1. Od neistoty k istote

Prelistuj si galériu obrázkov, ktoré zachytávajú niekoľko životných situácií, v ktorých dominuje neistota.

Ktorá fotografia zaujala tvoju pozornosť a čo ťa v súvislosti s neistotou najviac oslovilo?

Istota a neistota má priamy dopad na ekonomiku, politiku, marketing či vzťahy. My sa sústredíme na vzťahy. Aký má istota/neistota dopad na nasledujúce vzťahy?

priateľ/priateľka

rodič/dieťa

­­zamestnanec/zamestnávateľ

Keď sme svoju dôveru vložili v Krista, vstúpili sme do vzťahu s Bohom.

Ako môže neistota ovplyvniť tento vzťah?

Prečítaj si text z listu Kolosenských 2:1-3

Chcem totiž, aby ste vedeli, aký veľký zápas tu vediem za vás i za tých, čo sú v Laodicei, i za všetkých, čo ma ešte osobne nevideli, 2 aby to povzbudilo ich srdcia a spojilo v láske, aby tak všetko pochopili a tým poznali Božie tajomstvo — Krista. 3 Lebo v ňom sú ukryté všetky poklady múdrosti a poznania.

V týchto veršoch je vymenovaných zopár úžasných vecí, ktoré sme v Kristovi prijali. Prijali sme poklady múdrosti a poznania, takisto sme prijali “plnú istotu poznania”. Ako môže istota, ktorá vyplýva z nášho vzťahu s Kristom, pozitívnym spôsobom ovplyvniť náš vzťah s Bohom?

Spôsob, akým Biblia opisuje náš vzťah s Boh, nám dáva istotu a takisto nám ubezpečuje, že si v našom novom živote s Kristom môžeme byť úplné istí.

Náš vzťah s Bohom. (Odkiaľ pramení?)

Istota, ktorú máme, je výsledkom toho, čo Ježiš pre nás urobil. Vďaka jeho láske a milosti nám Boh v plnosti odpustil a prijal nás.

Prečítaj si text z Efezským 2:8, 9

8 Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. 9 Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval.

Milosť:

Čo ti príde na um, ak premýšľaš o milosti?

Biblia chápe milosť ako nezaslúženú priazeň, nezaslúžený dar.

Akú úlohu zohrala milosť pri etablovaní tvojho vzťahu s Bohom?

SPASENIE:

spasený znamená byť zachránený, ušetrený od nešťastia.

Od čoho si bol zachránený?

VIERA:

Ako by si zadefinoval vieru?

Biblia zdôrazňuje, že viera je presvedčenie, dôvera a záväzok, ktorý vedie k zmene postoja a konania.

Ako súvisí viera s prijatím Krista? (verš 9)

MILOSŤOU

výlučne


sme

SPASENÍ


skrze

VIERU

Kľúčová otázka::

Predstav si, že stojíš pred Bohom a On sa ťa pýta: “Prečo by som ťa mal pustiť do neba?” Čo by si povedal?

V Efežanoch 2:8-9 sa píše, že náš nový vzťah s Bohom je založený výlučne na Kristovi. Nie je to niečo, o čo sme sa pričinili.

Prečítaj si text z 2. listu Korinťanom 5:17-18

17 Preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, nastali nové. 18 To všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou skrze Krista a dal nám službu zmierenia.

Keď si svoju dôveru vložil v Ježiša ako svojho Pána a Spasiteľa, duchovne si sa narodil. Vo verši 18 je zdôraznené, že “to všetko je z Boha.” Nový život sme prijali zadarmo ako dar.

S novým životom sme dostali aj večnosť.

Prečítaj si text z 1. listu Jána 5:11-13.

11 A to je svedectvo, že nám Boh dal večný život a tento život je v jeho Synovi. 12 Kto má Syna, má život; kto nemá Božieho Syna, nemá život. 13 Toto som napísal vám, čo veríte v meno Božieho Syna, aby ste vedeli, že máte večný život.

Odpovedz na nasledujúce otázky, ktoré ti pomôžu získať ucelený obraz o Božom posolstve, ktoré je určené pre nás a o istote, ktorá nám bola cez Krista daná.

Na základe textu z 1. listu Jána 5:12:

Je možné mať Syna a nemať život?

Je možné myslieť si, že máš život a pritom ho nemáš?

Je možné mať život, ale nebyť si pri tom istý?

Na základe textu z 1. listu Jána 5:13:

Komu Ján adresuje tieto veci?

Prečo o tom píše? Veril Ján, že si môžeme byť istí tým, že máme večný život?

v Kristovi máme nový život

v Ňom je život, večný život

Kľúčová otázka:

Ak by si dnes v noci zomrel, nakoľko si môžeš byť istý, že stráviš večnosť s Bohom? (0 to 100%)

Prečo si si zvolil vyššie uvedené percento?

Naša istota vychádza v plnej miere z Krista. Spásu sme si nejako nezaslúžili. Istota nepramení z nás, ale z Krista. Od chvíle, kedy si svoju vieru vložil v Krista, získal si večný život.

Sú niektoré z týchto právd pre teba v tejto chvíli obzvlášť významné? Ak áno, prečo?

Boh nám dáva SKALOPEVNÚ istotu. Oddeľ si minútku a pozri si video o tom, čo BOH hovorí o TEBE!

 

 

Mediálne kredity. Klikni tu


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.