18. Силата на молитвата

“Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение."

Филипяни 4:6

Какво и защо

 

Молитвата е израз на взаимоотношения и връзка. Като сме станали част от семейството на Бога, ние имаме привилегията да говорим и да имаме връзка с нашия Отец по всяко време. Господ ни обича и ни призовава да сме постоянно свързани с Него. Той се наслаждава толкова много на това взаимоотношение, че иска от нас да се молим непрестанно. Той иска ние да Го търсим и обещава, че ако правим това, ще Го намерим. Когато се молим, Бог слуша, отговаря и ние виждаме Божията ръка в действие.

 

Цар Давид е вдъхновил поколения вярващи със своите думи: Защото един ден в Твоите дворове е по-желателен от хиляда други дни!” (Псалм 84:10) За Давид връзката с Бога е била безценна. Той се е възхищавал на красотата, великолепието и величието на своя Цар. Той вика към Господа в моменти на криза и слабост. Той благодари на Бога за победите. Той дава пример за постоянна връзка с Бога, изразена в постоянна молитва.

 

Исус, чрез жертвата Си на кръста, дава нов достъп до Отец. Като казва: „Свърши се!“, завесата в храма се раздира от горе до долу, като така се показва, че имаме достъп до Бога чрез делото на Христос. Следователно, ние влизаме в присъствието на Бога с увереност и радостно сърца. Ние знаем, че стоим пред Господа по-бели от сняг, заради прошката, спечелена от жертвата на Христос. Делото на Христос ни е осигурило нашата връзка с Отец.

 

“Затова, нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта,

за да придобием милост, и да намерим благодат, която да помага благовременно.”

Евреи 4:16

 

Понякога нашата връзка с Бога е много лична – ние се срещаме насаме с Бога. Друг път молитвата е общо действие – ние се молим заедно. Общността търси Бога, среща се с Него, слуша Го. Поради това, че Бог е в центъра на нашето движение, молитвата е една от нашите централни дейности. Тя е нашата страст. Едно здраво движение се моли. Едно здраво движение се наслаждава на общата си връзка с Отец.

Научаване от Словото

 

Исус Навиев е бил избран от Бога да води еврейския народ в обещаната земя. За да получат земята, Исус Навиев е водил народа във военен конфликт. Той се е сражавал с врага. Той е водил Божия народ, за да получат обещаното им наследство.

 

В Исус Навиев ние виждаме много повече от военен стратег. Той е бил мъж, който е обичал Бога, молил се е и е водил народа си да търси Господа.

800-Joshua-C06

Прочети Исус Навиев 24:1

“След това Исус събра всичките Израилеви племена в Сихем и свика старейшините 

на Израиля,началниците им, съдиите им надзирателите им

и те се представиха пред Господа.”

Какво забелязваш за контекста на историята?

Кой присъства на събирането?

Кое е първото нещо, което Исус Навиев „поведе хората“ да направят?

Водачът на Божия народ ги събира заедно и ПЪРВОТО нещо, което правят, е да „се представят пред Господа“. Както можеш да си представиш, Исус Навиев е имал дълъг списък с неща, за които трябвало да говори на това събрание. Той е бил отговорен да управлява хората, да дава правосъдие и да осигурява защита на народа. Въпреки това той започва събранието като води хората при Бога. За него на първо място е тяхното отношение с Бога. Като се представяме пред Бога, ние поставяме на първо място молитвата, поклонението и духовната зависимост от Бога.

В Исус Навиев ние виждаме водач, който разбира Божиите приоритети. Исус Навиев ефективно донася Божието послание до Божия народ и иска от тях да се посветят.

Прочети Исус Навиев 24:14-21

Натисни за текста

Какво е било Божието послание към Неговия народ? (ст. 14)

Как е трябвало народът да изпълни този призив? (ст. 15)

Какво са решили да направят хората?

Как Исус Навиев е дал положителен пример, който да следват?

Ние можем да се поучим от този пример за духовна общност. Те са дошли пред Господа. Те са търсили Божието послание и инструкции. Те са избрали да последват Господа. И тогава, и днес Господ призовава Своя народ да се приближава към Него и да се моли.

Прочети 2 Летописи 7:14

 

и людете Ми, които се наричат с Моето име, смирят себе си та се помолят и потърсят лицето Ми, и се върнат от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха им и ще изцеля земята им. (2 Летописи 7:14)

 

Бог споделя тези думи със Своя народ в интересен контекст. По-голямата част от предходната глава е една дълга молитва, когато Божият народ е събран заедно. (2 Летописи 6) В контекста на молитвата, Господ набляга на нейната важност. Той иска целият Негов народ да Го търси, да Му говори, да има връзка с Него. Бог свързва Своите обещания с молитвата в този текст. Ако Неговият народ се моли, Бог ще чуе и ще откликне. Пасажът казва, че като резултат от това земята ще бъде изцелена.

В Новия завет ние виждаме Божият народ да се моли заедно, когато Святият Дух е даден (Деяния на апостолите 2) Докато Божиите хора са участвали заедно в молитвата, Бог е избрал да подейства и да изпрати благословението Си. Тази динамична духовна общност е била посветена на молитвата. (Деяния на апостолите 2:42)

 

Молитвата е ключова дейност на Божията общност. Общността, която обича Господа се представя пред Него. Тя търси Господа в молитва и се подготвя да следва Божиите заповеди. Нашите движения служат на Господа по подобен начин. Ние идваме при Господа, представяме се и се свързваме с Него като Негова общност. Това носи голяма радост на Господа.

 

Причини, поради които се молим заедно:

 

Исус казва: “Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо, което да поискат, ще им бъде дадено от Отца Ми, Който е на небесата. 20 Защото, гдето двама или трима са събрани в Мое име, там съм и Аз посред тях.” (Матей 18:19-20)

 

В този пасаж Исус конкретно набляга на това, че Неговите последователи трябва да се молят заедно. Каква според теб е причината за този акцент?

 

Исус насърчава Своите последователи да се молят. В проповедта на планината Той казва: “7 Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори, 8 защото всеки, който иска, получава; който търси, намира; и на тогова, който хлопа, ще се отвори..” (Матей 7:7-8)

 

Какви резултати може да очакваме от искането, търсенето и хлопането си?

Помисли за твоето движение и за тази диаграма, която дава бързо онагледяване на изграждането на движение. За какво трябва да молим Господа?

 

След като ни насърчава да се молим, търсим и хлопаме, Исус подчертава характера на Бога в Матей 7:9-11. Какво научаваш за Отец в този текст и как това трябва да се отрази на начина, по който се молиш?

Свързване с Истината

 

Prayer-Team-Banner-2-960x250

В твоят стремеж да бъдеш верен ученик, без съмнение ще практикуваш личната молитва. Този урок обръща вниманието към развиване на общност на молитвата. Божиите хора трябва да се представят пред Господа и, като семейство, да изразяват любовта и преклонението пред Отца. Ние сме призвани, не само да търсим Господа, когато сме сами, но също така и когато сме заедно.

 

Всички сме израснали в определена културна среда, която е повлияла на нашето мислене. В тази част на света много народи имат богат исторически опит и различни културни изрази на християнството. Тези културни модели формират очакването за това как трябва да се изразява вярата. Много отбелязаха, че според техния опит, акцентът върху груповата молитва е бил много слаб. Хората нямат обичая да се събират за молитва. Те са израснали в домове, където семейството не се моли заедно. Та са наблюдавали как молитвата понякога се делегира на професионалист – свещеника, монаха или друга значима фигура. За да станем движение на молитвата, ние трябва да молим Господа да ни научи как иска Неговата общност да се моли.

 

Ние сме се посветили да изградим движения на молитвата. Ние знаем, че научаваме за молитвата на първо място и най-вече като се молим. Следователно, ние се радваме, когато студенти в стотици университети се събират в малки претъпкани стаи, за да търсят Бога и да се „представят пред Него“. Ние с радост каним студентите да се присъединят към нас в молитва. Ние бързо каним новоповярвалите да помагат във воденето и планирането на това време за молитва. Ние вярваме, че растем като се молим.

 

Като се събираме, се молим един за друг. Ние се молим за движението. Ние молим Бога да отвори очите на духовно слепите. (2 Коринтяни 4:4) Ние се молим за света. Ние молим Бог да ни помогне да растем. Ние имаме хиляди причини да се молим.

Предприемане на действия

За да подсилиш акцента върху молитвата в твоето движение, има няколко неща, които можеш да направиш.

♦  Първо, ако движението има време за обща молитва, се присъедини към другите в молитва. Моля, не развивай отношението, че ако не можеш да присъстваш на всяко молитвено събрание, няма да присъстваш на никое. Молитвените събрания не са клубове, към които се включваш. Времето за молитва е за Божиите деца да се събират заедно и да търсят лицето Му.

♦ Второ, ако няма молитвена група там, където си, намери двама или трима вярващи и започни молитвена група. Като се срещаш с други вярващи, покани ги да се присъединят към теб в молитва.

♦ Трето, предложи ти да водиш част от молитвеното събрание. Бог ще те използва, ще те инструктира как да водиш своите приятели да търсите лицето Му. Той ще работи в теб и чрез теб, за да може общността да се среща с Господа и да преследва Неговите цели

Като водиш молитвеното събиране, помогни да хората да се молят за ключовите елементи на изграждането на движение. Следващите въпроси може да ти помогнат да се подготвиш:

Как може движението да се моли за изгубените? Как може да се молим за нашите усилия в благовестването?

 

Как може движението да се моли за новоповярвалите? (Моли се за тях по име?)

 

Как може движението да се моли за растеж в ученичеството? Какво трябва да искаме за собствения си духовен растеж?

 

Как може да се молим за работници, водачи и нови движения?

 

Помоли Бога да те направи мъж или жена на молитвата, който се моли с другите, както Бог е заповядал.

 

Click for MEDIA CREDITS


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.