11 Јас и мојот тим

Само однесувајте се достојно за Христовото Евангелие, за да можам јас - било да дојдам и да ве видам, било да сум отсутен да чујам за вас, дека стоите цврсто во еден дух, дека еднодушно се борите заедно за верата на Евангелието.”

Филипјаните 1:27

Што и зошто?

 

Во тој момент кога ти му го отвори срцето на Господ Исус Христос, ти стана дел од Божјото семејство. Сега не си сам! Христос ти ветува дека ќе биде „секогаш со тебе“ (Матеј 28:20), но не само Тој, туку ти секогаш ќе имаш браќа и сестри во Христос. Некои од тие браќа и сестри ти се колеги на факултет. Заедно, ако функционирате како заедница, Бог ќе ви даде стабилност да стоите цврсто во еден дух, со еден ум, стремејќи се заедно за верата во Евангелието. (Филипјаните 1:27)

 

Зошто сакаме да „стоиме цврсто заедно“? Зошто треба да имаме „еден ум“? Зошто сме поттикнати да се „стремиме заедно кон верата на евангелието“Ќ Има многу причини. Засега, ајде да потенцираме една: Она кон што се стремиме да го постигнеме е поголемо од она што еден човек може сам да го постигне. Студентите кои имаат потреба да слушнат за Христос и да бидат поучувани не се само во твојот клас. Тие се раштркани низ целиот град. Ако секој студент во твојот универзитет би слушнал за Исус, се поставува прашањето: „ А, што со оние студенти во другите градови“? ОБСЕГОТ е огромен.

 

Бог нѐ повикува да го опфатиме овој обсег заедно. Таа е најдобрата средина за твојот духовен напредок и најдобрата средина за градење на движења. На истиот начин Исус го започнал своето движење кое продолжува да се шири низ целиот свет. Во нашата блискост, како што се сакаме едни со други, така оние кои се надвор од верата „ќе знаат дека ние сме Христови ученици“. (Јован 13:35)

 

Зошто се толку важни тимовите? Добрата тимска работа резултира со една динамика која се нарекува синергија. Синергијата е резултат од две или повеќе нешта кои работат заедно со цел да постигнат резултат кој е невозможен за постигнување од единката. Синергијата во нашите тимови се случува кога двајца или повеќе градители на движења функиоцнираат толку ефективно што даваат резултат кој не може да се постигне само со еден човек.

Што забележа во клипот на тема тимска работа и синергија?

 

 

Што е Тим?

 

Дефиниција за тим за градење на движења –

 

“група на студенти кои се обединети во своите срца за да постигнат заедничка цел."

 

(Ова е исполнување на Големото пратеништво)

Проучување на Библијата

 

Книгата на „Проповедникот“ е една од книгите во Стариот Завет која спаѓа во одсекот „мудрости“. За разлика од другите книги во Библијата, „мудростите“ се едно соединение на концизни изјави и принципи за мудроста во животот. Во Проповедник 4:9-12, можеме да прочитаме за мудростите кои се однесуваат на заедничката работа.

 
Прочитај од Проповедник 4:9-12.

Кликни за текст

Наброј ги сите придобивки што ќе ги најдеш на тема: двајца е подобро од еден:

 

Прочитај од Ефешаните 4:1-7, 11-16

Кликни за текст

Во стиховите од 1 до 3, Павле ги поттикнува верниците да „живеат достојно според именувањето во кое се повикани.“ Кои работи треба да го карактеризираат човекот кој живее според именувањето во кое е повикан?

 

Во стиховите од 4 до 6, Павле го нагласува единството на верата. Кои работи ги обединуваат сите верници?

 

Во стиховите од 11-13, тој ги нагласува разликите во телото Христово. Со други зборови, единството не значи дека сите Христијани се исти. Кои одговорности или кои Божји дарови им се дадени на Христијаните?  

 

Со каква цел Бог ги дава овие одговорности или Божји дарови? Со други зборови, што треба да постигнеме со разликите? (12ти и 13ти стих)

 

Прочитај од 14ти до 16ти стих. Што ни открива 16иот стих за важноста на разликите?

 

Од една страна, Павле го нагласува „единството“. Од друга страна, тој ги нагласува разликите. Овие две работи, може да ни изгледаат дека се контрадикторни една на друга. Објасни како ти мислиш дека единството и разликите можат да работат заедно како тим.

Разбирање на вистината

 

Еден од најсуштинските чекори во развојот на духовни движења на нашите факултети е формирање на тим и вложување на време и енергија во студентите кои се дел од тој тим. Едно нешто што како лидер апсолутно мора да направиш, мора да се здружиш со други лидери и заеднички да му служите на Бог. Бог нема намера ти сам сѐ да работиш.

 

Понекогаш е тешко да работиш со други луѓе. Не сме секогаш добри едни спрема други. Се повредуваме, се навредуваме, стануваме ладни едни спрема други во моменти кога има несогласувања па дури и замерувања. Не нѐ изненадува тоа што Павле им го напишал на верниците во Коринт, „Браќа, ве прекорувам во името на нашиот Господ Исус Христос, сите да зборувате исто и да нема раздори меѓу вас, туку да бидете совршено соединети во еден ум и во една мисла.“ (1 Кор. 1:10)

 

Кога ќе бидеме „соединети во Христос“ ние ќе имаме ист ум. Ние ќе му служиме на нашиот Господ во единство, хармонија, ќе функционираме како едно тело. Но, денес, таквата хармонична комуникација не ни е дадена. Павле ги прекорува неговите ученици, ги повикува на единство и ги поттикнува да работат заедно.

 

Во Ефешаните 4:29-32, Павле им кажува на Христијаните како да се однесуваат едни со други. Која е поврзаноста помеѓу овие работи што Павле ги спомнува со тоа како студентите од тимот функционираат заедно?

 

Какви промени ќе има во тимот ако студентите ги применат зборовите на Павле од овие стихови?

 

Довербата е интересен концепт во Библијата. Ако набрзина ја разгледаш Библијата ќе најдеш многу примери за довербата. Во сите примери Бог ги повикува неговите луѓе да имаат доверба во него, а не во нешто друго. Само Бог е целосно достоен за доверба. Само Тој нема да нѐ разочара.

 

Кога имаме доверба во Бог, се огледуваме на Него и гледаме дека нѐ повикува да работиме заедно. Тој не поставил како едно семејство и нѐ направил да бидеме зависни едни од груги. Како израз на довербата кон Бог, ние го прифаќаме овој принцип и се согласуваме дека е добар. Во вера, ние откриваме како нашиот мислостив Господ сака да соработуваме едни со други и да бидеме соработници со ист ум и иста цел.

 

Ти најверојатно знаеш некои прекрасни верници кои ја заслужиле твојата доверба и почит. Тие што се однесуваат како Христос стануваат заслужни за нашата доверба и причината зошто ние сакаме да работиме заедно не доаѓа од доверливоста на секој човек, туку од нашиот доверлив Бог кој нѐ повикува да бидеме соработници на неговата жетва.

 

Запомни ја дефиницијата за тим: – „група на студенти кои се обединети во своите срца за да постигнат заедничка цел.“ Немој да го пропуштиш овој важен детаљ – студентите од тимот заедно се движат кон заедничка цел.

Во практика

 

Она што ќе го примениш во практика, треба да биде во контекст на твојата средина. Ако моментално немаш тим, твојот прв чекор треба да биде да формираш тим. Ако веќе имаш тим, твојот прв чекор треба да биде да вложуваш во студентите од твојот тим со цел да го прославиш Бог и да бидеш ефективен во исполнување на тимската цел.

 

Формирање на тим

 

Ако моментално немаш тим треба да:

 

Најди студенти со обединето срце.

⇒ Престави им го предизвикот на студентите што се обединети во срце да се приклучат кон заедничкиот напор за изградување на движења. Кога ќе се запознаеш со овие студенти, кажи им од срце за твојата визија. Кажи им дека си се молел, си барал од Бог да те поврзе со други студенти кои имаат исто срце. Замоли ги да ти се приклучат во заедничкиот напор за изградување на движења.

⇒ Почни да се распрашуваш. (Мрежа) Прашај ги студентите дали знаат некој што искрено верува во Христос? Распрашај се дали некој знае некој студент кој сака да зборува со студентите за Христос.

Моли се на Господарот на жетвата да те насочи кон други работници.

Продолжи да водиш други до Христос кои ќе станат студенти со обединето срце.

Запознај ги овие луѓе едни со други и разговарајте за посветеноста кон изградување движења. Твојот тим може да се оформи и во исто време да се приклучуваат нови верници.

 

Вложување во студентите од тимот:

 

Ако веќе имаш тим, благодари Му на Бог. После тоа можеш да го поставиш ова прашање: Што можам јас да направам за да им помогнам на студентите од мојот тим да станат поефективни? Одбери 2 од предложените прашања и разговарај за нив со твојот тим:

 

1. Процени дали твојот тим се фокусира на изградување движења или се фокусира на нешто друго. Пренеси им што си забележал и прашај ги за нивно мислење на оваа тема.

2. Дали имате јасна цел? Ако не, заедно најдете една добра цел. Добрата цел е јасна, ги мотивира луѓето и лесно можеш да ја кажеш на луѓе кои не се дел од тимот.

3. Ги знаеш ли јаките страни и даровите на сите во твојот тим? Разговарајте за тоа како секој член од тимот придонесува за исполнување на целта на тимот.

4. Заедно со членовите од твојот тим, проучете ги овие стихови: Проповедник 4: 9-12 и Ефешаните 4 како тимско Библиско проучување. Пронајдете 2-3 конкретни практични работи кои сакате да ги направите во вашиот тим и почнете да ги применувате во практика.

5. Ако не се молите редовно, почнете еднаш неделно да се молите како тим.

 

 

Разговарај за овие опции со твојот ментор и кажи му како напредуваш.

Кликни овде за медиумски заслуги


Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.