бил подготвен да направи многу работи што требало да бидат направени, но не ги правел како што Бог сакал. Ова ни покажува дека тоа ШТО го правиме е секогаш пропратено со КАКО го правиме тоа. Бог ги вреднува и двете.

 

Како движење ние треба да бидеме вклучени во придобивање (да водиме нови луѓе до Христос), изградување (правење ученици чии животи се променети) и испраќање (водачи кои прават ученици). На кој начин ги исполнуваме овие цели е мнгу важно. Мораме да го правиме тоа на начин кој му е угоден на Бог. Мора да произлегува од тоа што го следиме Божјото водство, а не нашите напори.  

 

Така, доаѓаме до примарното прашање на оваа лекција: На кој начин можеме да ги исполниме целите на нашето движење како водачи „според Божјото срце?“ Сега ќе се осврнеме на оваа тема.

saul-cortada-noticia-566x380

Проучување на Библијата

 

Бог работи преку неговите луѓе да го изгради неговото движење.

 

Во подготовка на читање на библискиот пасус за оваа лекција, ќе биде добро да се потсетиш што се случило пред настаните запишани во Дела 4та глава.

 

Бог направил чудо преку Петар и Јован. Човекот кој бил сакат 40 години бил исцелен! После чудото, Петар и Јован го проповедале евангелието во храмот. Многу луѓе поверувале во Христос како нивни Господ и Спасител.

 

Прочитај ја Дела 4та глава 

Кликни за текст

 

Да ги погледнеме 1-7 стих, колку била опасна ситуацијата за Петар и Јован? На кој начин се соочиле со несигурност и неудобност?

 

Ајде за момент стави се во нивна улога. Ако твоите водачи на факултет или во твојот град се однесуваат вака спрема тебе и ти забранат да зборуваш за Христос, што ќе направиш ти?

 

Гледајќи ги 8-20 стих, забележи што направиле Петар и Јован и како го направиле тоа. Опиши „како“ се однесувале.  

 

Каква била реакцијата на Петар и Јован спрема религиозните водачи? (19-20 стих)

 

Во 23ти стих можеме да видиме како овие настани му влијаеле на движењето во Ерусалим. Искористи ја табелата дадена подолу за да се фокусираш на „што“ и на „како“ во активностите на движењето. Фокусирај се на 23-31стих.

Понекогаш Божјите деца се под голем притисок

Што направи движењето

 

Како го направиле тоа

Што побарале учениците од Бог? (29-30стих)

 

Во 32ри стих наоѓаме општ опис на движењето во Ерусаилм. Додека го читаш описот, размислувај на атмосферата која била дел од движењето. Наброј ги сите важни елементи кои ти мислиш дека придонеле за оваа атмосфера.

 

Оваа случка нема за цел да ни даде комплетен опис на тоа што е движење. Но, ни дава добар пример на движење во растеж.

Разбирање на вистината

 

Како што го проучуваме Божјиот Збор ние откриваме клучни концепти кои ја опишуваат атмосферата на растечко движење. Овие концепти не се ограничени само на некои конкретни активности. Тие ја опишуваат културата или животната средина на едно здраво духовно движење.

 

Духовна зависност:

 

Само Бог може да изгради движење. Тоа е Негова работа. Ние едноставно Му се придружуваме како Негови слуги или соработници. Ние зависиме од Бог за сите работи. Разгледај ја зависноста од Бог во примарните елементи на движењето:

 

Водење на нови луѓе до Христос (Придобивање):

Исус кажа, „ Јас сум Патот, Вистината и Животот, никој не доаѓа кај Татко освен преку мене.“ Човечката врска со Бог секогаш била Божја задача. Сѐ зависи од Него. „Никој не доаѓа кај Мене освен ако Таткото не го привлече“. (Јовн 6:44) Ако не беше Божјата добрина и работа   никој немаше да дојде кај Бог. Од почеток до крај, секој аспект на прифаќањето на Христос зависи од благодатта на Бог.

 

Правење на ученици со променет живот (Изградување):

Павле добро го кажал ова. Тој и Аполос имале своја задача во процесот – тие сееле и наводнувале. Но, само Бог направил да расте. Тој го надминува нашиот капацитет за правење ученици. Во процесот на правење ученици, ние целосно зависиме од Бог.

 

Водачи кои прават ученици (Испраќање):

Од солидни менторства се развиваат студенти водачи. Само што кажавме дека правењето на ученици е Божја работа. Низ целата Библија гледаме дека Бог поставува водачи. Тој им ги дава нивните квалитети. Тој ти оспособува да ги завршуваат нивните задачи. Бог мултиплицира водачи, и ние имаме привилегија да помагаме во тој        процес како Негови слуги.

 

Како едно здраво движење ја изразува зависноста од Бог?

 

Сакаме сѐ што правиме во нашето движење да доаѓа од срце кое е целосно зависно од Бог. Движењата кои зависат од Бог за сѐ ги имаат следниве навики:

 

♦   Движењето се моли постојано. Секогаш бараме од Господ.   Признаваме дека не можеме да ги исполниме нашите цели. Бараме од Бог да работи.

♦ Оние луѓе кои се дел од движење го фиксираат својот поглед на   Исус од Кој доаѓа помошта.

♦ Движења зависни од Бог го следат примерот на царот Давид кој се молеше вака:

                               

Во Бога е моето спасение и слава;

Бог ми е силна карпа и прибежиште.
Надевај се на Него, народе, во секое време,

излевајте ги срцата пред Него:

Бог е наше засолниште. (Psalm 62:7,8)

 

За да растат, движењата имаат потреба од атмосфера на зависност од Бог.

 

Вера:

 

Зависност, доверба и вера се термини кои лежат во сржта на христијанството. Секој од нив има свое значење.

 

Верата може да бие опишана како верување кое води до дејстување и промена. Во вера, Авраам го напушти својот дом во Месопотамија за да го следи Божјиот повик. Во вера, Рава ги сокри согледувачите кои влегоа во Ерихон. (Евреите 11) Овие примери потенцираат вера која резултира во дејствие.

 

Ние веруваме во голем Бог кој прави големи дела. Истиот Тој Бог ни ги има откриено. Неговите намери на нас и нè вклучува во Неговата работа. Следствено на тоа, ние дејствуваме за да го извршиме она што Тој го кажува. Земи го во предвид следниов пример:

Иван, Марија и Виктор го љубат Господ и се молеа Тој да отпочне движење на нивниот универзитет. Наближуваше Велигден и тие сакаа да направат нешто посебно за тој празник што би Му донело слава на Бог. Имајќи на ум дека повеќето нивни пријатели ќе си заминат дома за Велигден, тие се договорија да се соберат ден пред празникот. Секој од нив се посвети на тоа да донесе плус тројца пријатели со себе. Иван покани седум луѓе. Марија девет.

 

Групата отиде на едно дневно патување во планина и Виктор имаше подготвено друштвени игри за запознавање. Тие го поминаа целиот ден планинарејќи и сликајќи се на различни интересни места во областа. На крајот на денот се собраа сите заедно во планинарската куќарка каде зготвија вечера, и потоа Иван, Марија и Виктор ги споделија своите сведоштва. Целата таа авантура беше чекор на вера. Овие студенти ја употребија својата креативност, го молеа Господ да делува, и го споделија Евангелието. Отпосле Иван забележа дека студентите од групата постираа слики од патувањето на своите фејсбук профили.

Како дејствувањето на овие три студенти демонстрира вера?

 

Каква поврзаност забележуваш помеѓу делата на овие три студенти и Дела 4:8,13?

 

Движењата се градат преку вера. Верата е кислородот кој што му е потребен на движењето за да дише.

 

 

Заедништво/заедница:

 

Нашата генерација е зафатена од една болест. Верата е станата толку лична што од заедништвото што порано ја одликуваше сега има останато само бледа сенка. Неколку инивидуални дејствија (како кажување на молитва, прекрстување, постење за време на празниците) постанаа мерка за духовниот живот на луѓето. А сепак Исус рече, "По тоа сите ќе познаат дека сте Мои ученици - ако имате љубов помеѓу себе.”

 

Движењата не се експресија на индивидуализмот. Движењата ги обединуваат Божјите деца за да изградат заедница која ќе му служи на Господ и ќе го исполнува Големото пратеништво. Како градители на движења, ние се посветуваме себеси да се љубиме едни со други, да учиме едни од други и да си служиме едни на други со што во исто време Му служиме на Господ.

 

Оваа заедница усвојува за себе една цел дадена од Бог и ние се остриме едни со друг (како што железото се остри со железо Поговорки 27:17) за да ја исполниме таа цел и да Му донесеме слава на Бог.

 

Како што заедницата расте, движењето цвета.

 

 

Доверливи работници:

 

Нашиот голем Бог на сите верници веќе им има дадено многу нешта. Тие имаат нови срца, духвни дарови и богатствата во Христос. Тие го имаат Божјиот Дух и гласот на Добриот Пастир. Тие се Божјо дело, создадени за добри дела. (Ефесјаните 2:10) Тој им ја има доверено ним службата на измирување. (2 Коринтјаните 5:18) Ние сме ПРЕМНОГУ БЛАГОСЛОВЕНИ.

 

Поради тоа што Бог ни ги има дадено овие нешта и една вредна мисија, оние кои се вклучени во духовно движење поседуваат увереност за да делуваат. Атмосферата на нашето движење нè охрабрува да растеме додека делуваме, а не само да проучуваме или да се подготвуваме да правиме нешто.

 

Павле му рече на Тимотеј дека му го "доверува" она што Бог им го имаше дадено на доверливите луѓе. Тој ќе делуваше како Божји слуга, знаејќи дека Бог ќе делува преку него. Духовните движења го применуваат ова верување. Ова убедување нè поттикнува да служиме. Ние сме движење затоа што Бог се движи во нас, водејќи не и исполнувајќи ја Својата волја преку нас. Ние не бараме некој друг да не оснажи бидејќи Бог веќе го има направено тоа.

 

Бидејќи Христос ни го има дадено сето тоа нам, секој од нас ја чувствува мисијата како своја и инвестира во движењето.

 

Резиме:

 

Повеќе активности ја сочинуваат сржта на градењето движење. Важно е како се постинуваат овие нешта. Во атмосфера на зависност, вера, заедништво и доверливи работници, движењето ќе Му биде угодно на Господ.

 

Погледни го следното видео. Слушај ги нивните зборови како и НАЧИНОТ на кој ја комуницираат пораката. Види што можеш да научиш за "НАЧИНОТ" во процесот на градење движење преку ова видео.

 

Превземање чекори на делување

 

Во вера, градителите на движење продолжуваат напред и учат од нивните успеси и грешки. Бог преку тебе и твојот тим ќе го гради движењето. Остани зависен од Него, исчекори во вера и изгради заедница.

 

Подреди го твојот фокус по приоритети:

 

Ги дискутиравме клучните елементи што ја сочинуваат атмосферата на едно движење:

♦ Духовна завиност                                  ♦ Вера

♦ Заедништво                                           ♦ Доверливи работници

 

Оди пред Господ и моли Го да ти покаже на кои од овие елементи да посветиш повеќе внимание во моментов.

 

Одбирам да работам на:

 

Евалуација:

 

Евалуирај како твоето движење ги доживува и применува Духовната зависност, Верата, Заедништвото и Доверливите работници.

 

Нашите јаки страни се:

 

Нашите слаби страни се:

 

Да се слушне од Бог:

 

Моли го Господ да те води. Замоли го да ти открие што можеш ти да направиш за да оваа шема има моќно влијание врз самото движење.

 

Овде напиши ги твоите идеи и предлози:

 

Кој би бил твојот прв чекор?

Како да делуваме во поглед на градењрто движења?

Следниве елементи се важни делови на здраво духовно движење.

Зависност

- Се молиме постојано.

- Ги вперуваме нашите очи кон Господ.

-Чекаме на Бог за да не води.

- Му веруваме во секое време.

Имај го на ум овој клучен стих
Не со сила ни со снага туку со Мојот Дух! - слово е на Господа над Војските. Захарија 4
:6

Заедништво

"По тоа сите ќе познаат дека сте Мои ученици - ако имате љубов помеѓу себе!" Јован 13:35

- Иако верата е лична, не е дизајнирана да биде индивидуалистична.

- Потребни сме си едни на други.

- Најдобро растеме кога сме заедно.

- На Бог му е мило кога нè гледа како се обединуваме и Го славиме.
- Ние уживаме кога ќе се собереме на заедничка молитва.
Ние сме заедница. Едно Тело. Обединети сме во Христос.

Доверливи работници

- Бог ни има дадено сè што ни е потребно за да Му служиме.

- Бог ги употребува студентите за да досегнуваат други студенти.

- Бог те упатува тебе и твоите колеги, те исполнува со визија и те оснажува со Својот Дух.

- Следи го Бог и следи ја Неговата визија.

- Чувствувај ја мисијата како своја. Отпочнувај движења таму каде што си и пошироко. 

Bepa

Верата е верување кое води до делување и промена.
- Во вера, Авраам го напушти својот дом во Месопотамија за да го следи Божјиот повик.
- Во вера ние ќе работиме заедно.

- Во вера ќе каниме и други да ни се приклучат.

- Во вера ќе каниме и други да веруваат.

- Во вера ќе го следиме Господ кој може да направи многу повеќе отколку што можеме да побараме или замислиме.

Кликни овде за медиумски заслуги


Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.