14. Божието Слово

 

“23 тъй като се възродихте, не от тленно семе, а от не тленно чрез Божието слово, което живее и трае [до века]. 24 Защото "Всяка твар е като трева, и всичката - слава като цвят от трева; Тревата изсъхва, и цветът - окапва, 25 Но Словото божие трае до века"; и това е словото, което ви е благовестено.”

1 Петрово 1:23-25

Какво и защо

 

Жаждата за знания води младите хора в университета. Желанието да знаят повече за физиката, психологията, компютърното програмиране и историята е довело твоите колеги в най-големия преход в живота им.

 

Апостол Павел поема на своето пътешествие за знание. Той го казва по следния начин: “за да позная Него, силата на Неговото възкресение, и обещанието в Неговите страдания, ставайки съобразуван със смъртта Му.” (Филипяни 3:10) Павел е търсил различно знание, такова, което е изглеждало като глупост на изтънчените гърци. Неговото търсене го води към истинско познание на Бога. Жизненоважна част от търсенето на Павел е било Божието Слово.

 

Павел казва, “Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата;.” (2 Тимотей 3:16) Когато мислим за хората, които са пример за „подготвени”, Павел е едно вдъхновение. Бог е работил чрез него, за да започне движение в много провинции на Римската империя. Той е изградил духовни движения и ги е изградил добре.

 

Ние търсим това, което Павел е търсил – по-дълбоко познание на Христос. Някои вярващи го намират, а други - не. Например, да предположим, че си срещнал някого вчера, който е бил християнин 5-6 години. Забелязваш, че той се наслаждава на връзката си Бога и е плодоносен свидетел. След това си срещнал друг човек. Той също е повярвал в Христос преди 5-6 години. Обаче ти не виждаш свидетелства за неговия растеж. Той се бори със същите въпроси и съмнения, с които се е борил, когато се е запознал с Христос. Поради съмненията и несигурността, той не говори за Исус. Защо има такъв голям контраст между двамата?

 

Въпреки че може да има много фактори, една ключова разлика е, че първият човек е започнал да чете, изучава и прилага редовно Божието Слово. Вторият човек не го е направил. Има голямо значение как се стремим към познание на Бога. Той ни се открива чрез Словото Си. Той прави децата му да съзряват чрез наставленията Си. Той ни екипира за добри дела в училището на Писанието.

Научаване от Словото

 

Прочети 2 Тимотей 3:16-17.

Натисни за текста

Павел изброява 4 уникални цели на Библията. Кои са те? 

 

Опиши как всяка от тези уникални цели допринася за твоя духовен растеж.

 

Прочети следните пасажи и изброй колкото можеш повече ползи, за това какво Библията изгражда в живота на вярващия:

 

Псалм 1:1-3.

Натисни за текста

Открити ползи:

 

Psalm 119:97-105.

Натисни за текста

Открити ползи:

 

Йоан 8:31-32.

Натисни за текста

Открити ползи:

 

Колосяни 3:16.

Натисни за текста

Как би изглеждало „словото да се вселява богато във вас?”  

 

Как Словото може да ти помогне да учиш и увещаваш другите?

 

Божието слово е неограничен източник на истина и мъдрост. Обаче не е достатъчно само да четем Неговото Слово. Лука пише: “Блажени ония, които слушат Божието слово и го пазят.” (Лука 11:28)

 

Прочети Яков 1:22-25.

Натисни за текста

Какво се заповядва на всеки вярващ в стих 22?

 

Защо според теб Яков прави такова разграничение между „изпълняващ“ и „слушател?” 

 

Как човек, който само слуша, а не прави, е описан в стихове 23-24?  

 

Според стих 25, какви са ползите от Божието слово за тези, които го изпълняват?

 

Свързване с Истината

 

ВОЛТ е създаден да ти помогне да растеш във взаимоотношенията си с Исус и да те екипира да спомогнеш за изграждане на движение за духовно умножаване там, където се намираш. Изграждането като ученик на Исус включва да Го следваш и да спазваш всичко, което ни е заповядал да правим. (Матей 28:19)

 

Едно от най-важните умения, които ще научиш като ученик, е да четеш, изучаваш и прилагаш Божието слово. Един простичък, но много добър подход към изучаването на Библията е да:

1) правиш наблюдения върху пасажа,

2) тълкуваш значението им за първоначалните слушатели,

3) прилагаш принципите в живота си.

 

Завърши следното библейско изучаване:

 

Прочети Матей 7:24-27 три пъти.

Натисни за текста

Направи колкото можеш повече наблюдения. Наблюденията са само фактите, които виждаш в текста (например., имало е двама човека, единият е бил мъдър, а другият - глупав и двамата се опитвали да построят къща и т.н.)

 

Наблюдения от Матей 7:24-27  

 

Какво послание Исус е предал на първоначалните слушатели? (Тълкуване)

 

Какво означава това послание за нас, днес? Как то е адекватно сега? (Приложение)

 

Как можеш да приложиш това послание към твоя живот? (Това е крачката, която ни отделя от това да сме само слушатели към това да бъдем изпълнители) Като резултат от чуването на Божието слово, какво ще направя за да откликна на това, което съм чул?

 

Наслади се на артистичната версия на притчата, който Исус разказва.

Предприемане на действие

 

Приготви са да започнеш голямото приключение да имаш лични взаимоотношения с Бога чрез страниците на Неговото слово! Д.Л. Муди е бил човек, който обичал Божието слово и насърчавал вярващите навсякъде да се научат да се „хранят сами“, тоест хора, които могат да отворят Библията сами и да се хранят духовно от нея. Д.Л. Муди казвал:

 

“Това, от което се нуждаем като християни е да се храним сами. Има твърде много християни, които изглеждат безпомощни и апатични, гладни за духовна храна, търсещи някои, които да ги нахрани, а Библията е готов пир, който те никога не опитват.”

 

Нека това не си ти! Посвети се да се храниш от Божието слово. Ако тази идея е нова за теб, осъзнай, че отнема време и постоянство да затвърдиш нов навик. Ето някои предложения за това как да се храниш сам от Божието слово.

 

1) Избери определено време, което ще прекараш с Бога в Неговото слово.

2) Избери тихо място без разсейващи неща.

3) Избери определена книга от Библията, която да изучаваш. (ако имаш нужда от насоки, Ефесяни е една добра книга за начало.)

4) Избери няколко стиха, върху които да се концентрираш за деня и си направи цел да изучиш цялата книга от Библията.

 

Използвай следните въпроси като насоки за твоето ежедневно изучаване:

• Какво наблюдаваш в този пасаж?
• Какво е било посланието към първоначалните слушатели?
• Какво ти казва Бог за отношенията ти, мисленето и действията, които трябва да се променят, за да живееш посланието на този пасаж?
• Как Бог те насърчава чрез този пасаж

Предаване нататък

 

В твоето общуване с Бога в Неговото Слово, ще започнеш да научаваш изумителни неща за Бога, за себе си и за това какво прави Бог в света днес. Не си го дръж за себе си!

 

Поеми инициативата да споделиш с друг човек нещо, което си научил от времето за изучаване на Библията. Бъди благословение за някой друг!

 

Сподели с него метода, който използваш, за да бъдеш човек, който сам се храни духовно. Това може да стане част от твоето служение за духовно умножаване – да помагаш на някой друг също да стане човек, който се храни сам.

 

Приятно учене!

Click for MEDIA CREDITS