3. Od bezmocnosti k zmocneniu

 • Einstein
  Einstein
 • Eric Clapton
  Eric Clapton
 • Jim Carrey
  Jim Carrey
 • Jennifer Lawrence
  Jennifer Lawrence
 • Messi
  Messi
 • DiVinci
  DiVinci
 • Beyonce
  Beyonce
 • Robert Downey Jr.
  Robert Downey Jr.

Prezri si galériu a vyber si známu osobnosť, ktorú by si chcel napodobniť.

Predstav si, že sa zo všetkých svojich síl snažíš napodobniť osobu, ktorú si si zvolil.

Aká je pravdepodobnosť, že dosiahneš jej odbornú úroveň vo vybranej problematike?

Aké pocity by si asi prežil, keby si sa snažil napodobňovať osobu, ktorú obdivuješ?

Ak by si sa pokúsil napodobniť takúto osobu, úroveň frustrácie by bola priamo úmerná rozdielom medzi tvojimi kvalitami a kvalitami človeka,ktorého si sa rozhodol napodobniť.

Veľká výzva:

Sme vyzvaní k tomu, aby sme napodobňovali Ježiša - jedinú osobu, ktorá kedy dokázala žiť v úplnej poslušnosti Otcovi. (Efežanom 5:1-2)

Ako by si opísal rozdiel medzi Ježišovou a tvojou schopnosťou žiť život podľa Boha?

Máme úprimnú túžbu páčiť sa Bohu. Často sa však ocitneme v situácii, kedy zlyháme a Boha nenasledujeme. Pravdou je, že kresťanský život sa mnohokrát javí ako úplná nemožnosť. Čo sa s tým dá urobiť?

Keď nás premkne frustrácia z našej neschopnosti žiť kresťanský život, mali by sme zvážiť štyri možné dôvody:

1. Chýba nám nevyhnutná moc alebo schopnosť žiť kresťanský život.

2. Máme moc a schopnosť, ale nevieme o tom, že ich máme.

3. Vieme, že máme moc a schopnosť, len ich nevieme využiť.

4. Vieme, ako použiť moc a schopnosť, ale rozhodneme sa neurobiť to.

Ktorá z týchto štyroch možností najlepšie opisuje tvoju situáciu?

Prečítaj si text z 1. listu Korintským 2:9 – 3:3 

Text. Klikni tu

Pavol adresuje tieto slová skupine veriacich, ktorí viedli zápas o to, aby žili ako Ježiš. V cirkevnom zbore v Korinte došlo k rozkolu. Vytvorili sa podskupiny, ktoré tvrdili, že nasledujú rôznych vodcov.Začala sa medzi nimi prejavovať nemorálnosť a sebeckosť. Pavol dáva tomuto frustrovanému davu pokyny a jeho pozornosť obracia na moc nevyhnutnú pre život, aký sa Bohu páči.

Aký je dôvod?

DUCH BOŽÍ, náš zdroj poznania a moci.

Aký je jeden zo zámerov Ducha Svätého podľa 1. listu Kor. 2:12?

"Neprijali sme ducha sveta, ale Ducha Božieho, aby sme porozumeli tomu, čo nám bolo dané od Boha ako dar."  (2:12) 

V tejto stati Písma sú opísané tri duchovné stavy. Všimni si, ako každý z nich vplýva na našu schopnosť páčiť sa Pánovi.

1.  Aký je duchovný stav človeka opísaného v 1. liste Kor. 2:14?

"Človek nemajúci ducha neprijíma veci pochádzajúce z Ducha Božieho, ale pokladá ich za bláznovstvo, nedokáže im rozumieť, pretože sa dajú rozlišovať len cez Ducha."  (2:14)

Koľko duchovnej pravdy dokáže takýto človek pochopiť?

2.  V akom duchovnom stave je osoba opísaná v 1.liste Kor. 2:15-16?

15 "Ale duchovný človek posudzuje všetko, jeho však neposudzuje nik. 16 Veď kto poznal Pánovu myseľ, aby ho poúčal? My však máme myseľ Kristovu!" 1. list Kor. (2:15-16)

Aké výhody má takýto človek?

3. V akom duchovnom stave je človek opísaný v 1.liste Kor. 3:1-3?

A ja, bratia, nemohol som k vám hovoriť ako k duchovným, ale ako k telesným, ako k nedospelým v Kristovi. 2 Kŕmil som vás mliekom, nie pevným pokrmom; neboli by ste ho totiž zniesli, ba ešte ani teraz nemôžete, 3 pretože ste ešte stále telesní. Či nie ste vari telesní a nekonáte priveľmi ľudsky, keď vládne medzi vami závisť a svár? 1.list Kor. (3:1-3)

Ako Pavol opisuje ich obmedzenia? Prečo majú tieto obmedzenia?

V tomto texte Pavol predstavuje tri rôzne spôsoby, akými môže byť človek prepojený s Duchom. Ako by si zhrnul to, čo Pavol hovorí?

Nasledujúca dynamická grafická ukážka je pokusom vizuálne znázorniť to, k čomu dochádza.

Rozhodujeme sa, na čo sa spoľahneme.  

 

Ako máme žiť ako ženy a muži ducha?

V liste Efezským 5:18 sa píše:

"A neopíjajte sa vínom, lebo v ňom je samopašnosť, ale buďte naplnení Duchom."

Čomu sa máme vyhýbať?

Čo máme robiť?

Život naplnený Duchom je život vedený Kristom, kedy Kristus žije v nás a skrze nás mocou Svätého Ducha.

DUCHOM SME PLNENÍ VIEROU.

Ježiš si predstavoval veriacich ako ľudí, ktorí k Nemu prichádzali, aby sa napili zo živej vody, z Jeho Ducha (Ján 7:37-39). Si smädný? Tí, ktorí žíznia, môžu prijať to, po čom prahnú, predpokladom sú ale tri veci:

TÚŽBA   Máš túžbu byť naplnený (t.j. vedený a zmocnený) Duchom?

POKÁNIE Odvraciaš sa od hriechu a vyznávať ho Bohu?

PODDANIE SA     Zveruješ kontrolu nad svojím životom Kristovi?

Ak túžiť, ak činíš pokánie a poddávaš sa Bohu, potom môžeš poprosiť Boha, aby ťa naplnil svojím Duchom. Poďakuj MU, že ťa povedie a zmocní tvoj život, aby si mohol aj naďalej vkladaťsvoju dôveru v Neho.

Môžeš sa pomodliť nasledujúcu modlitbu:

Drahý Otče, potrebujem ťa. Uznávam, že som proti tebe zhrešil tým, že som sa snažil mať svoj život pod kontrolou. Ďakujem Ti, že si mi odpustil moje hriechy skrze Kristovu smrť na kríži. Pozývať ťa, Ježišu, aby si znova zaujal miesto na tróne môjho života, naplň ma svojím Duchom, tak ako si to prikázal a tak ako si to zasľúbil vo svojom Slove. Modlím sa v mene Ježiš. Ďakujem ti, že ma napĺňaš svojím Duchom a že vedieš môj život.

Mediálne kredity. Klikni tu


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.