Sme povolaní k tomu, aby sme činili učeníkov. Tento proces pozostáva z nasledovných krokov: získaj ľudí pre Krista, buduj a posilňuj ich vo viere a vyšli ich do žatvy, aby slúžili Pánovi.

 

Ježiš povedal svojim učeníkom, že sa stanú rybármi ľudí. Vyslal ich, aby zvestovali pravdu, aby viedli ľudí k tomu, že vložia svoju dôveru v Syna Božieho. To je bod, v ktorom učeníctvo začína. Evanjelium je hlásané a ľuďom je daná príležitosť k tomu, aby sa stali učeníkmi.

Učeníci sú nasledovníkmi Krista. Pozorujeme svojho Spasiteľa, načúvame tomu, čo hovorí a sme poslušní jeho prikázaniam. Činiť učeníkov znamená pomáhať ostatným nasledovať Krista. Obraciame pozornosť ľudí ku Kristovi, učíme ich Božie slovo a žijeme tak, ako to On od nás žiada, aby sme mohli byť pre iných príkladom. Byť učeníkom znamená premieňať sa stále viac na obraz Krista a nasledovať Toho, ktorý nás miluje najvyššou láskou.

Boh poslal svoje deti, aby hlásali Božiu lásku svetu a boli prejavom Jeho dobroty. Sme vyslaní Bohom na svoje pracoviská, do susedstva, do komunít. Niektorí sú povolaní k tomu, aby slúžili v iných kultúrach, alebo slúžili v takých oblastiach, kde cirkev zatiaľ nie je. Učeníci idú všade tak, kde ich vedie Boh.