Which circle best represents your life? MK

Кој круг најдобро го претставува твојот живот?
Кругот со себеси на престолот

Ако некој се претставува себеси како личност која е на престолот на својот живот добро е да го прифатиме нивниот одговор и да продолжиме на наредното прашање. 

Кругот со Христос на престолот

Ако некој се претставува себеси како личност со Христос на престолот ние треба да се охрабриме еден со друг. Да се поистоветиш со Христос е многу важно. Додека се охрабруваме, треба да испитаме малку за да разбереме подобро. Добро е да поставиме прашање: „ Може ли да ми кажеш отприлика кога овој круг започна да го претставува твојот живот?“ Ова е можност на соговорникот да ја каже својата животна приказна или пак можно е да искаже дека малку му е нејасно што значи Христос да е на престолот на животот. 

Ниту еден, или некако измеѓу двата круга

Овој одговор е интересен. Иако може да води кон долга дискусија за тоа што значи тоа „ниту еден“, но не мора. Следното прашање ќе ти помогне да погледнеш подлабоко во срцето и ќе му даде можност на соговорникот да одлучи во која насока сака да се движи.