16. Обстановката на едно духовно движение

„Вие сте светлината на света. Град, поставен на хълм, не може да се скрие.”

Матей 5:14

Какво и защо

 

Предишният урок за духовни движение ни даде определение за движение и наблегна на Спечели, Изгради и Изпрати, като основните дейности на движението. Онзи урок се фокусира върху това какво е движението и какво прави. Сега ще обърнем внимание на това „как“ движението изпълнява целите си.

В 1 Царе 13:8-15 откриваме историята за цар, който в един много натоварен ден се опитал да изпълни задачата си. В този пасаж, цар Саул предприема няколко ясни стъпки, с които се надявал да поведе хората си към успех:

:

  •           ♦ Подготвя хората си за битка.
  •           ♦ Изработва план и график за военния сблъсък.
  •           ♦ Търси Бога преди битката.
  •           ♦ Прави жертвоприношение на Господа.

Всяко от тези действие изглежда като отговорна стъпка за един цар, който води народа си по времето на големи сътресения. Тук обаче има фундаментален проблем. Начинът, по който Саул преследва своята задача, е дълбоко погрешен.

Когато пророк Самуил се появява на сцената, е много притеснен от действията на Саул. (ст. 11 и 13) Саул е поел нещата в свои ръце и не е изчакал Господа. Той е извършил жертвоприношение, което не е било негово право. Той е избързал пред Господа. Той не е разчитал на Бога. Той е поел отговорност, която не му е била дадена. Последствията са били фатални.

Като резултат Бог информира Саул, че домът му няма да продължава да управлява в Израел. Бог ще избере някого другиго да води народа. 1 Царе 13:13-14 обещава, че следващият водач ще бъде „човек по Божието сърце.”

В 1 Царе, глава 13, ние имаме пример за човек, който е бил подготвен да направи много правилни неща, но той не ги е направил по начина, по който Бог е искал. Това ни показва, че това, КОЕТО правим, винаги е свързано с това КАК го правим. Бог цени и двете.

Като движение ние трябва да сме въвлечени в спечелването (свързване на изгубените с Исус), изграждането (променящо живота ученичество) и изпращане (умножаващи се водачи). Как ние преследваме тези цели е важно. Трябва да го правим по начин, достоен за Господа. Това трябва да е резултат от следване на водителството на Христос, а не на наши действия.

Така идваме до първостепенния въпрос на това изучаване: Как можем да преследваме целите на нашето движение като водачи „по Божието сърце?” Сега се насочваме към тази тема.

saul-cortada-noticia-566x380

Научаване от Словото

 

Бог работи чрез хората си да развива Своето движение.

 

Като се подготвяме да прочетем основния текст за този урок, ще е полезно да си припомним какво се случи преди събитията, записани в Деяния на апостолите, глава 4.

 

Бог е направил чудо чрез Петър и Йоан. Човек, който е бил куц 40 години, е изцелен! След това чудо, Петър и Йоан проповядват благовестието в храма. Много хора откликват с вяра в Христос като техен Спасител и Господ.

 

Прочети Деяния на апостолите, глава 4

Натисни за текста

 

Като говорим за стихове 1-7, колко страшна е била тази ситуация за Петър и Йоан? В какъв смисъл те са се сблъскали с несигурност и неудобство?

 

Спри за малко и се постави на тяхно място. Ако ръководителите на университета или на града се отнасяха с теб така и ти заповядаха да не споделяш повече своята вяра, какво би направил?

 

Като се фокусираш върху стихове 8-20, виж какво са направили Петър и Йоан, и как са го направили. Опиши „как“ са се държали.  

 

Какъв е бил отговорът на Петър и Йоан на религиозните водачи? (ст. 19-20)

 

В стих 23 виждаме как тези събития се отразяват на движението в Ерусалим. Използвай таблицата по-долу да ти помогне да се фокусираш над “какво” и „защо” на действията на движението. Фокусирай се на стихове 23-31.

Понякога Божиите деца са поставени под голям натиск

Какво е направило движението

 

Как са го направили

Какво учениците са поискали от Бога? (ст. 29-30)

 

В стих 32 ние откриваме общо описание на движението в Ерусалим. След като прочете описанието, помисли за атмосферата, която е била част от това движение.

Изброй всички важни елементи на това, което според теб е допринесло за тази атмосфера.

 

Тази история не е предназначена да ни даде пълно описание на това, какво е движение, но ефективно ни показва пример на растящо движение.

Свързване с Истината

 

Като изучаваме Божието слово, откриваме някои ключови концепции, които описват атмосферата на разрастващо се движение. Тези концепции не са ограничени до конкретни действия. Те описват културата или обкръжението на едно здраво духовно движение.

 

Духовна зависимост:

 

Само Бог може да изгради движение. Това е Негова работа. Ние само се присъединяваме към Него като слуги и съработници. Ние сме зависими от Бога за всички неща. Помисли за своята зависимост от Бога в основните елементи на движението:

 

Свързване на изгубените с Исус (СПЕЧЕЛИ):

Исус казва: „Аз съм Пътят, Истината и Животът, никой не идва при Отца, освен чрез Мен.” Връзката на човека с Бога винаги е било Божия задача. Всичко зависи от Него. „Никой не може да дойде при Мене, ако не го привлече Отец.” (Йоан 6:44) Ако не беше Божията доброта и дело, никой не може да отиде при Бога. От началото до края, всеки аспект от това, че изгубени идват при Христос, зависи от благодатта на Бога.

 

Променящо живота ученичество (ИЗГРАДИ):

Павел го е казал много добре. Той и Аполос са изиграли своята роля в процеса – насаждане и напояване. Единствено Бог обаче прави нещата да растат. (1 Коринтяни 3:6) Промяната на живота винаги е работа на Бога. Това надхвърля нашата способност като хора, изграждащи ученици. В процеса на изграждане на ученици ние напълно зависим от Господа.

 

Умножаващи се водачи (ИЗПРАТИ):

Изграждането на водачи е изградено върху основата на здраво ученичество. Ние отбелязахме, че ученичеството е дело на Бога. През цялата Библия ние виждаме също как Бог поставя водачи. Той им дава уменията. Бог ги прави способни да изпълнят задачите си. Бог умножава водачите, а ние всички сме привилегировани да помагаме в процеса като Негови слуги.

 

Как едно здраво движение изразява зависимостта си от Бога?

Ние искаме всичко, което правим в движението, да идва от сърца, напълно зависими от Господа. Движенията, които се доверяват на Господа за всички неща, имат склонността да действат по този начин:

 

♦   Хората в тях се молят постоянно. Ние винаги отиваме при Господа. Ние изповядваме, че не можем да постигнем Неговите цели. Ние молим Бог да работи.

♦ Тези, които са част от движението, гледат към небето и търсят Господа, от когото идва нашата помощ.

♦ Движенията, които са зависими от Бога следват примера на цар Давид, който се моли:

                                    У Бога е избавлението ми и славата ми;

                                    Моята силна канара и прибежището ми е в Бога.

                                    Уповавайте на Него, люде;

                                    на всяко време, Изливайте сърцата си пред Него,

                                    Бог е нам прибежище. (Псалм 62:7,8)

 

Движението изисква атмосфера на зависимост, за да може да расте.

 

Вяра:

 

Зависимостта, Доверието и Вярата формират набор от думи, които са в сърцевината на християнството. Всяка има своят нюанс.

 

Вярата може да бъде описана като вярване, което води към действие и промяна. С вяра Авраам оставя къщата си в Месопотамия, за да последва Божия призив. С вяра Рахав скрива шпионите, който са влезли в Ерихон. (Евреи, глава 11) Тези примери подчертават вярването, което води към действия.

 

Ние вярваме в един велик Бог, Който прави велики неща. Така Бог е разкрил своите намерения за нас и ни е въвлякъл в Своята работа. Така, ние предприемаме действия да направим това, което казва. Помисли за следния пример:

Радо, Петра и Юлиан обичат Господа и са Го помолили да започне движение в техния университет. С наближаването на Великден, те са искали да направят нещо специално, което да почете Господа. Като знаят, че всичките им приятели ще си тръгнат за Великден, те са планирали излизане за предишната събота. Всеки един от тях се е посветил да доведе по трима приятели. За Радо това означава, че е трябвало да покани седем човека. За Петра е трябвало да покани девет човека.

 

Групата се отправила на еднодневно пътуване в планината, където Юлиан е подготвил една малка игра за откриване. Групата прекарва деня в поход, като следва определени маркери, на които си правят селфи. Денят завършва в хижа, където не само са приготвили храна, но Радо, Петра и Юлиан споделят своите свидетелства. Цялото приключение е било стъпка на вяра. Тези студенти са били изобретателни и са помолили Господ да работи и са споделили благовестието. След събитието Радо, забелязал, че всички от групата са добавили снимки от събитието на страниците си във фейсбук.

Как действията на тези трима студенти показват вяра?

Каква връзка виждаш между действията на тези трима студенти и Деяния на апостолите 4: 8 и 13?

Движенията се изграждат чрез вяра. Тя е кислородът, който движението диша.

Заедност/общност:

Нашето поколение е поразено от болест. Вярата е станала толкова лична, че тъканта на общността, която преди е преминавала през сърцевината й, се е стопила до сянка. Няколко индивидуални действия (като казване на молитва, прекръстване, спазване на пости преди празник) са станали измерения на духовния живот. А Исус е казал: „Ще познаят, че сте Мои ученици по любовта помежду ви.”

Движенията не са израз на индивидуализма. Движенията събират Божиите деца заедно, за да построят общност, която служи на Господа и изпълняват Великото поръчение. Като хора, които изграждат движение, ние се посвещаваме да се обичаме един друг, да се учим един от друг и да служим един на друг, като служим на Господа.

Тази общност приема дадената от Бога цел и ние се острим един друг (както желязо точи желязо Притчи 27:17), за да изпълним тази цел и да отдадем слава на Господа.

Едно движение процъфтява там, където общността расте.

Доверени работници:

Нашият велик Бог вече е дал на всеки вярващ много неща. Те имат нови сърца, духовни дарби и богатствата на Христос. Те имат Духа на Бога и гласа на Добрия Пастир. Те са Божие творение, създадени за добри дела. (Ефесяни 2:10) Той им е поверил служението за примирение. (2 Коринтяни 5: 18) Ние сме МНОГО БЛАГОСЛОВЕНИ.

Поради това, че Бог ни е дал тези неща и една дълбока мисия, тези, които са включени в духовно движение, имат увереността да предприемат действия. Атмосферата на движението ни насърчава да растем, като работим, а не само като изучаваме или се подготвяме да направим нещо.

Павел казва на Тимотей, че трябва да „повери“ това, което Бог му е дал, на верни хора. Той е трябвало да действа като Божий слуга, знаейки, че Бог ще работи чрез него. Духовните движения прегръщат това вярване. Това убеждение ни тласка към служение. Ние сме движение, защото Бог се движи в нас, като ни води и изпълнява Своята воля чрез нас. Ние не искаме други да ни подкрепят за това, което вече Христос ни е дал.

Поради това, че Христос ни е дал всичко това, всеки човек притежава мисията и инвестира в това движение.

В резюме:

Много дейности съставят сърцевината на изграждането на движение. Има значение как те са изпълнявани. В атмосфера на зависимост, вяра, общност и доверени работници движението носи благоволение от Господаря.

Гледай следващото видео. Слушай и думите им и КАК те предават посланието. Опитай се да научиш КАК се изгражда движение като гледаш това.

Предприемане на действие

 

С вяра хората, изграждащи движения, вървят напред и се учат и от своите постижения, и от грешките си. Бог ще изгражда движението чрез теб и твоя екип. Продължавай да си зависим от Него, върви с вяра и развивай общност.

 

Приоритизирай свой фокус:

 

Ние обсъдихме ключовите елементи в атмосферата на движението:

♦ Духовна зависимост                             ♦ Вяра

♦ Общност                                                 ♦ Доверени работници

 

Отиди при Господа и Го попитай кои от тези теми изискват твоето внимание сега.

 

Избирам да работя на:

 

Оценяване:

 

Оцени как движението ти преживява и прилага Духовна зависимост, Вяра, Общност и Доверени работници.

 

  Нашите силни страни са:

 

Нашите слабости са:

 

Слушане на Бога:

 

Помоли Господ да те води. Помоли Го да ти открие какво трябва да направиш, че тази тема силно да допринесе към обстановката на движението.

 

Запиши идеите и предложенията си тук:

 

Каква ще е първата ти стъпка?

 

Как изграждаме движения?

 

Зависимост

- Молим се постоянно.

- Насочваме взора им към Господа

- Ние очакваме Божието водителство

- Разчитаме на Него  постоянно

 

Ключови стихове за разглеждане:

 

Не чрез сила, нито чрез мощ, Но чрез Духа ми, казва Господ. Захария 4:6

Вяра

Вярата е вярване, което води към действие и промяна.

- с вяра Авраам е напуснал дома си в Месопотамия, за да следва Божия призив

- с вяра ще работим заедно.

- с вяра ще каним други да се присъединят към нас

- с вяра ще каним другите да повярват.

- с вяра ще последваме Господа, Който прави неизмеримо повече от това, което искаме от Него.

Общност

“Те ще познаят, че сте Мои ученици по любовта си един към друг” Йоан 13:35

 

- Въпреки че вярата е лична, тя не трябва да е индивидуалистична.

- Ние се нуждаем един от друг.

- Ние растем заедно.

- Бог обича да слуша, когато ние се събираме на поклонение.

- Ние обичаме да се събираме за молитва

 Ние сме общност. Едно тяло. Ние сме обединени в Христос.

Доверени работници

- Бог ние е дал всичко, от което се нуждаем, за да Му служим

- Бог използва студенти да достигнат студенти.

- Бог насочва теб и твоите колеги, като ви изпълва с виждане и ви дава сили чрез Духа Си.

- Търси Бога и Неговото виждане

- Притежавай мисията. Стартирай движения там, където си и отвъд.

Click for MEDIA CREDITS


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.