Zostaliśmy wezwani do tego, by czynić uczniów. Ten proces składa się ze zdobywania ludzi dla Chrystusa, budowania ich i umacniania w wierze i z posyłania ich na żniwo, by służyli Bogu. 

Jezus powiedział swoim uczniom, że staną się rybakami ludzi. Posłał ich, by głosili prawdę i zachęcali innych, by składali swoją wiarę w Bożym Synu. Od tego zaczyna się uczniostwo. Ewangelia jest głoszona, a ludzie stają przed możliwością zaufania Jezusowi i stania się Jego uczniami.

Uczniowie są naśladowcami Chrystusa. Obserwujemy naszego Zbawiciela, słuchamy tego, co mówi i jesteśmy posłuszni Jego nakazom. Czynienie uczniów to pomoc innym w naśladowaniu Chrystusa. Wskazujemy innym na Jezusa, uczymy Jego słów i jesteśmy przykładem życia, jakiego On oczekuje. Bycie uczniem to stawanie się podobnym do Chrystusa, podążając za Tym, który nas ukochał.

Bóg posyła swoje dzieci, by mówiły o Jego miłości całemu światu i były przykładem Jego dobroci. Bóg posyła nas do naszych miejsc pracy, zamieszkania i społeczności. Niektórzy są posłani do innej kultury lub do miejsc, gdzie nie ma jeszcze kościoła. Uczniowie idą tam, gdzie posyła ich Bóg.