4. Cesta k zrelosti

Žalm 1 prirovnáva život človeka, ktorý nasleduje Boha k stromu, ktorý je pevne zasadený pri vodných bystrinách. Takýto strom má mocný vzrast, prináša ovocie a jeho lístie nevädne. Tento obraz je veľmi inšpiratívny, pretože vypovedá o živote – húževnatom a stabilnom živote. Práve takýto život mal Boh pre nás vo svojich predstavách.

Ohodnoť,

aký význam podľa teba kladie spoločnosť na nasledujúce oblasti:

(nízke hodnotenie) 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 (vysoké hodnotenie)

intelektuálna zrelosť
sociálna zrelosť
emocionálna zrelosť
duchovná zrelosť
fyzická zrelosť

Spoločnosti, v ktorých sa dôraz kladie na vzdelanie, do popredia dávajú osobnostný rozvoj jednotlivca. Ľudia, ktorí majú “potenciál”, dôsledne sledujú každý svoj krok, aby sa napokon dopracovali k stanoveným cieľom. Rastú intelektuálne, emocionálne a sociálne s cieľom zvýšiť kvalitu svojho života. V prípade, že táto zrelosť prítomná nie je, človek prežíva neustály pocit frustrácie a obmedzenia. Tí, ktorí majú iba “potenciál” sa dostávajú do stavu znechutenia, zisťujúc, že nie sú schopní svoje sny naplniť. Keď sa potenciál zmení na zrelosť, vtedy je skúsenosť človeka diametrálne odlišná.

Duchovná zrelosť je rovnako dôležitá ako zrelosť v akejkoľvek inej oblasti. Boh žiada svojich nasledovníkov, aby neostali nedospelí, ale aby rástli. (1 Korinťanom 14:20). Mnoho frustrácie v kresťanskom živote priamo úmerne súvisí so zrelosťou. Boh nás vo svojej dobrote vedie k zrelosti.

Aká bola TVOJA SKÚSENOSŤ?

Čo v tvojom živote významnou mierou prispelo k tvojej zrelosti?

Ktorí ľudia, alebo aké udalosti ti pomohli posunúť sa smerom k duchovnej zrelosti?

Uvažovanie v širšom kontexte:

 

Prečo podľa teba niektorí veriaci zlyhávajú a ostávajú duchovne nedospelými?

 

Čo je podľa teba hlavným indikátorom duchovnej nezrelosti?

Božia cesta k dospelosti:

Kniha Skutkov je historickým záznamom, ktorý zachytáva skúsenosti veriacich po vzkriesení Krista. V druhej kapitole sa Peter (jeden z prvých vodcov) prihovára k veľkému zástupu ľudí, ktorí sa práve stali veriacimi. Táto stať venuje pozornosť tejto skupine nových veriacich a poukazuje na to, čo charakterizovalo ich duchovný rast.

Prečítaj si text zo Skutkov 2:42-47  

42 Neustále sa venovali učeniu apoštolov, bratskému spoločenstvu, lámaniu chleba a modlitbám.
43 Všetkých sa zmocňovala bázeň, lebo prostredníctvom apoštolov sa dialo veľa zázrakov a znamení. 44 Všetci, čo uverili, boli pospolu a mali všetko spoločné. 45 Predávali svoje pozemky a majetky a rozdeľovali z toho všetkým podľa toho, koľko kto potreboval. 46 Deň čo deň spoločne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a spoločne jedávali pokrm s radosťou a úprimným srdcom. 47 Chválili Boha a tešili sa priazni celého ľudu. A Pán deň čo deň pridával k ich spoločenstvu tých, čo povolával na spásu.

Štyri charakteristické črty rastúcich kresťanov, na ktoré poukazuje táto stať Písma:

1. ODDANÍ SLOVU (2:42)

Čo to znamená byť niečomu oddaný?

Kto boli apoštoli?

Čo učili?  Pozri si text z Matúša 28:18-20.

Ako by si mohol byť oddaný Slovu na pravidelnej báze?  

2. ODDANÍ SPOLOČENSTVU (2:42)

Čo je to spoločenstvo?

Čo motivovalo veriacich, aby sa tak často spolu stretávali?

Ako sa môžeš aj ty oddať takémuto typu spoločenstva?

3. ODDANÍ MODLITBE (2:42)

Čo je to modlitba?

Ako sa môžeš oddať modlitbe?

4. MALI VPLYV (2:47)

Prečo sa k nim ostatní pridávali?

Boh zmocňuje svoj ľud k svojej službe a k zmene okolitého sveta. Ako jeho poslovia prinášame nádej, pravdu a svetlo národom. Boh bude cez nás konať a meniť životy mnohých vôkol nás.

Aký vplyv mali veriaci v rámci svojej komunity ale aj mimo nej?  

Ktorá z troch oblastí, ktoré vytvárajú zdravé duchovné prostredie, je podľa teba v tvojom živote najsilnejšia? Prečo?

Ktorá oblasť je najslabšia? Prečo?

Čo by si mohol urobiť, zvoľ si jednu či dve konkrétne veci, ktoré by ti pomohli na ceste za duchovnou zrelosťou?

Ak sa spätne zamyslíš nad toto lekciou, aké kroky musíš podniknúť, aby si sa začal viac podobať na zdravú a rastúcu rastlinku na videu? 

Mediálne kredity. Klikni tu


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.